De Vlaamse regering verplichtte elk gemeente- en provinciebestuur om voortaan een beleids- en beheerscyclus (BBC) op te stellen, met een meerjarenplanning voor zes jaar en een budget voor het lopende jaar. De omschakeling alleen al kostte 1,4 miljoen euro aan informatica, maar is dat nu ook een verbetering?

Akkoord, je krijgt een overzichtelijke indeling in drie niveaus:
1) beleidsdoelstellingen
2) actieplannen
3) acties.

Maar als raadslid krijgen we enkel cijfers van niveau 1 en 2, niet van niveau 3. Nochtans zijn die bedragen daar soms 50 x groter dan die van niveau 2. Zo mogen we wel het bedrag kennen van het actieplan “dierenwelzijn” (100 000 €) maar niet dat van de actie “Infrastructuur voor trappers” (wellicht meer dan 5 miljoen.) Begin zo maar eens de uitgaven te controleren of volgend jaar te vergelijken…

In het eerste het beste wiskunde-examen staan er trouwens meer cijfers dan in het budget 2014!

Conclusie: de BBC zorgt voor een zwaar gebrek aan transparantie voor de burger en zijn verkozenen. De naam zou beter veranderen in Bijna Blanco Cheque.

Beleidskeuzes: geen aandacht voor onveiligheid, geen probleem met massa-immigratie

We stellen vast dat er zomaar eventjes 5,3 miljoen per jaar gaat naar de actieplannen klimaat, duurzaam beleid, biodiversiteit en netwerken daarrond. Dat kan best met heel wat minder, om bijvoorbeeld te investeren in een gebiedsdekkend cameranetwerk, bv. in de gemeenten rond Brussel. Op die manier zouden we op een gecoördineerde manier de inbrakenplaag kunnen tegengaan. Maar het probleem onveiligheid komt helaas nergens voor in de analyse van de meerderheid (CD&V, SP.a, open VLD, Groen)

Wat we wel zien, is dat zij de geschatte 7000 extra inwoners per jaar als een “gunstige” demografische evolutie beschouwt…

Nochtans betekent die massale immigratie nog duurder wonen, nog meer verkeer, nog meer OCMW-steun voor nieuwkomers van over de hele wereld, nog meer integratieproblemen, nog minder Vlaams karakter. Maar dat zal de traditionele partijen worst wezen. Niet te verwonderen dat ze ook de subsidie aan de 11 juli-vieringen in Halle-Vilvoorde (behalve voor de Zes) afschaften en geen geld willen geven voor extra ondersteuning van leerlingen met taalachterstand in ons onderwijs. Nochtans zouden die zeer gebaat zijn met het aanreiken van praktische hulpmiddelen om Nederlands te leren…

Lees hieronder onze tussenkomst in het debat

Tussenkomst meerjarenplanning en Budget

Geachte heer gouverneur,
Mevrouw de voorzitter,
Dames en heren van de deputatie,
Collega’s,

Elk jaar kijk ik uit naar de begroting, maar vooral dit jaar. Het is de eerste keer dat we dienen te stemmen over een “budget” en een meerjarenplan.
Het is ook uitkijken naar de plannen van de nieuwe legislatuur met 2 kersverse leden in de deputatie. En wat ook niet onbelangrijk is, is dat de partij Groen voor de eerste keer deel uitmaakt van de meerderheid.
Ik had gehoopt dat Groen haar jarenlange ervaring in de oppositie en haar kritische zin ging meenemen aar de meerderheid. Helaas niets is minder waar. Ik kan mij niet inbeelden dat de partij Groen blij is in de meerderheid, ik kan mij niet inbeelden dat Groen dit jaar en waarschijnlijk de volledige legislatuur geen vragen kan, mag of wil stellen tijdens de bespreking van het budget en het meerjarenplan, daar waar ze vroeger héél actief waren.

Onze partij had gehoopt dat met gedeputeerde Swinnen aan het hoofd van de deputatie het toch enigszins anders ging gaan, maar helaas.

Eens te meer geeft de deputatie voorrang aan de pers, met als gevolg dat de raad pas 20 minuten later kon beginnen, aangezien de uitleg 2 x moest worden gegeven. Daardoor kon de budgetbespreking vorige week niet worden afgehandeld en moet er een extra provincieraad worden ingelegd. Waarom nodigt men de pers niet gewoon uit op de raad? Nu vernamen we dat een jonge journaliste op die persconferentie niet eens besefte dat er ook een oppositie bestond in de provincie…
In de vorige legislatuur pleitte toenmalig fractievoorzitter van de CD&V nochtans herhaaldelijk voor de herwaardering van de raad, maar daar hebben we tot op heden niet veel van gemerkt!

De deputatie heeft gekozen voor 4 prioritaire beleidsdoelstellingen:

Ruimte, mens, kenniseconomie en vrije tijd.
Er werd gekozen om de personeel en personeelskosten niet als een prioritaire beleidsdoestelling te zien. Wij kunnen ons hier niet in vinden daar een kleine 40 % van de totale uitgaven van de provincie naar personeel gaan.

De overschakeling van begroting naar budget heeft een pak geld gekost, zomaar eventjes 1,4 miljoen, ook tot ongenoegen van gedeputeerde Swinnen. Jazeker, alles is tijdig klaar geraakt en we nemen aan dat de administratie flink haar best heeft gedaan, maar is dit nu ook een inhoudelijke verbetering?

Vroeger moesten we ons door een cijferboeken worstelen en zelf vergelijkingen maken met de vorige jaren, nu krijg je amper nog cijfers, zodat het gissen is naar de concrete uitgaven en investeringen die met ons belastinggeld gepland zijn. Alleen de deputatie en de ambtenaren hebben nog zicht op het hele financiële plaatje.

Zeer concreet hebben we eventjes een sommetje gemaakt: In de M0 vinden we welgeteld 156 bedragen groter dan 0; in de B0 135 getallen groter dan 0.

Dames en heren, in het eerste beste wiskunde-examen van het vierde middelbaar staan er meer cijfers!

Gelukkig wordt dat gecompenseerd door het tabelletje met de jaartallen dat zomaar eventjes 46 keer terugkomt. Zes kruisjes, die veranderen ons leven! We zullen nu veel plezier kunnen beleven aan extra opzoekwerk, het stellen aan schriftelijke vragen, het gebruik maken van ons inzagerecht. De deputatie zal ons nog wel eens laten weten hoe we dat best kunnen doen. Ah nu snappen we het, de BBC is bedoeld om de oppositieleden te dynamiseren en hun controletaak beter te gaan uitoefenen!

Ja maar, zult u zeggen, het zit toch allemaal logisch en overzichtelijk in elkaar? Toch prachtig, met die beleidsdomeinen, actieplannen en acties?
Ja, op voorwaarde dat we van elk van die niveaus de cijfers zouden kunnen zien.

Maar die krijgen we enkel tot de actieplannen, niet van de “acties” die daaronder staan. Zo weten we bijvoorbeeld dat er 6 miljoen voor het actieplan van mobiliteit gereserveerd is, terwijl we niet mogen weten hoeveel de 8 “acties” die daaronder vallen waard zijn. Alleen al de actie “Infrastructuur voor trappers” zal zeker 5 miljoen gaan opslorpen voor de fietspaden, maar dat staat nergens. Anderzijds zijn er dan veel kleinere actieplannen zoals dat van dierenwelzijn waarvoor er 100 000 euro gereserveerd is. Dat bedrag mogen we blijkbaar wel weten…

Het argument is dan van de Vlaamse regering en de deputatie: ja, je moet maar debatteren over de “hoofdlijnen” en niet over de kleine bedragen…

Maar de indeling is zeer arbitrair en helemaal niet gekoppeld aan afgesproken minimumbedragen, dus wat zijn dan die “hoofdlijnen”?

Niemand heeft de deputatie tegengehouden om ook de financiële weerslag van de acties aan te geven. Dat zou nochtans al veel vragen hebben opgevangen.

Conclusie: de BBC zorgt wat ons betreft niet voor schoonheidsfoutjes, maar wel voor een zwaar gebrek aan transparantie voor de burger en zijn verkozenen. Zolang men hier geen verbetering in belooft, zullen we de naam veranderen in Bijna Blanco Cheque. Zowel de Vlaamse regering als de deputatie mogen dus voor ons hun huiswerk overdoen.

Dan komen we bij de beleidskeuzes:

Te veel geld voor natuur, niets voor veiligheid, Vlaams karakter wordt verder afgezwakt, massale immigratie is een “positieve” evolutie

Eerst en vooral stellen we vast dat er veel geld gaat naar de leefmilieu, met de actieplannen klimaat, duurzaam beleid, biodiversiteit en netwerken daarrond. Samen goed voor zomaar eventjes 5,3 miljoen per jaar. Dat kan best met heel wat minder, om bijvoorbeeld een deel daarvan te investeren in een gebiedsdekkend cameranetwerk in de gemeenten rond Brussel. Op die manier kunnen we op een gecoördineerde manier de inbrakenplaag tegengaan. De provincie mag toch initiatief nemen tot gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een regio – dus qua camera-afspraken moet dat toch kunnen?

Maar het probleem onveiligheid komt nergens voor in de analyse van de meerderheid.

Wat we wel zien, is dat men de 7000 extra inwoners per jaar – in onze overvolle provincie – gewoon als een “gunstige” demografische evolutie beschouwt… Wij zouden van de daken willen schreeuwen dat het hier vol zit. Een opengrenzenbeleid waarbij de meerderheid iedereen, ongeacht zijn goede of minder goede bedoelingen, gastvrij wil ontvangen, dat kost ons handenvol geld en zadelt ons op met talloze problemen.

Wij blijven van mening dat de enorme inburgeringskosten naar beneden moeten en dat de nieuwkomers veel meer zelf moeten bijdragen tot hun aanpassing. Als wij naar Canada of Australië zouden emigreren zijn er daar géén pasta-tolken, moeten we onze taalkennis, woonst en werkzekerheid op voorhand kunnen bewijzen en kunnen we de eerste jaren zeker geen beroep doen op hun sociale zekerheid, omdat we daar nog niets toe hebben bijgedragen. Ons land is op dat vlak kampioen in laksheid en eieren leggen, ten koste van een enorme belastingdruk en pijnlijk lage pensioenen…

Wij betreuren dat ontwikkelingshulp niet naar Vlaanderen is gegaan! Nu wil gedeputeerde Robijns zich toespitsen op 1 provincie, wat misschien de efficiëntie een beetje zou kunnen verhogen. Anderzijds bestaat het gevaar dat we dan onze leerlingen en ambtenaren per se naar ginder willen sturen, wat ook weer op de rug van de belastingbetaler zou terechtkomen. Het Vlaams Belang wil enkel nog een budget voor noodhulp overhouden.

Voor de ondersteuning van het Vlaams karakter zijn er nog wel centen, maar de subsidie aan de 11 juli-vieringen in Halle-Vilvoorde wordt – behalve voor De Zes – afgeschaft. VZW De Rand gaat met het grootste deel lopen, maar wanneer die dan de Gordel omvormen tot een louter sportief evenement, zich terugplooien in twee domeinen en daar liefst geen Vlaamse leeuwtjes zien uitdelen, dan stellen wij ons de vraag of er nog wel een Vlaams karakter mag overblijven. Voor extra ondersteuning van leerlingen met taalachterstand in de scholen in Halle-Vilvoorde ons onderwijs is er natuurlijk geen geld, hoewel die zeer gebaat zouden zijn met het aanreiken van praktische hulpmiddelen om Nederlands te leren…

De woonproblematiek wordt door de massale inwijking met de dag nijpender, en ook de toenemende gemeentebelastingen zullen wonen nog duurder maken.

Tot dusver is jullie woonbeleid vooral gericht op doelgroepen, maar nauwelijks op jonge Vlaamse gezinnen. Of er eindelijk wat gedaan wordt met Vlabinvest valt af te wachten, maar we hebben nog niet veel ambitie in die zin waargenomen.

Inzake mobiliteit stelt de meerderheid zich tevreden met de aanleg van fietspaden, maar verder kijkt ze gewoon passief toe terwijl onze provincie meer en mee dichtslibt. Jullie vertrouwen voor alles op de Vlaamse regering en gaan daar zeker geen kritische vragen bij stellen.

Gedeputeerde Dehaene beweert dan dat er nog genoeg ruimte is om de tracés van de tramlijnen te bekijken en dat protest daartegen voorbarig is. Sterker nog, op de webstek van de provincie wordt lokaal protest gewoon bestempeld als onterechte vrees, ja zelfs als weerstand die gestoeld is op een verkeerd beeld waarbij wordt teruggedacht aan de trage boerentram van weleer.

Misschien moet hij toch zijn oor eens te luisteren leggen bij Hans Bonte, die vorige week nog zeer zware bedenkingen uitte bij de tramplannen dwars door Vilvoorde. Of is de provincie er soms niet om de lokale besturen bij te staan? Zou ze dat dan ook niet doen voor Grimbergen en Wemmel als het over de nefaste inplanting van het voetbalstadion op parking C gaat?
Waarom wordt er trouwens een actie op touw gezet om in regio Leuven de mobiliteitsproblematiek digitaal te gaan meten, maar in Halle-Vilvoorde niet?

Tenslotte nog over VERA, een van de beste vormen van dienstverlening naar de gemeenten. Daar wordt veel te zwaar op bespaard.

De subsidies werden met 10% verminderd, maar zullen elk jaar met nog eens 2% dalen, terwijl de loonkost met 2% stijgt.

Vanaf 2018 dekt de subsidie niet langer de loonkost. In het finale budget is nog een jaarlijkse investering van 2500€ voorzien! Juist genoeg om niet te sterven, maar te weinig om nog lang te leven….

De openbare besturen zullen finaal de rekening moeten betalen.

U begrijpt dus dat alleen al om deze redenen het Vlaams Belang tegen dit budget en tegen deze meerjarenplanning zal stemmen.

Jan Laeremans

Daniël Fonteyne