Doortrekkersterrein Herent

Vraag van Willy Smout

Eind december was er in de gemeente Herent heel wat commotie over de mogelijke inplanting van een doortrekkersterrein in de Tildonksesteenweg. Gedeputeerde Robijns was aanwezig op de plaatselijke informatieavond. In een artikel in het Nieuwsblad kunnen we lezen dat hij stelt dat “de komst van het terrein het resultaat is van overleg tussen de gemeente Herent en het Vlaams Gewest”.

Graag zou ik vernemen:

1) Of hij dat ook daadwerkelijk heeft gezegd?
2) Klopt dat wel met de werkelijkheid of is het een resultaat geweest van overleg tussen de gemeente en de provincie?
3) In een artikel in HLN (21/12) lezen we ook nog dat de gedeputeerde zei “We zitten op dit moment nog maar in de planfase. In de loop van volgend jaar zal het eigenlijke onderzoek starten en kunnen omwonenden bezwaarschriften indienen.”. Bedoelt hij daarmee dat de zone aan de Tildonksesteenweg zal voorgelegd worden in een openbaar onderzoek?
4) Het overleg met de gemeente Herent vond plaats met het vorige gemeentebestuur. Zijn er ondertussen al contacten geweest met het nieuwe bestuur? Is er een gewijzigde houding te verwachten bij het nieuwe gemeentebestuur?
5) De stemming op de informatieavond, die door vele honderden personen is bijgewoond, was niet bepaald pro dit project. Wat waren volgens de gedeputeerde de voornaamste bezwaren van de omwonenden ?
6)Wat is nu de juiste stand van zaken i.v.m. de inplantingsplaats?

De heer Robijns , gedeputeerde, antwoordt dat hij zich niet kan herinneren wat hij toen precies heeft gezegd. Het feit is dat zowel de gemeente, de provincie als het Vlaams gewest betrokken zijn in deze materie.

De provincie heeft van de Vlaamse overheid de taak gekregen het doortrekkersterreinen te realiseren en overlegt hierover met de gemeentebesturen. Het doortrekkersterrein in Herent wordt opgenomen in het gewestelijk ruimtelijk planningsproces “Afbakening van het Regionaal stedelijk gebied Leuven” waarvoor het Vlaams gewest bevoegd is en er werd een RUP opgemaakt. In overleg met de provincie, de gemeente en het Vlaams Gewest werden verschillende locaties voor het doortrekkersterrein grondig onderzocht op basis van ruimtelijke criteria waarbij uiteindelijk unaniem de locatie aan de Omleiding de voorkeur kreeg.

Zoals in alle ruimtelijke planningsprocessen in Vlaanderen is in de procedure van de opmaak van dit Gewestelijk RUP door Vlaanderen een fase van openbaar onderzoek voorzien waarbij bezwaren kunnen worden ingediend. De vermoedelijke planning voor het openbaar onderzoek is eind dit jaar.

Het planningsproces loopt verder. Het nieuw of ander standpunt van het huidig gemeentebestuur is ons niet bekend.

Spreker denkt dat het belangrijkste bezwaar van de omwonenden is, dat men het terrein niet op die locatie wenst. Toch kwamen er ook signalen van mensen die begrepen dat dit een menswaardige oplossing voor de noden van de doortrekkende woonwagenbewoners is. Vanuit de vaststelling dat woonwagenbewoners een realiteit zijn, is het in het belang van de overheid om zelf initiatief te nemen en de spelregels te bepalen bij de realisatie van woonwagenterreinen.

De locatie aan de Omleiding voor het doortrekkersterrein is door het Vlaams gewest opgenomen in de opmaak van het Gewestelijk RUP. De vermoedelijke planning is dat procedure voor de opmaak van het Gewestelijk RUP omstreeks midden 2014 zal leiden tot een definitieve vaststelling van het Gewestelijk RUP. Gemotiveerde bezwaren, o.a. verkeerstechnische, zullen door het Vlaams Gewest n.a.v. het openbaar onderzoek onderzocht worden.

De heer Smout vraagt of de beslissing unaniem genomen werd. Er is unanimiteit tussen de provincie, de gemeente en het Vlaams Gewest maar dit staat haaks op de grote tegenstand van de omwonenden. Hoe gaat men dit conflict oplossen, de unanimiteit ten opzichte van de bezwaren van de omwonenden?

De heer Robyns , gedeputeerde, antwoordt dat er inderdaad unanimiteit is tussen de provincie, de gemeente en het Vlaams Gewest maar benadrukt dat het allemaal in fases gaat.

De eerste fase was het vinden van een locatie voor het doortrekkersterrein. Fase 1 is voorbij en gaat mee in het ontwerp van het Gewestelijk RUP, de omwonenden krijgen nu de kans om bezwaren in te dienen.

De heer De Clercq zegt dat de gemeente Herent extra inspanningen gedaan heeft om de bevolking maximaal te informeren. Spreker dankt de heer Robijns voor zijn moedig debuut tijdens die informatieavond. Doordat het vraagstuk door de pers als “zigeunerkamp” werd betitteld was er heel wat commotie door omwonenden. Door hen te informeren via de website en via het info blad van de gemeente Herent, met hulp van de informatiedienst, trachten we dit om te buigen.