Beste lezer,

Op adrenaline heb ik de debatten over het meerjarenplan 2020 – 205 met heel gunstig resultaat en uren argumenten afgewerkt.

Hieronder mijn toespraak van gisteren voor verdeling aan de regioraadsleden.

Vandaag zijn de provinciale  subsidies voor het Afrikafilmfestival afgeschaft door de provincieraad. Tobback en Groen waren woedend. Vermits de provincie veruit de grootste sponsor was (65.000 euro), is de kans heel groot dat dit niet meer doorgaat. Het geld gaat gebruikt worden voor de kennis van het Nederlands in onze provincie aan te scherpen.

Ook 1 miljoen euro subisdies voor sociale huisvesting wordt geschrapt (maar niet voor die huisvestingsmaatschappijen die de voorwaarden van Vlabinvest toepassen (nl. band met de streek aantonen en kennis van het Nederlands).

Veel leesplezier !

Trouwe groet, Willy Smout

“Waarde collega’s,

Het Vlaams Belang gelooft rotsvast in de “kracht van verandering” op voorwaarde dat elke verandering telkens een verbetering is en deze ook krachtdadig wordt doorgevoerd.

Een meerjarenplan 2020-2025 is voor de Provincie Vlaams-Brabant hiervoor een uitstekende gelegenheid en een geschikt instrument .

In de deputatie zijn SP.a en Groen! vervangen door NVA, meteen de grootste partij in de meerderheid. De partij is tevens op Vlaams niveau de gangmaker van de afslanking van de provinciale trein. De rijtuigen met de persoonsgebonden materies dienden te worden afgekoppeld en te worden aangekoppeld aan de Vlaamse locomotief. De wagons met de intercommunales dienden eind 2018 te worden gerangeerd bij de gemeenten. De trein rijdt vanaf 2019 dan officieel verder met wagons enkel gevuld met                  ” grondgebonden materies”. Maar stiekem wordt een deel van de verboden vracht toch nog meegenomen of onbeheerd achtergelaten.

Vier machinisten worden bestendig afgevaardigd om de trein te besturen naar het goede doel : “een plan waar Vlaams-Brabant de komende 6 jaar beter moet van worden”. (dixit CD&V)

De trein moet dus veranderen van spoor; hiervoor zijn er wissels naar links en naar rechts. Onderweg zijn er ook nog de Vervelende Trollen en Kabouters van de oppositie die elke gelegenheid te baat nemen om de wissels respectievelijk naar links of naar rechts te trekken. Welk traject gaat de deputatie afleggen? Aan welke snelheid en met welke lading wensen ze in oktober 2024 in het Verkiezingsstation aan te komen ? Gaat de Vlaams-Brabander de dienstverlening voldoende kunnen smaken om de provinciale trein daarna nog een ritje te laten maken of wordt het “Eindstation” ? En stemmen inhoud en verpakking wel overeen ?

Het Vlaams Belang heeft in dit korte tijdsbestek  alvast een analyse met eigen visie gemaakt waarbij we “een aantal wagons binnenste buiten keerden”.

  1. Middelen : Deze zijn volgens het meerjarenplan ruim voldoende : tegenover 964 miljoen uitgaven staan 972 miljoen ontvangsten. Hiervan is ruim 596 miljoen afkomstig van de opcentiemen op de onroerende voorheffing, opgehoest door de Vlaams Brabantse eigenaars. Deze opcentiemen werden tot 2023  geblokkeerd door de Vlaamse overheid . Het is dan ook zeer eigenaardig dat Open VLD zich verheugt op het feit dat dit resultaat er is gekomen zonder verhoging van de opcentiemen. Van een liberale partij zou de kiezer  toch mogen verwachten dat ze voor 2023 – 2024 een verlaging van de grondlasten zou bepleiten, iets wat Vlaams Belang trouwens al jaren bepleit en  dit zonder de invoering van een provinciale tax.
  2. De snelheidsmeter : Zelfs met de licht bijgestuurde BBC is het nog steeds niet mogelijk de uitgavenposten te vergelijken met die uit het verleden. Straffer nog : deze deputatie heeft ervoor gekozen om boekhoudkundig de investeringsuitgaven grotendeels te verschuiven naar 2025 om hiervan desgevallend een deel vroeger op te nemen volgens vorderingsstaat van de realisaties. Hierdoor valt evenwel de opvolging van de realisatiegraad cijfermatig weg. Met andere woorden de snelheidsmeter van onze provinciale trein is stuk !
  3. De inspectie . We zijn verheugd te kunnen vaststellen dat er heel wat wagons een mooie en gezonde lading bevatten : inzake wonen heeft Vlabinvest een nieuwe dynamiek gekregen en zullen veel meer sociale woningen kunnen worden toegewezen aan Vlamingen die een echte band met de streek hebben, wat vooral in de Vlaamse rand onmisbaar is voor onze identiteit . Inzake mobiliteit  en volksgezondheid mogen de 100km bijkomende fietssnelwegen er gerust komen. Ook het waterbeheer gaat verder de goede richting uit, zodat  overstromingen ten gevolge van langdurige hevige regenval ,zoals die zich in 1998 hebben voorgedaan, kunnen worden vermeden. Wat onze inspectie bijzonder positief is opgevallen is de nieuwe dynamiek en aandacht rond dierenwelzijn. Nu nog uitkijken naar de praktische realisaties…

 Slimme Regio en Vera worden verder uitgespeeld als uitstekende troeven van onze jonge provincie in de 21° eeuw. Het beheer en ondersteunen van de renovatie van ons Vlaams historisch erfgoed blijft een topic in het uitspelen van onze toeristische troeven. Toch een niet onbelangrijke randbemerking hierbij : de site van de Citadel in Diest ligt er nu al 10 jaar niet gerestaureerd bij. Waarom komt er nu zo weinig hulp en initiatief vanuit de provincie Vlaams-Brabant ? Bij de start van de nieuwe provincie eind vorige eeuw kon dit wel voor de restauratie van de historische Petrolpoort met het leaderproject . Ook de provinciale domeinen mogen gezien worden. Alleen is er hier het steeds wederkerend probleem van onveiligheid op piekdagen, veroorzaakt door allochtone jongeren uit het Brusselse. Klaar en duidelijke provinciale reglementen kunnen dit probleem verhelpen als ze tenminste ook krachtdadig worden toegepast. Geen van beiden zijn in praktijk momenteel aanwezig. Vlaams Belang heeft bij het voorleggen van de domeinreglementen voor het seizoen 2019 uitdrukkelijk gevraagd om het Boerkini verbod uitdrukkelijk in het reglement op te nemen en  aan de domeiningangen uit te hangen. Helaas de voorbije zomer heeft weer eens aangetoond dat hierover zelfs geen eensgezindheid is binnen de deputatie. Komt dit verbod er nu klaar en duidelijk in 2020 ? Zal het ook met de “Kracht van de verandering”worden afgedwongen door alle domeindirecties en personeelsleden ? In het voorliggend meerjarenplan kleeft evenwel op veiligheid geen “prioritair” label : een zware tekortkoming !

Maar er is meer : er wordt nog steeds smokkelwaar meegenomen in de provinciale treinwagons. De subsidies aan de moskeeën blijft rustig verder lopen. De heisa rond de al dan niet opheffing van de erkenning van de Leuvense moskee is door de deputatie niet aangegrepen om van deze oncontroleerbare subsidieopdracht af te raken. Het feit dat de Diestse moskee om de 5 jaar wordt herbemand met een  nieuwe Nederlands onkundige imam vanuit Ankara gestuurd door het Erdogan-regime en hierdoor de etnisch-taalkundige segregatie doelbewust in standhoudt, is blijkbaar voor NVA geen punt. Waar is de kracht van verandering ? Ook de ontwikkelingshulp blijft gewoon verder gaan en krijgt nu het managementlabel “duurzaamheid” opgekleefd. Hierdoor wordt de klimaathysterie uitgedragen naar het Zuiden waarbij het Noorden beladen wordt met alle schuld. Dit terwijl problemen met toenemende CO2-uitstoot en massa migratie niet zullen kunnen worden opgelost zolang in het zuiden de bevolkingsaantallen exploderen. Bijvoorbeeld India heeft een netto jaarlijkse natuurlijke bevolkingsaangroei van meer dan 15 miljoen mensen. Hierdoor is India momenteel defacto  het meest bevolkte land ter wereld met een grondoppervlakte die slecht 1/3 bedraagt van die van China. Voorlopig slagen zij er nog in hun bevolking te voeden door het massaal opkopen van de vruchtbaarste gronden in Afrika, waardoor de traditionele Afrikaan in een uitzichtloze armoede situatie wordt gedwongen. Samen met een gigantisch hoog geboortecijfer in Afrika vormt dit fenomeen de basis voor de dreigende,  potentieel grootste immigratiecatastrofe voor Europa. Het Vlaams Belang wil daarom ontwikkelingshulp koppelen aan het invoeren van programma’s van geboortebeperking in deze landen  . Alleen zo kan de hulp een werkelijk “duurzaam karakter” verkrijgen.

  • Meer dan honderd miljoen euro’s worden onbeheerd achtergelaten door de deputatie. Per 31/12/2018 is de provincie verplicht uitgetreden uit de intercommunales Hofheide, Haviland, Interleuven, Ecowerf, Havicrem, IGO en PBE. Buiten PBE is er voor geen enkele andere intercommunale een financiële uittredingsregeling afgesloten. Het financiële aandeel van de provincie is zelfs na 1 jaar nog niet eens gekend. Bovendien zijn er voor Interleuven, Havicrem, Hofheide en Haviland samen voor 43,295 miljoen euro aan uitstaande provinciale waarborgen gevestigd, waarvan een groot deel loopt tot 2040 ! Bovendien is de uittredingsregeling uit de PBE alles behalve zuiver te noemen. Er werd eind 2018 door toenmalig SP.a gedeputeerde Florquin ingestemd met de oprichting van een Toekomstfonds met een kapitaal van 35 miljoen euro voor niet in de tijd gelimiteerde  initiatieven ten bate van de 20 gemeenten die actief zijn in het werkingsgebied van de PBE . De andere 45 Vlaams-Brabantse gemeenten blijven hierbij in de kou staan. In het beslissingscomité van het fonds zijn de 20 gemeenten vertegenwoordigd met elk 1 afgevaardigde, aangevuld met 8 afgevaardigden van de provincie. Zij beslissen over de ingediende projecten. Nu, één jaar later zouden we wel eens willen weten : wie zijn die mysterieuze 8 provinciale afgevaardigden ?  Op de actualisatielijst per 24/10/2019 fiches artikel 57 van het provinciedecreet heb ik ze in ieder geval niet teruggevonden.  Wie zijn ze en wat doen ze nu met die 35 miljoen euro, die werd betaald door de elektriciteitsconsumenten ? Hoe schat de deputatie dit precedent   van bevoorrechte toewijzing aan 20 van de 65 gemeenten in ? Hoe gaat men tewerkgaan bij de vererving van de andere 6 intercommunales ? Is er nog geld te verwachten voor de provincie ? Hoe wordt de schuldenlast verdeeld ? Waarom is hierover niets terug te vinden in de cijfers van het meerjarenplan ? Vele vragen die een dringend antwoord vergen vanwege  de deputatie.
  • De trein is overladen ! Sinds de oprichting van de provincie Vlaams-Brabant zijn er 200.000 inwoners bijgekomen, hoofdzakelijk door immigratie. De laatste 4 jaar is er een ganse stad bijgekomen. We zitten aan 541 inwoners /km². Dit geeft een steeds grotere druk op de woningmarkt, steeds meer verkeer, OCMW- en integratiekosten.  Vlaams-Brabant zit vol ! De consequenties in het onderwijs laten ook niet op zich wachten :  gemiddeld heeft 29% van de kleuters thuis niet het Nederlands als voertaal.  In onze provincie zijn er vele scholen met meer dan 50% anderstalige leerlingen. De  dalende kwaliteit van het onderwijs komt hierdoor in een regelrechte stroomversnelling. Daar waar 25 jaar geleden enkel de rand rond Brussel voor taalproblemen zorgde, is dit nu uitgebreid tot zowat de hele provincie. Waar vroeger enkel onwillige franstaligen voor problemen konden zorgen in de faciliteitengemeenten, worden we door de ongebreidelde massa immigratie geconfronteerd met 100 nationaliteiten en talen. Je zou denken dat de kracht van verandering een ontradend immigratie beleid zou gaan voeren in deze zwaar getroffen provincie. Niets is minder waar. Terwijl de eigen bevolking vergrijst verklaart Open-VLD hier zelfs ronduit dat : “ we ruimte moeten voorzien voor 50.000 extra huishoudens tegen 2035”.  M.a.w. het bedje wordt planmatig gespreid voor de nieuwkomers voor de komende 15 jaar. Net zoals De Sovjet-Unie ten onder is gegaan aan zijn planeconomie, dreigt Vlaams-Brabant cultureel ten onder te gaan aan het Westerse Massa Immigratie Plan . Taalacties van vzw De Rand en taalbad klassen zijn broodnodig om een deel van de meubelen te redden, maar zullen nooit volstaan als het vuur niet aan de bron wordt gedoofd. Bovendien stellen we vast dat het bedrag in het meerjarenplan 2020-2025 constant wordt gehouden, terwijl de taal- en andere kwaliteitsproblemen in het onderwijs jaarlijks exponentieel toenemen.
  • Een politiek correcte weerman maakt zelf het weer als de luisteraars maar genoeg betalen. Wie denkt dat met Groen! uit de deputatie de klimaathysterie in onze provincie nu terug zou plaatsmaken voor een doordacht en concreet uitvoerbaar beleid op het terrein waarbij de strijd tegen verspilling van voedsel en energie effectief zouden worden ondersteund en in de plaats zouden komen van belastende en bestraffende maatregelen is eraan voor de moeite. De CO2- en fijnstof-fobie binnen de “klimaatneutraliteit” blijft centraal staan in het beleid als slogan naar de burger en de media toe.  In werkelijkheid blijven vele “averechtse oplossingen” gepromoot en worden er nog steeds verkeerde parameters en tijdsreferenties gehanteerd. Het omvormen van bos in vengebieden en zonder de voor particulieren verplichte boscompensatie, zoals gebeurd is in de Merode bossen, is bijzonder nefast voor de klimaatopwarming. De nulreferentie werd evenwel na de kaalkap genomen. De provincie heeft nog steeds geen CO2 equivalent balans laten opmaken bij het uitvoeren van natuurprojecten. De evolutie van de verbruiken en CO2- uitstoot van de eigen gebouwen is nog steeds een onbekende. De voorlopige containerklaslokalen in de Wijnpers zijn geen energievriendelijke uitvoeringen. De provincie durft zich nog steeds niet uitspreken voor het behoud (laat staan het uitbreiden) van de kerncentrales voor de  basiselektriciteitsproductie en volgt verder de denkpiste van de gascentrales. De CO2 -uitstoot zou hierdoor juist verdubbelen. De provincie wil elektrische voertuigen promoten, maar vergeet graag de CO2uitstoot bij de gekozen elektriciteitsproductiewijze. Diesels worden zwaar belast, maar zijn met de modernste AdBlue technologieën zuiverder dan benzine (minder CO2en 10 keer minder NOx. )De deputatie bereidt zich graag voor op de verwelkoming van nog meer mensen in onze provincie. Het zal de CO2alleen maar doen toenemen. Het blijkt al snel dat het een illusie is dat wij als provincie het klimaat kunnen bijsturen. De inwoners verwachten van hun besturen wel verbetering van het leefmilieu en het tegengaan van energieverspilling. Ze verwachten van een Smart Regio hulp en advies bij het kiezen van de meest gepaste en  betaalbare wagen, de zuinigste verwarming, de best aangepaste isolatie bv. met behulp van warmtescans. De laatste Vito studie heeft trouwens duidelijk aangetoond dat dit zowat de enige  piste is waar de provincie echt goede resultaten haalt. Verlaat het economisch doodlopend spoor van de linkse klimaatactivisten en timmer verder aan betaalbare technische oplossingen.

We gaan deze analyse nu afsluiten met onze conclusies : De provinciale trein zit nog niet echt op het goede spoor.  De realisatie van het meerjarenplan kan nog alle kanten uit. De burger weet heel goed welke kant wij de trein wensen uit te sturen. Hopelijk schenkt de deputatie de komende 5 jaar ook klare wijn !

Vlaams Belang hoopt dat de “Kracht van verandering” samen met een “voortschrijdend inzicht” dit plan nog in de gunstige richting zal bijsturen.  Moge deze analyse de toelichting vormen bij onze onthouding.”