De heer Fonteyne, zegt dat naar verluidt in het begin van deze maand de verschillende Vlaamse gedeputeerden voor cultuur overleg pleegden over hoe het, na de implementatie van het Witboek interne staatshervorming, nu verder moet met de provinciale ondersteuning van de professionele kunsten. De sector zélf verkeert al enige tijd in een fase van lichte paniek omdat zij bij het indienen van hun meerjarenplannen 2013-2016 bij de Vlaamse overheid uitging van de continuïteit van de provinciale ondersteuning en deze nu dreigt te verdwijnen. In deze context stelt hij de volgende vragen:

1) Klopt het dat deze vergadering heeft plaatsgevonden?
2) Zo ja, waar en wie namen aan dit gesprek deel namens de provincie Vlaams-Brabant?
3) De provinciebesturen van Oost- en West-Vlaanderen zouden intussen aan de sector hebben laten weten dat zij de resterende toegekende middelen tot 2016 aan deze kunstenorganisaties zouden blijven uitbetalen. Klopt dit verhaal?
4) Werden er in deze zin afspraken gemaakt tussen alle gedeputeerden van cultuur?
5) Uit een brief van de Vlaams-Brabantse professionele kunstgezelschappen van 12 juni jongstleden blijkt dat indien de provincie Vlaams Brabant en Limburg op de boot springen en samen met Oost- en West-Vlaanderen tot 2016 verder gaan met de ondersteuning, ook Antwerpen dit zou doen, zodat alle provincies op één zelfde lijn zouden staan. Klopt dit?

De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat er inderdaad een B-commissie cultuur van de VVP in Brussel was waar het onderwerp ‘hoe verder met de provinciale ondersteuning van de professionele kunsten na de implementatie van het Witboek interne staatshervorming’, aan bod kwam.

Hij zegt dat hij zelf, namens de provincie Vlaams-Brabant als gedeputeerde voor cultuur en Jos Mertens, directeur cultuur en onderwijs aanwezig waren op de betrokken vergadering.

De geruchten dat de provinciebesturen van Oost- en West-Vlaanderen de resterende middelen tot 2016 aan de kunstenorganisaties zouden blijven uitbetalen, werd voor West-Vlaanderen vernomen via de pers. Voor Oost-Vlaanderen blijft het een gerucht dat nog niet bevestigd werd.

Hij deelt mee dat er geen afspraken werden gemaakt tussen de gedeputeerden cultuur.

Daarnaast zijn er ook geen afspraken rond het feit dat andere provincies mee op de boot zouden springen van West-Vlaanderen om door te gaan met de ondersteuning tot 2013.