Aanpassing Meerjarenplan Provincie Vlaams-Brabant 2020 -2025, visie Vlaams Belang

Wat u niet in de traditionele pers kan vernemen over onze tussenkomsten en initiatieven kan natuurlijk wel hier op deze pagina. Geniet mee van de integrale tekst die fractieleider in de provincieraad Willy Smout gaf op het meerjarenplan.

Vlaams Belang geloofde vorig jaar rotsvast in de “trein van verandering” op voorwaarde dat elke verandering telkens een verbetering is en deze ook krachtdadig wordt doorgevoerd.

Een meerjarenplan 2020-2025 was voor de Provincie Vlaams-Brabant hiervoor een uitstekende gelegenheid en een geschikt instrument .

In de deputatie werden SP.a en Groen! vervangen door NVA, meteen de grootste partij in de meerderheid. De partij was tevens op Vlaams niveau de gangmaker van de afslanking van de provinciale trein. De rijtuigen met de persoonsgebonden materies dienden te worden afgekoppeld en te worden aangekoppeld aan de Vlaamse locomotief. De wagons met de intercommunales dienden eind 2018 te worden gerangeerd bij de gemeenten. De trein reed vanaf 2019 dan officieel verder met wagons enkel gevuld met                  ” grondgebonden materies”. Maar stiekem werd een deel van de verboden vracht toch nog meegenomen of onbeheerd achtergelaten.

Vier machinisten werden bestendig afgevaardigd om de trein te besturen naar het goede doel : “een plan waar Vlaams-Brabant de komende 6 jaar beter moest van worden”. (dixit CD&V). In 2021 komt er aflossing van de meest ervaren machinist. Wat zal dit geven ?

Het Vlaams Belang had  alvast een analyse met eigen visie gemaakt waarbij we “een aantal wagons binnenste buiten keerden”.

  1. Middelen : Deze zijn volgens het meerjarenplan ruim voldoende : De opcentiemen op de onroerende voorheffing, opgehoest door de Vlaams Brabantse eigenaars blijft jaarlijks groeien met ongeveer 2 miljoen euro. Deze opcentiemen werden tot 2023  geblokkeerd door de Vlaamse overheid . Het is dan ook betreurenswaardig dat de deputatie nu a zegt na 2023 daar niets te zullen aan veranderen.  Vlaams Belang pleit al vele jaren om met verlaagde opcentiemen het wonen in Vlaams-Brabant iets goedkoper te willen maken en  dit zonder de invoering van een provinciale tax.
  2. De snelheidsmeter : Door de Cornamaatregelen is de investeringstrein in 2020 haast stilgevallen; ook 2021 belooft weinig verandering.  
  3. De inspectie . We zijn nog steeds verheugd te kunnen vaststellen dat er heel wat wagons een mooie en gezonde lading bevatten : inzake wonen heeft Vlabinvest een nieuwe dynamiek gekregen en zullen veel meer sociale woningen kunnen worden toegewezen aan Vlamingen die een echte band met de streek hebben, wat vooral in de Vlaamse rand onmisbaar is voor onze identiteit . Inzake mobiliteit  en volksgezondheid mogen de  bijkomende fietssnelwegen er gerust komen. Ook het waterbeheer gaat verder de goede richting uit, zodat  overstromingen ten gevolge van langdurige hevige regenval ,zoals die zich in 1998 hebben voorgedaan, kunnen worden vermeden. Van de beloofde dynamiek en aandacht rond dierenwelzijn hebben we helaas nog niet veel gezien. Slimme Regio en Vera worden verder uitgespeeld als uitstekende troeven van onze jonge provincie in de 21° eeuw. Het beheer en ondersteunen van de renovatie van ons Vlaams historisch erfgoed blijft een topic in het uitspelen van onze toeristische troeven. Toch blijft de niet onbelangrijke randbemerking actueel: de site van de Citadel in Diest ligt er nu al 10 jaar niet gerestaureerd bij. Waarom komt er nu zo weinig hulp en initiatief vanuit de provincie Vlaams-Brabant  ? Ook de studie voor een overdekt zwembad op de Halve Maan bleek een flop. De deputatie had vooraf goed moeten beseffen dat een PPS-structuur ook lucratieve bouwsels inhoudt zoals sprothal , cafetaria of restaurant. Achteraf zeggen dat dit niet kan, doet de studiekost uiteraard in het water vallen. De provinciale domeinen worden toch nog met 4.5 miljoen euro toebedeeld. Door de beperkte toegang omwille van de Coronamaatregelen werd het steeds wederkerend probleem van onveiligheid op piekdagen in 2020 vermeden. Ook werden de  provinciale reglementen duidelijker . Het krachtdadig toepassen van de nieuwe reglementen kwam door de Coronabeperkingen niet echt tot in de testfase. Een Corona vrije zomer 2021 kan daar duidelijkheid in brengen.
  4. Maar er is meer : er wordt nog steeds smokkelwaar meegenomen in de provinciale treinwagons.

Het WK wielrennen wordt nog steeds met 100.000 euro provinciale steun bedacht. Alhoewel sport niet meer tot de provinciale bevoegdheden behoort, wordt het te pas en te onpas nog steeds graag als uithangbord door de deputatie gebruikt om “als Sinterklaas” in de picture te komen. Maar vroeger was het met de SP.a  in de deputatie ook  niet anders .

De subsidies aan de moskeeën blijft rustig verder lopen. De heisa rond de al dan niet opheffing van de erkenning van de Leuvense moskee en het verscherpt toezicht door binnenlandse zaken,werd door de deputatie onvoldoende aangegrepen om van deze oncontroleerbare subsidieopdracht af te raken. Het feit dat de Diestse moskee om de 5 jaar wordt herbemand met een  nieuwe Nederlands onkundige imam vanuit Ankara gestuurd door het Erdogan-regime en hierdoor de etnisch-taalkundige segregatie doelbewust in standhoudt, is blijkbaar voor NVA niet echt een punt. Ontwikkelingshulp wordt wat technischer georiënteerd . Dit is goed. Maar de klimaathysterie wordt evenwel toch nog uitgedragen naar het Zuiden waarbij het Noorden beladen wordt met alle schuld. Dit terwijl problemen met toenemende CO2-uitstoot en massa migratie niet zullen kunnen worden opgelost zolang in het zuiden de bevolkingsaantallen exploderen. Op dit vlak zien we  nog geen enkel initiatief bij de deputatie. Het Vlaams Belang wil ontwikkelingshulp koppelen aan het invoeren van programma’s van geboortebeperking in deze landen  . Alleen zo kan de hulp een werkelijk “duurzaam karakter” verkrijgen.

  • De intercommunales geraken maar niet vererfd.. Per 31/12/2018 was de provincie verplicht uitgetreden uit de intercommunales Hofheide, Haviland, Interleuven, Ecowerf, Havicrem, IGO en PBE. Buiten PBE is er voor geen enkele andere intercommunale een financiële uittredingsregeling afgesloten. Het financiële aandeel van de provincie is nog steeds niet gekend. Bovendien zijn er voor Interleuven, Havicrem, Hofheide en Haviland samen voor 42.4 miljoen euro aan uitstaande provinciale waarborgen gevestigd, waarvan een groot deel loopt tot 2040 ! Bovendien is de uittredingsregeling uit de PBE alles behalve zuiver te noemen. Er werd eind 2018 door toenmalig SP.a gedeputeerde Florquin ingestemd met de oprichting van een Toekomstfonds met een kapitaal van 35 miljoen euro voor niet in de tijd gelimiteerde  initiatieven ten bate van de 20 gemeenten die actief zijn in het werkingsgebied van de PBE . De andere 45 Vlaams-Brabantse gemeenten blijven hierbij in de kou staan. Hoe schat de deputatie dit precedent   van bevoorrechte toewijzing aan 20 van de 65 gemeenten in ? Hoe gaat men tewerkgaan bij de vererving van de andere 6 intercommunales ? Is er nog geld te verwachten voor de provincie ? Hoe wordt de schuldenlast verdeeld ? Eind 2020 heeft de deputatie hier nog steeds geen klare kijk op.
  • De trein is overladen ! Sinds de oprichting van de provincie Vlaams-Brabant zijn er 200.000 inwoners bijgekomen, hoofdzakelijk door immigratie. De laatste 4 jaar is er een ganse stad bijgekomen. We zitten aan 541 inwoners /km². Dit geeft een steeds grotere druk op de woningmarkt, steeds meer verkeer, OCMW- en integratiekosten.  Vlaams-Brabant zit vol ! De consequenties in het onderwijs laten ook niet op zich wachten :  gemiddeld heeft 29% van de kleuters thuis niet het Nederlands als voertaal.  In onze provincie zijn er vele scholen met meer dan 50% anderstalige leerlingen. De  dalende kwaliteit van het onderwijs komt hierdoor in een regelrechte stroomversnelling. Daar waar 25 jaar geleden enkel de rand rond Brussel voor taalproblemen zorgde, is dit nu uitgebreid tot zowat de hele provincie. Het uitbreiden van het GEN met tramlijnen over heel de provincie zal dit probleem alleen nog maar doen toenemen.  Vlaams-Brabant dreigt cultureel ten onder te gaan aan het Westerse Massa Immigratie Plan . Taalacties van vzw De Rand en taalbad klassen zijn broodnodig om een deel van de meubelen te redden, maar zullen nooit volstaan als het vuur niet aan de bron wordt gedoofd. Bovendien stellen we vast dat “Corona”de taal- en andere kwaliteitsproblemen in het onderwijs doet exploderen. 
  • . Het bleek al snel dat het een illusie is dat wij als provincie het klimaat kunnen bijsturen. De inwoners verwachten van hun besturen wel verbetering van het leefmilieu en het tegengaan van energieverspilling. Ze verwachten van een Smart Regio hulp en advies bij het kiezen van de meest gepaste en  betaalbare wagen, de zuinigste verwarming, de best aangepaste isolatie bv. met behulp van warmtescans. De Vito studie heeft trouwens duidelijk aangetoond dat dit zowat de enige  piste is waar de provincie echt goede resultaten haalt. Verder timmeren aan betaalbare en voor de burger toegankelijke technische oplossingen is dan ook de boodschap.

Corona rangeert de provinciale trein : Investeringen liggen plat, 21 miljoen wordt doorgetrokken naar 2021. Maar de vraag is, zal 2021 echt anders zijn dan 2020  ? Covid-19 kost de provincie 3 miljoen extra. Personeelskosten stijgen met 5 miljoen euro. Een op het platteland zeer gewaardeerde gedeputeerde (Monique Swinnen) zal de fakkel doorgeven aan Gunter Coppens. Evenwel wordt er voor 2021 niet veel verandering aangekondigd via het Meerjarenplan. Vlaams Belang kijkt reeds uit naar de aanpassingen Meerjarenplan 2022.  

Met deze korte  analyse kunnen we niet anders dan onze onthouding van vorig jaar bestendigen.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...