Tussenkomst bij punt 6 van de gemeenteraad dd. 23 maart 2017 “Kennisname van het pilootproject ‘wijkrenovatie De Hutte’ inzake energierenovatie en asbestsanering”.

Wij hebben bij dit punt een aantal vragen:
• Welke kost is hieraan verbonden voor de gemeente en waarom is dit een kennisname en moet er niet over gestemd worden?
• Door wie werd deze verkaveling verwezenlijkt? Was dit een gemeentelijk project? Is de aannemer niet verantwoordelijk voor het verwijderen van het asbest?
• We lezen: “Overwegende dat ook de bewoners wiens dak niet asbesthoudend is, kunnen intekenen op de samenaankoop voor dakisolatie”.
Is dit geldig voor alle inwoners van Kampenhout en kunnen alle inwoners ook beroep doen op de deskundige coördinator? Zo niet is dit dan geen discriminatie?

Tussenkomst bij punt 10 van de gemeenteraad dd. 23 maart 2017 zijnde een schriftelijke vraag van Open VLD “Kennisneming van de visie van het college op de kritiek van de Vlaamse Ombudsman op de ruimtelijke handhaving in Kampenhout”.

Op einde discussie:
Ik denk dat het belangrijkste is dat uw beleid consequent is en niet met twee maten en twee gewichten.

Tussenkomst bij punt 7 van de gemeenteraad dd. 16 februari 2017 “Goedkeuring eindafrekening renovatie en uitbreiding van school”.

Wij vinden het verschil tussen het bestelbedrag en de eindafrekening groot.
Kan de BTW gerecupereerd worden? Zo niet dan zou het volgens ons eenduidiger zijn als alle bedragen gegeven werden inclusief BTW.

Tussenkomst bij punt 8 van de gemeenteraad dd. 16 februari 2017 “Goedkeuring addendum aan de samenwerkingsovereenkomst betreffende de studie en uitvoering van werken op de gewestweg N26 te Herent/Kampenhout”.

Als er vanuit de gemeenteraad vragen komen voor aanpassingen aan dit soort wegen krijgen we steevast te horen dat de gemeente daar niets kan aan doen omdat het een gewestweg is.
Wij lezen onder artikel 2 § 2 “Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken te haren laste alsook voor de eventuele onteigeningen”.
We hebben er niets aan te zeggen maar betalen moeten we wel.

Tussenkomst bij punt 12 van de gemeenteraad dd. 16 februari 2017 “Oprichting interlokale vereniging ‘integrale veiligheid KASTZE’ en goedkeuring overeenkomst met statutaire draagkracht”.

Als Vlaams Belang zijn wij vanzelfsprekend voor elk initiatief dat de veiligheid verhoogt toch hebben we een paar vragen of bedenkingen:
– Is dit overleg er dan nu niet? Overleg tussen de verschillende burgemeesters en in de politieraad?
– In artikel 1 lezen we dat het zal gaan om “een interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid”. In dit laatste kunnen wij ons niet vinden. Deze vereniging kan dus nooit aansprakelijk gesteld worden net zoals de vakbonden. Wat is de reden hiervan?

Tussenkomst bij punt 1 van de gemeenteraad dd. 15 december 2016 “Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering (17 november 2016)”.

In het verslag van vorige zitting pagina 10, punt 7 “Goedkeuring aanvullend reglement op het wegverkeer houdende het invoeren van beperkt eenrichtingsverkeer in de Brouwerijstraat, Dorpsstraat, Kerkstraat, Gemeentehuisstraat en Frederik Wouterslaan” is de reactie van Mevrouw H. Molineaux op mijn tussenkomst niet juist geformuleerd. Zij gaf aan dat het niet alleen verwarrend zou zijn voor de kinderen maar dat zij bovendien gewoon werden aan het feit dat ze bij eenrichtingsverkeer maar naar één kant van de weg moeten kijken. Graag rechtzetting in het verslag.

Tussenkomst bij punt 6 van de gemeenteraad dd. 15 december 2016 “Vaststelling subsidie voor de instandhouding van nestgelegenheden voor de huiszwaluwen”.

Wij hebben geen probleem met de toekenning van een subsidie maar hebben enkel een bedenking bij de kost van de controle door een gemeentelijke ambtenaar. Wij denken ook dat er heel wat foute oproepen zullen binnenkomen want wie kent het verschil tussen een boerenzwaluw of een huiszwaluw. Ik ben het alleszins moeten gaan opzoeken.

Tussenkomst bij punt 14 van de gemeenteraad dd. 15 december 2016 “Aanstelling van een studiebureau voor de opmaak van een ruimtelijk beleidsplan in het kader van de herziening van het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze”.

Zal de GECORO betrokken worden in die besprekingen? Tot nog toe moeten de politieke vertegenwoordigers de vergadering verlaten bij besprekingen. Zullen zij dan mogen blijven?

Tussenkomst bij punt 18 van de gemeenteraad dd. 15 december 2016 “Bekrachtiging oprichting Vekestraat vzw en aanduiding afgevaardigde”.

Als we dit goed begrijpen dan kan elke straat met een aantal bedrijven een vzw oprichten? Op die manier gaan we burgemeesters te kort hebben om af te vaardigen. Wat heeft de gemeenteraad hier trouwens mee te maken?

Mondelinge vraag gesteld tijdens de gemeenteraad dd. 15 december 2016.

Op 25 november 2016 stuurden wij een mail aan burgemeester Kris Leaerts en Schepen Edith Grauwels betreffende de UIT-kalender. We hebben in dat schrijven niet echt een antwoord gevraagd maar ik had graag geweten of er gevolg werd gegeven aan mijn bemerking. Ik bracht dit probleem al eerder ter sprake tijdens een gemeenteraad. Wij vinden dat winstgevende bedrijven niet thuishoren op de UIT-kalender en dat het gemeentebestuur hier moet op toezien. Het is niet omdat het over “kunst” of een “ambacht” gaat dat het geen geld kan opbrengen. Graag een betere opvolging.