Vraag van Daniël Fonteyne

In “Het laatste nieuws” van dinsdag 5 augustus staat geschreven dat de provincies het ontslag van personeel aanvechten.

Door het Vlaamse regeerakkoord worden persoonsgebonden bevoegdheden zoals Cultuur en Sport ontnomen aan de provincies. Hierdoor zouden 1 768 mensen hun job verliezen.

1. Wat zijn de gevolgen van het Vlaams regeerakkoord voor onze provincie wat het personeel betreft?
2. Zijn er reeds afspraken gemaakt met de andere provincies voor een gecoördineerde actie?
3. Welke stappen heeft onze provincie intussen al zelf genomen om zoveel mogelijk ontslagen te vermijden?

Antwoord:

Betreft : uw vraag van 11.08.2014 i.v.m. gevolgen Vlaams regeerakkoord

1. De concrete gevolgen zijn momenteel niet duidelijk. Zolang niet helemaal uitgeklaard is wat de concrete opdrachten zijn die het provinciebestuur nog kan/mag doen en wat hiervoor het financiële kader is, heeft het geen zin om hierover uitspraken te doen te meer daar het de onzekerheid van vele medewerkers nog zou versterken.

2. Op het niveau van de VVP is er onderling overlegd tussen de provincies. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk persbericht wat ook op de website van de VVP kan worden gevonden. Verder zijn er na de vakantieperiode een aantal stappen gezet om in contact te treden met de nieuwe Vlaamse regering met de bedoeling om een concreter antwoord te krijgen op de vele vragen.

3. Deze vraag kan pas beantwoord worden als er meer duidelijkheid is over de plannen van de Vlaamse Regering.

Met vriendelijke groeten,
Namens de deputatie,

Marc COLLIER
provinciegriffier