Tijdens de gemeenteraadszitting van april werd besloten 3 werkgroepen op te richten om de financiële impact van het coronavirus te lenigen voor de handelaren en de Assenaren. Drie werkgroepen (Vrije tijd & onderwijs, Lokale economie & financiën, Welzijn & sociale zaken) met zowel vertegenwoordigers van de coalitie als de oppositie konden in onderling overleg voorstellen en maatregelen uitwerken en aan het schepencollege voorleggen ter goedkeuring zodat alles mooi zou passen in hun voorbereide mal.

De soap van de mondmaskers kende ook op de persvoorstelling van het schepencollege en fractieleiders zijn vervolgverhaal. Ondertussen is de Assenaar nog steeds in blijde verwachting.

Dit is intussen gebeurd.

De ingediende voorstellen zouden los van politieke aspiraties en verzuchtingen zijn! Alhoewel het schepencollege de mogelijkheid om de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2020 eenmalig aan te passen en te verlagen niet gegrepen hebben. Het Vlaams Parlement had op 15 april 2020 het decreet tot tijdelijke afwijking van de Vlaamse Codex Fiscaliteit goedgekeurd. De opcentiemen kunnen gedifferentieerd en gevarieerd worden per categorie van belastingplichtige, zodat aan de lokale ondernemers wat extra ademruimte zou kunnen gegeven worden, temeer daar er in 2019 een forse verhoging van meer dan 20% doorgevoerd werd. Quod not.

In de sociale media is heel wat beroering geweest over de verkregen financiële steunmaatregelen. “Maatregelen die we, in casu de Assenaar, zelf dubbel en dik betaald hebben door de belastingverhogingen.”

Theo Hamers, gemeenteraadslid Vlaams Belang Asse