Geachte heer Taes,

Bij de voorbereiding van de bouw van het Eurostadion op Parking C blijkt de bestaande buurtweg nr 3 een ernstige juridische hinderpaal.
Het bedrijf Ghelamco wil daar een nationaal voetbalstadion gaan bouwen, maar de buurtweg 3 doorkruist het terrein nog steeds en Grimbergen is eigenaar van de grondstrook van de buurtweg (meer dan 3.700 m²)

Normaal gezien moest er een administratieve procedure opgestart bij de deputatie tot afschaffing van deze weg, waarbij de kans zou gegeven worden aan de gemeenteraad om ten gronde over deze kwestie te beslissen na een volwaardig openbaar onderzoek en bijgevolg na inspraak van de buurtbewoners, die deze weg nog steeds gebruiken.
Ghelamco vond dat blijkbaar allemaal veel te veel tijdverlies en startte een hoogst ongewone procedure bij de vrederechter om de verjaring van deze weg vast te stellen.

De gemeente betwistte dat formeel en stelde dat de voetweg helemaal niet in onbruik is. In haar argumentatie verwees de gemeente naar het besluit van de deputatie uit 2006
Buurtweg nr. 3 heeft, ter hoogte van de afschaffing, een officiële breedte van 6,00 m. De wegzate is volle eigendom van de gemeente. Na afschaffing loopt buurtweg nr. 3 dood op genoemde afrit van de Ring. Op het terrein blijkt dat de resterende weg gebruikt wordt als toegangsweg naar parking C van de Heizel.[…]

De gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 3 is een regularisatie van een bestaande toestand. Het resterende gedeelte van de weg wordt nog gebruikt.”
(voor voetgangers en fietsers bv. de kortste weg tussen de Gentsestraat en Wemmel.)

Vreemd genoeg besliste het Grimbergse college vorige week om over te gaan tot een dading met de stad Brussel en de weg te verkopen voor 150 € per m², wat een bespottelijk laag bedrag is. De gemeenteraad heeft daar afgelopen vrijdag – meerderheid tegen minderheid zijn goedkeuring aan gegeven.

Op die manier omzeilt de gemeente de gewone afschaffingsprocedure.

Vandaar mijn vragen:
1) Zijn er precedenten waarbij een dergelijke procedure (dading voor een vrederechter) werd toegepast door een gemeente uit onze provincie om een buurtweg af te schaffen?
2) Zijn er precedenten waarbij een bestaande buurtweg werd afgeschaft via een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of verkavelingsaanvraag?
3) Is de deputatie van oordeel dat dit geldige procedures zijn, die als alternatief bestaan naast de wet van 10 april 1841 ‘op de buurtwegen’?
4) Indien het antwoord op vragen 1 tot 3 negatief is, gaat de deputatie de gemeente Grimbergen dan terugfluiten en zo ja, op welke manier?

Hoogachtend

Jan Laeremans

Antwoorden van gedeputeerde Tom Dehaene:

Er zijn 2 mogelijke procedures:
1) De gemeenteraad vraagt erom, er volgt een openbaar onderzoek met inspraak van de omwonenden en de deputatie beslist uiteindelijk
2) De vrederechter velt een vonnis in een gerechtelijke procedure. Daarna voert de deputatie die beslissing uit: zij moet dan bv. een buurtweg verleggen of schrappen

Via een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of verkavelingsaanvraag kan zoiets niet.