Vorig jaar waren we erg pessimistisch gestemd over de toekomst van het oud Wijnpershuis in Leuven.
Zie hier ook onze kritiek:
https://vlaamsbelangvlaamsbrabant.be/2014/05/05/wijnpersgebouw-staat-al-11-jaar-te-verkommeren/

Maar op de provincieraad van 20/1/15 peilden we met een mondelinge vraag (zie onderaan) naar de stand van zaken en daaruit blijkt dat de deputatie nu toch beslist heeft om het tien jaar oude dossier weer op te nemen en het gebouw tegen 2016 als vergadercentrum in gebruik te nemen.
Oppositie voeren kan dus best wel lonend zijn!

Mondelinge vraag van Jan Laeremans

Vorig jaar stelde gedeputeerde Dehaene dat dit dossier in beraad werd gehouden en dat het opnieuw zou worden bekeken n.a.v. het budget 2015.
Kan de deputatie mij meedelen
1) of er middelen zijn voorzien in het budget 2015 en/of in de meerjarenplanning? Zo ja, welke?
2) welke concrete stappen er het voorbije jaar zijn gezet om een oplossing voor het oud Wijnpersgebouw te vinden? Welke dienst heeft hiertoe opdracht gekregen?