Wanneer geeft de Vlaamse regering uitleg bij de interne staatshervorming?

Mondelinge vraag van de heer Jan Laeremans

De heer Laeremans zegt dat hij vernomen heeft dat minister Homans op 10 september alle N-VA- provincieraadsleden zal voorlichten over de interne staatshervorming. Hij zegt dat mevrouw Homans uiteraard dat initiatiefrecht heeft maar dat hij, en wellicht de meeste andere provincieraadsleden, eveneens geïnteresseerd zijn om te vernemen wat zij daarover te vertellen heeft.

In deze context stelt hij de volgende vragen:

1) Heeft de deputatie van de Vlaamse regering al een aanbod gekregen om een informatiesessie over dit thema op te zetten in onze provincieraad?
2) Zo neen, heeft de deputatie zelf al contact opgenomen met de Vlaamse regering om eens naar Leuven af te zakken voor een goed gesprek?
3) Als dat ook niet het geval is, mag er, wat de deputatie betreft, van deze raad alsnog een uitnodiging daartoe vertrekken?

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde , zegt dat mevrouw Homans heeft beloofd om tegen half oktober een transitieplan voor te stellen aan het bureau van de VVP vóór ze dat plan afrondt. Ze stelt vast dat het traject dat met de nieuwe deputatie en vernieuwde provincieraad werd uitgezet, eenzijdig en voortijdig wordt stopgezet. Het schrappen van het provinciefonds en het heffen van opcentiemen is dan ook een zware dobber. De provincie Vlaams-Brabant heeft geen andere inkomsten. Dit wil zeggen dat er dus ook geen flexibiliteit meer is om “gaten dicht te rijden”. Ze hoopt dat de minister bereid is ook hierover te onderhandelen.

De heer Laeremans stelt vast dat er niets voorzien is om de raadsleden hierover in te lichten. Hij heeft de indruk dat dit boven onze hoofden wordt geregeld en vindt dat de Vlaamse regering toch een stand van zaken zou mogen komen geven. Hij vraagt de deputatie hierrond actie te ondernemen.