De uitleg van gedeputeerde Zelderloo i.v.m. de inbraak in Kessel-Lo (bij de bespreking van het raadsvoorstel 119) vond ik nogal summier.

(Uit het verslag van 6/11/2012: De heer voorzitter gaat over tot de bespreking van de Kennisgeving nr. 119 – Buitengebruikstelling van defecte, verouderde, onbruikbare, gestolen vaste activa.

De heer Laeremans zegt bedenkingen te hebben bij het feit dat men 2 keer laat inbreken in Kessel-Lo in 2011 en 2012 voor een aanzienlijk bedrag en dat men na de 1ste inbraak heeft nagelaten extra te beveiligen. Spreker vraagt of de verzekering hier al in tussen gekomen is. De heer Zelderloo, gedeputeerde, bevestigt dat er 2 inbraken geweest zijn. Na de 1ste inbraak ging men er van uit dat dit éénmalig was. Na de 2de inbraak is er een volledig veiligheidssysteem geïnstalleerd. Spreker bevestigt dat alles werd aangegeven aan de verzekering en dat de resultaten van de verzekeringspolis af te wachten zijn.
De heer Laeremans herhaalt begrepen te hebben dat er van de inbraak van 2011 nog geen geld van de verzekering is teruggekomen.
De heer Zelderloo, gedeputeerde, zegt dat de onderhandelingen hierover lopende zijn maar heeft verder geen indicaties. )

Vandaar dat ik de vragen eens op een rijtje zet.

1) Wanneer werd er in 2011 ingebroken in het domein?
2) In welk gebouw was dat? Was er braakschade?
3) Voor hoeveel werd er in totaal gestolen?
4) Wanneer werd dat voorval gemeld aan de politie, aan de verzekering, aan de deputatie?
5) Wanneer heeft de deputatie dit besproken op haar vergaderingen?
6) Welke beslissing is daar toen door haar genomen, met welke motivatie?
7) Welke beslissing is er door de verzekeringsmaatschappij genomen?
8) Zelfde vragen voor de inbraak in 2012

Hoogachtend

Jan Laeremans
Fractievoorzitter

Antwoord:

Geacht raadslid,

Betreft : uw vraag van 6.11.2012 i.v.m. inbraak in Provinciaal domein te Kessel-Lo

1. Op 8 december 2011 en op 13 januari 2012

2. In de beide loodsen van het domein, in de werkplaatsen en in het gebouw van de mobiele ploeg (gelegen aan diezelfde werkplaatsen). Er was braakschade aan de deuren en de ramen van die gebouwen.

3. – 08.11.2011: 10.636 euro (raming)
– 13.01.2012: 11.555 euro (raming).

4. Beide voorvallen werden onmiddellijk, de ochtend na het vaststellen, gemeld aan de politie, die telkens een pv opstelde.
Vanuit het domein werden leden van veiligheidsoverleg (gedeputeerde, arrondissementscommissaris, magistraat, provinciegriffier, directeur) diezelfde ochtend via e-mail op de hoogte gebracht.
De melding aan de verzekering gebeurde via de geëigende kanalen.

5. Deze diefstallen werden niet formeel op de deputatie geagendeerd. Ze werden ambtelijk volgens de geëigende procedures afgehandeld.

6. Niet relevant.

7. Schadedossiers zijn nog lopende.

Met vriendelijke groeten,
Namens de deputatie,

Marc Collier,
provinciegriffier