Aanpassing meerjarenplan Tremelo, tussenkomst Alain Verschaeren

Altijd al willen weten hoe één van onze beste gemeenteraadsleden uit Vlaams-Brabant zijn tussenkomst houdt. Lees hieronder mee met de bevlogen woorden fractieleider in Tremelo, Alain Verschaeren.

‘We leven in een merkwaardige tijd en we krijgen nu ook een merkwaardig aangepast meerjarenplan met heel wat trucs en mysterieuze constructies.                                                                                                     

Graag wil ik schepen Willems bedanken voor haar toelichting die ze zoals steeds mooi heeft voorgelezen! Ik had graag gezien dat elke schepen een toelichting gaf over zijn of haar beleidsdomein maar blijkbaar is dat teveel gevraagd!                                                                                                                                                

  Een speciaal woord van dank voor de financiële dienst voor het opmaken van het aangepaste meerjarenplan en om de vele vragen die ik had te beantwoorden.                                                           

Enkele weken geleden hebben we de “voorlopige” cijfers gezien van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025. Deze cijfers waren bloedrood en zijn meer dan waarschijnlijk als een bom ingeslagen bij de meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Groen!           

Dat er één en ander dient bijgestuurd te worden was duidelijk maar de vraag was hoe gaan ze dat doen en waar gaan ze bijsturen? In een 657 pagina’s tellende aangepaste meerjarenplanning hebben we een deel van het antwoord gevonden.

Wat vast staat is dat de burger mee mag betalen, er komt namelijk een “platte belastingverhoging” op de waterfactuur. In de periode 2020-2025 gaat de saneringsbijdrage voor het drinkwater omhoog met maar liefst 2,032 Mio €. Dat betekent dat de  waterfactuur voor een gemiddeld gezin zal stijgen met ongeveer 70€ per jaar! Indien u als gezin meer verbruikt dan 90 m³ water per jaar dan is dit veel meer! Op die manier stijgen de exploitatie inkomsten ondanks een lichte daling van de APB ( aanvullende personenbelasting). Burgemeester De Wit had nog niet zolang geleden gezegd dat er geen sprake was om de belastingen te verhogen maar hij heeft met zijn coalitiepartners al een achterpoortje gevonden!

Een andere truc om uit de rode cijfers te blijven is het verkopen van onroerend goed in de vorm van gronden en een huis aan de Vinneweg samen goed voor 4 Mio €.                                                            

  Water en verkoop van onroerend goed zorgen voor ongeveer 6 Mio € aan extra inkomsten!                    

En dit allemaal omdat deze meerderheid perse een vrijetijdscomplex wil bouwen voor om en bij de 9 Mio €. In het meerjarenplan zijn er zelfs geen budgetten voorzien voor personeel voor het vrijetijdscomplex. Ook dat zal nog voor extra kosten zorgen. Ik denk eerlijk gezegd dat er in crisistijden andere prioriteiten zijn!

En er wordt wat gegoocheld met cijfers want de bestemde gelden, waarvan men vroeger zei dat het over een spaarpotje ging, worden nu onbeschikbare gelden en de bedragen die oorspronkelijk voorzien waren ( in 2020 was dit 500.000€ om op te lopen tot 1.000.000€ in 2025) worden nu aan andere kredieten toegevoegd. Welke is niet duidelijk. Wie kan nog volgen? 

Veel besparingen vinden we niet in het aangepaste meerjarenplan maar toch enkele waar onze fractie zijn bedenkingen bij heeft: 

1.We zien o.a dat het krediet van 21.000€ voor een preventief onderhoudscontract voor de Lindebloesem Zaal wegvalt ( pag 7/657)! Ook voor onderhoud en herstel van gebouwen in eigendom schrapt men 120.000€ ( pag 63/657)! Moet ons patrimonium dan niet deftig onderhouden worden vroeg onze fractie af? 

2.Wegens ontslag van de burenbemiddelaar en de drugspreventie ambtenaar wordt er 100.500€ bespaard ( pag 156/657). Met het toenemend  drugsgebruik in onze maatschappij heeft een drugspreventie ambtenaar toch een belangrijke functie. Ook burenbemiddeling is zeer belangrijk en zeker de dag van vandaag met de corona crisis waar mensen sneller prikkelbaar zijn en in sommige gevallen minder verdraagzaam! 

3.Het is opvallend dat de kredieten voor audits met ongeveer 140.000 € dalen ( pag 42/657). Dit lijkt op het eerste gezicht  goed maar is een audit niet belangrijk om te zien waar er eventueel in de werking van de gemeente moet bijgestuurd worden? Audits hoeven niet perse negatief te zijn en in het bedrijfsleven zijn ze een belangrijk instrument. Op termijn kan dit veel meer opbrengen. Een goede boekhouder betaalt zichzelf ook terug!

Wat opvalt bij de investeringen is dat er veel verschuiven in de tijd. Belangrijkste investeringen zijn de bouw van het vrijetijdscomplex en daar bijhorende  gronden, de renovatie van de loods en de wegen en rioleringswerken om er maar enkele te noemen. En natuurlijk de bakfiets van 7000 € niet vergeten. Opmerkelijk is dat er voor de loods maar liefst 222.706 € meer krediet is voorzien namelijk 922.706 in plaats van de voorziene 700.000€. Idem voor de verledding van het openbaar verlichtingsnet waarvoor het krediet met 145.000€ stijgt. Misschien kan de schepen van openbare werken daar straks meer uitleg overv geven.

Een opmerking in verband met de gemeentelijke webstek: Vlaams Belang wil duidelijk maken dat deze niet dient als propagandakanaal voor de meerderheid. Deze moet politiek neutraal zijn en als men dat niet doet moet men tenminste het lef hebben om alle oppositiepartijen aan het woord te laten!

Op diezelfde webstek van de gemeente staat in het artikel „Raadscommissie algemeen bestuur….” het volgend citaat: “Een vaststelling bij voorgaande jaarrekeningen is de lage realisatiegraad van het vooropgestelde investeringsprogramma. Dit kan leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering „ .                                                                                                                                       Laat dit even tot u doordringen want ik heb daar enkele opmerkingen bij:                                               

  – de investeringen die in 2020 oorspronkelijk gepland waren bedroegen 5,1 Mio €. Wat blijkt nu? Er is in werkelijkheid slechts 3,1 Mio € geïnvesteerd en dit is ruim 37% minder.                                                          

-de huidige schepen van Financiën was in de vorige legislatuur ook bevoegd voor financiën. Zij is dus politiek verantwoordelijk voor  „onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering”.

Schepen Willems wist te zeggen dat de gemeente minder inkomsten heeft als gevolg van corona maatregelen. Dat is juist maar ze vergeet erbij te zeggen dat de gemeente toch ook wat Vlaams geld gekregen heeft zoals bijvoorbeeld de subsidie van 109.000€ voor de verenigingen!

Opmerkelijk in de toelichting bij de cijfers is dat het aantal winkelpanden dalend is namelijk van 92 in 2010 naar 73 in 2019. Gingen we niet inzetten op een bruisend handelscentrum? We zien daar weinig actie rond en wij denken dat men in deze tijd best wat meer middelen voorziet om de lokale handels-en horecazaken te steunen om zo de neerwaartse spiraal te keren!

Belangrijk om mee te geven is dat de gemeentelijke schuld in 2025 bijna 22 Mio € zal bedragen wetende dat deze in 2018 nog 12,8 Mio € was! Het beschikbaar budgettair resultaat in 2025 zal een schamele 42.331 euro bedragen. De kas is dus bijna leeg, iets wat wij de laatste jaren bij de budgetbesprekingen altijd hebben aangekaart, en bij de minste tegenslag dreigt onze gemeente opnieuw in een zware storm terecht te komen. 

Wat deze meerderheid ook schijnt te vergeten is dat de corona crisis ook in 2021 niet voorbij zal zijn. Ze zal spijtig genoeg ook dan nog een grote impact hebben op onze verenigingen, bedrijven en werknemers en uiteindelijk ook op de inkomsten van de gemeente. De gevolgen zullen zich nog jaren laten voelen maar daar staat de coalitie van CD&V, Groen en N-VA blijkbaar niet bij stil. Er worden dus geen lessen getrokken uit de rode cijfers van nauwelijks enkele weken geleden.  Behoorlijk bestuur is ook de tering naar de nering zetten!

Misschien had men beter geluisterd naar het voorstel dat wij gedaan hebben in  aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 om de gemeentefinanciën door een extern organisme grondig te laten doorlichten en in afwachting alle grote uitgaven on hold te zetten. Dit zou als resultaat hebben dat er een meer objectieve kijk op de situatie was en er mogelijk meer realistische oplossingen uit de bus kwamen. Dit is blijkbaar niet gebeurd, een gemiste kans en dus tijdverlies.

Wat de Vlaams Belang fractie betreft is deze meerderheid gebuisd, wij trappen niet in de goednieuwsshow die ze op de webstek en in de media opvoeren, en wij kunnen dit aangepaste meerjarenplan dan ook niet goedkeuren!’

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...