Er wonen stilaan te veel mensen in onze regio, en dat gaan we meer en meer voelen op scholen, op de wegen en op de woningmarkt. Dat zegt het Vlaams Belang, bij de voorstelling van zijn lijsten en speerpunten voor de verkiezingen in mei. Immigratie, en de bevolkingsdruk die die meebrengt, staat zoals verwacht centraal. De partij reikt ook de hand naar de N-VA, beelden kan u hier (her)bekijken.

Hieronder volgt de integrale perstekst;

 

Voorstelling speerpunten en topkandidaten voor de verkiezingen van de Kamer en het Vlaams Parlement – Vlaams-Brabant

Een voorrangsbeleid voor Nederlandstalige kinderen in het Nederlandstalig onderwijs, een nationaliteits- en taalvereiste bij de toewijzing van sociale woningen, het vervolledigen van het zuidelijk gedeelte van de ring en een volwaardige rechtbank voor Halle-Vilvoorde om de heersende straffeloosheid te lijf te gaan. Dat is in beknopte termen het eisenpakket dat het Vlaams Belang op tafel legt in Vlaams-Brabant.   

Alleen al door zijn ligging is Vlaams-Brabant een buitenbeentje in het Vlaamse provinciale landschap. Met zijn centrale positie is het de enige provincie in Vlaanderen die niet verbonden is met de nationale buitengrenzen. Paradoxaal genoeg kampt Vlaams-Brabant met bovengemiddelde problemen inzake internationalisering, ontnederlandsing en verstedelijkingsdruk. Dat heeft vanzelfsprekend te maken met de nabijheid van de grootstad en de immigratiegolven die er dagelijks binnenstromen en de overstroming naar de Rand.

De gevolgen op het vlak van grond- en woonprijzen, mobiliteit, onderwijs, veiligheid en maatschappelijk weefsel zijn alarmerend. Zowat alle indicatoren staan op rood. De demografische tsunami die hiervan aan de basis ligt, is nog maar net begonnen. Het Federaal Planbureau voorspelt dat onze provincie de komende decennia zal toenemen met zo’n 350.000 mensen of een toename van 30 procent. De aanwas is voor driekwart te wijten aan immigratie. Vooral Halle-Vilvoorde dreigt het slachtoffer te worden van de demografische zondvloed. De prognoses gaan uit van een bevolkingstoename van bijna 50 procent in de komende decennia. Hiermee dreigen we de dichtstbevolkte regio van het land te worden.  

N-VA-ministers Weyts, bevoegd voor de Vlaamse Rand en minister Schauvliege, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening brachten geen kentering, wel integendeel. Maar ook de federale regering, met eerst staatssecretaris Francken en nu minister De Block, loste de verwachtingen niet in inzake immigratie. Het aantal nieuwe Belgen piekt op 140.000, het aantal erkende asielzoekers verdubbelde en het uitwijzingsbeleid staat op een dieptepunt. En dat laat zich uiteraard voelen in de steden en gemeenten die het dichtst bij Brussel liggen. 

De crisis wordt niet bemeesterd maar beheerd, als was het een onvermijdelijke natuurramp. Onze bestuurders blijken niet bekommerd om de echte problemen in onze streek en rollen de rode loper uit voor nog meer inwijking vanuit Brussel.

Om te voorkomen dat onze streek een verlengstuk wordt van de grootstad moeten we kiezen voor kordate maatregelen. De tijd van de zachte heelmeesters en de stinkende wonden moet definitief achter ons liggen. Voorliggend actieplan heeft tot doel een klare visie en concrete antwoorden te bieden op de uitdagingen voor onze provincie.    

Vlaams karakter veiligstellen

Het tempo waarmee onze streek vervreemd, internationaliseert en ontnederlandst is ongezien in de geschiedenis. De helft van de jonge gezinnen spreekt thuis geen Nederlands (in de Vlaamse Rand loopt dat cijfer zelfs op tot 2 op 3), 1 op 3 sociale woningen gaat naar niet-Belgen en het aantal inwoners van niet-Belgische origine is op een tijdspanne van 17 jaar meer dan verdubbeld (tot 1 op 4). Voor de Vlaamse rand loopt dat cijfer zelfs op tot 40%!  Vlaams-Brabant is een reservoir als het ware, een overvloeigebied van het Brussels Gewest dat zich op alle mogelijke domeinen laat voelen, en waarbij de Vlaamse regering in haar zogenaamde Randbeleid zwaar gefaald heeft.

En we staan nog maar aan het begin: de komende jaren wordt volgens het Planbureau een bevolkingstoename verwacht van 350.000 mensen (van 1.138.000 naar 1.483.000) of bijna twee keer de totale bevolkingsomvang van een stad als Gent!De Vlaams en federale regering slaagt er niet in het tij te keren. Zij voerden afgelopen jaren een struisvogelbeleid. Over de grond van de zaak, met name de massale inwijking van – veelal buitenlandse – anderstaligen wordt met geen woord gerept. Dit is dweilen met de kraan open.

Het tij moet gekeerd worden, en dat kan:

 • de Vlaamse regering moet eindelijke inzetten op een zeer grootschalige woonpolitiek, waarbij voorrang geven worden aan mensen die een band hebben met de streek.
 • in de toewijzingsreglementen voor sociale woningen moet de kennis van het Nederlands gelijkgesteld worden met het bezit van een voldoende band met de streek.
 • De middelen voor Vlabinvest dienen fors te worden opgeschroefd.
 • De faciliteiten dienen onverwijld te worden afgeschaft.
 • het Vlaams karakter moet opnieuw een prioriteit worden voor de volgende minister van de Vlaamse Rand.
 • Halle-Vilvoorde dient erkend te worden als centrumregio

Immigratie en islamisering tegengaan

Net zoals heel Vlaanderen, draagt ook onze provincie de gevolgen van de massale en ongecontroleerde immigratie. De verBrusseling brengt met zich mee dat ook in onze streek de toenemende islamisering en vervreemding steeds sterker voelbaar is. Een kwart van de Vlaams-Brabanders is van vreemde origine en Vilvoorde had de weinig benijdenswaardige eer het hoogst aantal IS-strijders af te vaardigen. Onze klassieke eisen gaan meer dan ooit op voor onze regio.

 • waterdichte immigratiestop.
 • zware restricties gezinshereniging.
 • opsporen en terugsturen illegalen.
 • opheffing erkenning islamitische eredienst.

Onderwijskwaliteit garanderen  

Het aantal anderstaligen in de scholen in onze streek heeft buitensporige proporties aangenomen. Een kwart van de leerlingen in Vlaams-Brabant is anderstalig. In Halle-Vilvoorde is de situatie nog schrijnender: 1 op 2 leerlingen spreekt thuis geen Nederlands. In sommige scholen loopt dat cijfer zelfs op tot 8 op 10. PISA-onderzoek toonde reeds aan dat bij een proportie van 1 op 10 anderstalige leerlingen er sprake is van een waarneembare daling van het klassikaal onderwijsniveau. Een norm die in onze provincie reeds ver overschreden is.

In de gemeenten waar de immigratie zich het hardst laat voelen is de situatie het schrijnendst. In de basisscholen van Asse, Drogenbos, Machelen, Sint, Pieters-Leeuw en Vilvoorde is de schoolse achterstand dubbel zo groot als in de rest van Vlaanderen.  Dat is niet alleen onwerkbaar voor onze leerkrachten, het ondermijnt ook een van de fundamenten van onze welvaartstaat, namelijk het aanbieden van kwalitatief onderwijs.

De tijd van pappen en nathouden moet dan ook voorgoed achter ons liggen. Het Vlaams Belang pleit daarom voor:

 • de afschaffing van het M-decreet en meer autonomie voor de scholen
 • een absolute voorrangsregeling voor Nederlandstalige leerlingen in het onderwijs
 • een volledig taalbadjaar voor kinderen die het Nederlands onvoldoende machtig zijn met exclusieve aandacht in de kennis en het beoefenen van het Nederlands.

Mobiliteit: de zuidelijke Ring sluiten

 De mobiliteitsproblematiek in onze regio ontwricht niet alleen de leefbaarheid voor de bewoners maar fnuikt tevens de economische, sociale, culturele en ecologische ontwikkelingen in de regio. Mobiliteit is in onze regio uiterst primordiaal.  Voor een vlot, duurzaam en veilig verkeer voor elke verkeersdeelnemer is een integrale en samenhangende aanpak noodzakelijk.

De Brusselse Ring blijft een onderdeel van een mobiliteitsinfarct waaraan Vlaanderen lijdt. We staan met z’n allen vaker én langer stil. Vergeleken met 2012 is er een filetoename van 40 procent op de Buitenring en 16 procent op de Binnenring. Het Vlaams Belang juicht de aangekondigde verbredingsinvesteringen dan ook toe, maar hekelt het uitstelgedrag. Bepaalde plannen ‘vieren’ binnenkort hun 20ste verjaardag. De uitbreidingswerken aan de Ring zouden in het beste geval tegen 2024 worden gerealiseerd. Een eeuwigheid die onze regio economisch zuur kan opbreken. De economische schade loopt volgens Voka-Vlaams-Brabant jaarlijks op tot 200 miljoen euro.

 • Om het verkeersinfarct op de noorderring op te lossen pleit het Vlaams Belang voor het sluiten van de Ring ten zuiden van Brussel, tussen Drogenbos en Oudergem.
 • Maximaal inzetten op modernisering en verfraaien van (kleinere) stations en randinfrastructuur zoals parkings en fietsstalling in functie van woonwerkverplaatsing.
 • Moderniseren en verbeteren van het economisch gebruik van het zeekanaal Brussel – Schelde (o.a. in Vilvoorde – Cargovil) en het kanaal Brussel – Charleroi (o.a. in Halle en Sint-Pieters-Leeuw) in functie van duurzaam transport en watergebonden economische activiteiten.
 • Mobiliteit is ook een recht voor spociaal zwakkeren. De asociale invoering van LEZ-zones dreigt mobiliteit voor te behouden voor de beter gefortuneerden. De wildgroei aan LEZ-zones moet stoppen.

Een rechtvaardig luchthavenbeleid

 Het Vlaams Belang waardeert absoluut de economische meerwaarde en de bijhorende tewerkstellingscreatie van Brussels Airport. Maar de onevenredige manier waarop de lasten vandaag worden verdeeld is onrechtvaardig. De federale regering heeft dan ook de plicht om te zorgen voor een evenwichtige verdeling van de geluidsoverlast over de omliggende gebieden.

Dat kan door:

 • De realisatie van een uniforme vliegwet die voor een billijke verdeling van de vliegroutes dient te zorgen.
 • Het tegenhouden van de uitbreidingsplannen van Brussels Airport. Naast overbodig en schadelijk voor de omgeving zijn ze een beloning van de Brusselse chantagepolitiek inzake de geluidsnormen. 
 • Stimuleren van technologische geluidsinnovaties die een oplossing bieden voor de schadelijke nachtvluchten.

Veiligheid blijft topprioriteit: een volwaardige rechtbank voor Halle-Vilvoorde

Hoewel Vlaams-Brabant de kleinste Vlaamse provincie is, telt het na Antwerpen, de meeste woninginbraken. De nabijheid van de hoofdstad is ongetwijfeld de voornaamste oorzaak. Een van de pijnpunten blijft de heersende straffeloosheid. Ondanks de hoeraberichten over de realisatie van een eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde kunnen Franstalige daders nog steeds een beroep doen op een Franstalige procedure bij een Brusselse rechtbank met het oog op een mildere uitspraak. Wat op zijn beurt leidt tot verregaande frustratie bij onze politiediensten. Daarom eisen wij:

 • een volwaardig gerechtelijk arrondissement dat autonoom van het gerechtelijk arrondissement Brussel kan opereren.
 • Het aanpakken van de ondercapaciteit. Het parket Halle-Vilvoorde moet voldoende middelen krijgen om een eigen specifiek vervolgingsbeleid op poten te zetten.
 • de inbrakenplaag moet prioritair aangepakt worden.
 • er moet een einde komen aan de straffeloosheid, die ook onder minister Geens blijft heersen.
 • Gelijke financiering politiezones Vlaamse Rand en Brusselse zones zodat de inkomenskloof tussen politieagenten van Brusselse zones en hun collega’s uit de Rand kan worden weggewerkt.