Vraag van Willy Smout

Dat de interne staatshervorming met de herverdeling van bevoegdheden tussen gemeenten,provincies en de Vlaamse overheid tot een personeelsherschikking noopt, lijkt evident. Wat het personeel betreft zou je het eenvoudig kunnen stellen dat de “man de fuctie volgt”. Maar dit blijkt niet de insteek van de Vlaamse regering te zijn.

Op het VVP colloquium van zaterdag jl. haalde VVP-voorzitter Marc Vandeput hard uit naar de Vlaamse regering. Deze vermindert nl. nogmaals en zonder overleg de subsidies van het provinciefonds van 91 naar 37 miljoen euro.

Vorige week werden wij in het bezit gesteld van een gemeenschappelijk vakbondspamflet waarin zij stellen de houding van het provinciebestuur beu te zijn en waarbij ze een constructief overleg eisen over de op til zijnde afslankingen.

Hierbij volgende vragen:
1.Welk overleg is er voorzien met de Vlaamse regering betreffende het personeel? Zijn er detacheringen bespreekbaar? Wat is de kalender?

2.De deputatie zou op 17 oktober een beslissing nemen over de lijst van de af te bouwen functies. Is deze beslissing ondertussen volledig genomen?
Zo ja, over hoeveel en welke functies gaat het precies?
Op welke wijze loopt het overleg met de vakbonden?
Wordt er een sociaal plan besproken? Wat is het tijdschema? Welke krijtlijnen worden daarbij gevolgd (interne mutaties/detachering naar hogere overheid/aanmoedigen vrijwillig vertrek/pensionering?
Kan de deputatie garanderen “naakte ontslagen “ te vermijden?
Mocht de beslissing over de lijst van af te bouwen functies nog steeds niet zijn afgerond, wat zijn dan de redenen hiervoor ? Wanneer zal de lijst wel compleet zijn?
M.a.w. wat is nu de stand van zaken i.v.m. de aanpassing van het personeelsbehoefte plan en de formatie?

3. Is er onderling overleg tussen de Vlaamse provincies betreffende de gewenste personeelsaanpak?

4.Hoeveel bedraagt de vermindering van het provinciefonds voor Vlaams-Brabant in 2014? Geeft deze vermindering aanleiding tot bijkomende personeelsinperkingen? Indien ja, welke? Indien neen, waar gaat de deputatie het ontbrekende geld dan wel besparen?

5.Hoe garandeert het provinciebestuur de transparantie en de garantie naar volledige informatie betreffende het afslankingsplan naar de personeelsleden ? Binnen welke termijn zal dit allemaal gebeuren?