Vraag van Jan Laeremans

Ik vernam van buurtbewoners dat er mogelijk een breekwerf zou komen op de bedrijvenzone in Kampenhout-Sas. Dat werd ook door Ringtv gebracht in haar uitzending van 27/8.
Nochtans had ik op de provincieraad van 13 juni 2012 bij de discussie over de voorlopige vaststelling van het ‘Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas” expliciet de vraag gesteld waarom een breekwerf daar dan wel mocht ingeplant worden. Gedeputeerde Dekeyser heeft toen voorgesteld om een passage uit de bijlage expliciet te gaan schrappen en de raad heeft daarmee ingestemd, zo stelt het verslag.
Ik citeer uit het verordenend deel: Stedenbouwkundige voorschriften bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas p. 7-8, met opmerking p. 8 “Opslag en overslag van afvalstoffen en terugwinnen (recyclage of verwerking) vangrondstoffen uit afvalstoffen is wel mogelijk. Daaronder valt ook het triëren, opdelen ofsorteren van afvalstoffen in verschillende fracties, het mechanisch behandelen vanafvalstoffen en transport.”
Deze passage dus moest verwijderd worden.

Ik kan – afgaande op de reacties uit Kampenhout, waar een openbaar onderzoek liep midden in de zomer – moeilijk anders dan besluiten dan dat deze schrapping NIET is uitgevoerd in de officiële documenten, anders weet zo’n bedrijf toch wel dat het zinloos is om een aanvraag in te dienen.
Bovendien lees ik in een artikel in DS van 26/8 dat gedeputeerde Dekeyser het volgende zou gezegd hebben: ‘Millon (afvalverwerkend bedrijf uit Herent) valt niet onder de wettelijke categorie van vervuilende Seveso-bedrijven’, reageert de gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening, Julien Dekeyser (Open VLD).
’Het bedrijf kan zich perfect vestigen op het industrieterrein. Dat er tijdens de verwerking van grond en puin stof vrijkomt, is best mogelijk. Maar die hinder wordt opgevangen met sproeiers. Een soortgelijk bedrijf uit Zemst heeft aangetoond dat die manier van werken de buurt ontziet.’

Daarom mijn vragen:
1) Klopt het dat de wijziging aan het verordenende deel (bijlage p. 8) niet is doorgevoerd en zo neen, hoe komt dat?
Na de raad hebben de ambtenaren aan Dekeyser gezegd dat zoiets niet mocht veranderd worden, want zoiets zou een verandering betekenen aan wat werd voorgelegd in een openbaar onderzoek. Hij had dat evenwel moeten laten weten aan de raad – wat niet gebeurde, dat geeft hij toe.

2) Heeft dat juridische gevolgen voor afvalbedrijven die er zich toch willen gaan vestigen?
Neen dus

3) Hoe is het te verklaren dat de gedeputeerde zich in de raad tegen breekwerven verzet en nu toch geen probleem ziet in de komst?
Het krantenartikel is geen volledige weergave van wat hij gezegd heeft.

4) Is dat ook het standpunt van de hele deputatie?
/

5) Welke bedrijven hebben intussen een aanvraag ingediend en wat is de stand van zaken in Kampenhout?
Het college zal de aanvraag nu moeten beoordelen en kan bv. randvoorwaarden opleggen

6) Moeten de regels voor het economisch knooppunt Kampenhout-Sas nu worden aangepast of niet?
Het hele PRUP Kampenhout-SAS zal door de Raad van State worden geschorst of vernietigd wegens bepaalde “fouten” en dus moet er een nieuw PRUP worden opgesteld, met opnieuw een openbaar onderzoek

Wordt dus vervolgd…