Op de provincieraad van 19 september 2023 kaartte VB fractieleider Willy Smout de achterpootpolitiek van het gemeentebestuur van Tremelo aan inzake de toekomst van Kalvenne. 

Kalvenne is zowat de groene long van Tremelo-centrum.

Sinds 2011 probeert het gemeentebestuur van Tremelo de gronden in de Kalvenne via een GRSP bouwrijp te maken voor sociale woningen, particuliere woningen en handelszaken. De oorspronkelijk geplande sporthal zou in Baal worden gebouwd. In totaal zou het om 280 wooneenheden gaan…of “weg met de groene long”.

Vele inwoners verzetten zich hiertegen. Het Vlaams Belang Tremelo neemt hierin het voortouw sinds 2011.

Om de plannen van het gemeentebestuur erdoor te krijgen diende, het op 8/3/2012 door de deputatie van Vlaams-Brabant goedgekeurde gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, te worden geannuleerd.

Op de provincieraad van 19 september 2023 zouden de voor het gemeentebestuur storende onderdelen als een faitdiver, weggemoffeld in artikel 3 van de alomvattende “Definitieve vaststelling van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant” niet meer geldig worden verklaard.

De Vlaams-Belang fractie eiste, samen met Louis Tobback de puntsgewijze stemming.

Want er was hier toch wel iets zeer bedenkelijk en merkwaardig aan de hand : het beleidsplan van de provincie was namelijk vooraf grondig geadviseerd door de Procore, die de bezwaren had afgesloten per 24 april 2023. Maar 3 dagen later, op 27 april 2023 legt het gemeentebestuur van Tremelo deze wijzigingen aan het GRSP ter stemming voor op de gemeenteraad. Uitslag van de stemming, 13 tegen 9 of meerderheid tegen opositie.

Dit verzoek van het gemeentebestuur wordt daarna zondermeer overgemaakt aan de deputatie die volgens de nieuwe visie de gemeentebesturen slaafs volgt. De bevolking had geen enkele kans om ook maar enig bezwaar te uiten.

Bij monde van Willy Smout werd tegen deze  ondemocratische gang van zaken hevig geprotesteerd en geargumenteerd.

Ook Louis Tobback steunde ons volmondig en zo steunde ook de hele Vooruit-fractie de visie van Vlaams-Belang Tremelo. Vlaams-Belang en Vooruit hebben als enigen tegen gestemd. Groen heeft zich onthouden of hoe zwak kan je zijn om “het groen” in Tremelo  te beschermen ?

In elk geval hebben we de belofte binnengehaald dat bij de volgende stappen er wel bezwaren zullen kunnen worden ingediend.

Vlaams Belang is er klaar voor !

Willy Smout