Vraag van Mireille Buyse

In een radiobericht van 17 december hoorden we dat de spooroverweg in Asse weer eens geblokkeerd was en voor ellenlange files zorgde op de N9. Tegenwoordig heeft men bijna een half uur nodig om amper 3 km op deze “trage weg” te rijden en door het centrum van Asse te geraken.

Handelaars zijn misnoegd – Gamma heeft trouwens al een petitie opgestart – , want mensen gaan in andere gemeente hun aankopen doen; pendelaars missen hun bus of aansluiting, sommige automobilisten geraken zo gestresseerd dat het risico op verkeersagressie stevig toeneemt. Ook het leefmilieu lijdt hieronder, en een “klimaatneutrale” gemeente bereik je zeker niet met stilstaand verkeer, wel integendeel!

Time is ook money, niet alleen in The States, bijgevolg dient er dringend een oplossing te komen.
We vernemen dat Groen! akkoord gaat met de aanleg van de Ring rond Asse en daarom wou ik graag eens een stand van zaken krijgen.

– Nam de gemeente Asse reeds contact hierover met de provincie?
– Weet de deputatie hoe het staat met de aanleg van de Ringweg? Nam ze zelf contact met Vlaanderen?
– Is er nu een definitief traject uitgestippeld en ligt dit ter goedkeuring voor?
– Komt dit binnenkort op een volgende commissie Verkeer en Mobiliteit ter sprake?
– Wordt het eens geen tijd dat de Assenaar hierover informatie krijgt vanwege de provincie?

Antwoord van 14 januari 2015

Betreft: uw vraag van 18.12.2014 i.v.m. de aanleg van een ring rond Asse.

De mobiliteitsknoop is inderdaad een dwingend en dringend probleem in Asse. De rondweg is daarom een belangrijk onderdeel van het provinciaal planningsproces rond de afbakening van het kleinstedelijk gebied Asse. Voor dit planproces werd op 4 december 2014 een ontwerptekstbespreking voor het ontwerp plan-MER gehouden. Op basis van de geformuleerde opmerkingen wordt het plan- MER op dit ogenblik herwerkt, zodat een definitieve versie bij de dienst MER kan ingediend worden in januari 2015. Deze neemt in de hieropvolgende weken een beslissing betreffende de goedkeuring ervan.

Het plan-MER bevat onder meer een onderzoek naar de milieueffecten van alle rondwegtracés die de afgelopen jaren als alternatief naar voor werden geschoven (zowel door de overheid als door burgers). Zo werden er in voorbereiding op het plan-MER het afgelopen jaar onder andere 2 tellingen van het herkomst-bestemmingsverkeer uitgevoerd, om de verkeersstromen accuraat in kaart te kunnen brengen en de effecten van de verschillende rondwegalternatieven zo goed mogelijk te kunnen inschatten. Op basis van de resultaten van het plan-MER zal de deputatie begin 2015 oordelen welk het meest aangewezen tracé is, en de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit traject opstarten. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan vormt de wettelijke basis voor het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen voor de aanleg van de rondweg. De technische uitwerking, stedenbouwkundige aanvraag, financiering en effectieve aanleg vallen onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer. AWV wordt door de provincie betrokken in het provinciaal planningsproces maar heeft tot nog toe geen informatie verstrekt over haar planning en financiering van de uitvoering.

Zowel tijdens de plan-MER procedure als tijdens de volgende stappen in het proces wordt in overleg gegaan met de gemeente, die ook regelmatig advies kan geven over de provinciale documenten. Het gemeentelijk mobiliteitsplan vormt tevens een belangrijk onderdeel van het provinciaal plan-MER.

De provincie plant in het voorjaar 2015, vóór de start van de procedure voor het ruimtelijk uitvoeringsplan een informatiemoment voor het publiek. Hierop zal de inhoud van het plan-MER worden toegelicht, met onder andere de onderzoeksresultaten van de onderzochte rondwegtracés voor de verschillende milieudisciplines. Een datum hiervoor moet nog vastgelegd worden (de beslissing van de dienst MER wordt nog afgewacht)