Vraag van Jan Laeremans

Tijdens de provincieraad van 3 juni stelde ik enkele vragen over de incidenten aan het recreatiedomein van Huizingen. Graag wil ik even terugkomen op de afwikkeling van het onderzoek daarvan. Ik verwijs naar het beknopt verslag en onderlijn de relevante zinnen.
De heer Zelderloo, gedeputeerde, bevestigt dat er inderdaad problemen zijn geweest. Hij benadrukt dat de problemen zich niet hebben afgespeeld binnen het domein maar wel op de openbare weg. Hij heeft, via de directie, vernomen dat het om een twintigtal jongeren zou gaan die herrie kwamen schoppen. Dit heeft zich in eerste instantie afgespeeld in de omgeving van het zwembad. De domeinwachters hebben tijdig ingegrepen en de jongeren op een vriendelijke manier naar de uitgang geloodst. Het incident bij de bushalte speelt zich dus af op de openbare weg.
Hij zegt dat er inderdaad camerabeelden zijn die reeds aan de politie werden overgemaakt om tot herkenning van de daders te kunnen overgaan. Op de vraag of de provincie zich burgerlijke partij zal stellen voor de slachtoffers, kan hij nu nog niet beantwoorden, omdat de feiten zich hebben afgespeeld op de openbare weg. Hij benadrukt dat het provinciedomein ervaring heeft met het ontvangen van een groot aantal bezoekers. Onlangs bezochten meer dan 3.500 mensen de Woef-dag en alles is toen vlekkeloos verlopen. De volgende activiteit die voor de deur staat is de Griekendag op pinkstermaandag waar, als de weersomstandigheden het toelaten, er 15.000 à 16.000 bezoekers worden verwacht. Hij zegt dat al de nodige schikkingen werden getroffen om te voorkomen dat dit probleem zich opnieuw zou voordoen.
De heer Laeremans vraagt of de daders, wanneer ze herkend zouden worden, verboden zullen worden toegang te hebben tot het domein. Hij wil weten of de gebeurtenissen op straat geen rol spelen voor het verlenen van de toegang.
De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat hij liever eerst de resultaten van het onderzoek afwacht om eventuele sancties te nemen.

Graag zou ik dus willen vernemen:
1) Hoe het onderzoek is afgelopen?
2) of er zich in het domein strafbare feiten hebben voorgedaan (blijkens de camerabeelden bv.)?
3) of er door de provincie sancties zijn genomen tegen de daders. Zo ja, welke; zo neen, waarom niet?
4) of de provincie zich burgerlijke partij heeft gesteld, en zo neen, waarom niet?
5) werden er aan de inkom of aan het zwembad sinds deze incidenten identiteitscontroles gehouden? Door wie en wat waren de instructies?

Antwoord:
Geacht raadslid, Betreft: uw vraag van 6.01.2015 i.v.m. incidenten aan het provinciedomein te Huizingen.
1. De provincie ontving geen terugkoppeling m.b.t. de stand van het onderzoek.
2. In het domein hebben zich geen strafbare feiten voorgedaan.
3. Aangezien er zich in het domein geen strafbare feiten hebben voorgedaan, werden er geen sancties getroffen.
4. Vermits er zich in het provinciedomein geen strafbare feiten hebben voorgedaan en er geen materiële schade was in het provinciedomein, kan de provincie zich geen burgerlijke partij stellen. De burgerlijke partijstelling heeft immers een zuiver patrimoniaal doel, er is geen ander doel dan het herstel van de geleden schade. Indien de provincie geen slachtoffer is en geen schade heeft geleden door een misdrijf kan de provincie zich dus niet burgerlijke partij stellen.
5. De provincieraad van 24 juni 2014 keurde nieuw reglement van orde goed. Het reglement stipuleert dat men het domein enkel kan betreden op vertoon identiteitskaart. Aan de kassa werden de domeinwachters belast met de opdracht na te gaan of men zijn/haar ID-kaart bij had. Wie zijn ID-kaart niet bij had, mocht het domein niet in. In opvolging van het veiligheidsoverleg van 13 juni 2014, werden door de lokale politie met ondersteuning van de federale politie en de spoorwegpolitie ID-controles uitgevoerd.

Met vriendelijke groeten,
Namens de deputatie,
Marc Collierprovinciegriffier