Vraag van jan Laeremans

Ik kreeg vandaag een antwoord op mijn schriftelijke vraag van 7/1/2014, waar men erin slaagt om op geen enkele vraag een concreet antwoord te formuleren. Nu kreeg ik enkel een vaag antwoord dat er reglementen en wetten van toepassing zijn, dat er overleg gepleegd wordt en dat het terrein zo professioneel mogelijk beheerd wordt. Allemaal zaken die de evidentie zelf zijn, maar die op geen enkele manier antwoorden op mijn vragen, tenzij met wat goede wil op vraag 4. Daar kan ik geen genoegen mee nemen.

Ik herhaal dus mijn vragen van toen en ik zal er voor het gemak een keuzemogelijkheid bijvoegen (vet).

In de raadscommissie welzijn van 17/12/2013 (powerpointvoorstelling) lees ik dat er op pagina 10 staat: Wie zijn de woonwagenbewoners – NIET: “rondtrekkende dadersgroepen”

Graag kreeg ik er verduidelijking over hoe men tot deze stelling komt. Ik kon immers niet aanwezig zijn die dag.

1) Worden de identiteitspapieren van de doortrekkers steeds gecontroleerd en worden die vergeleken met die van “dadergroepen”
a) ja, altijd
b) Neen, nooit
c) Neen. Soms, op vraag van de politie.

2) Worden er vingerafdrukken genomen van de doortrekkers, die door de politie vergeleken worden met deze “dadergroepen”?
a) ja, altijd
b) Neen, nooit
c) Neen. Soms, op vraag van de politie.

3) Worden de nummerplaten van hun auto’s steeds gelinks aan de politionele databanken?
a) ja, altijd
b) Neen, nooit
c) Neen. Soms, op vraag van de politie.

4) Zo niet, op welke manier is men er dan zeker van dat alle doortrekkers correcte medemensen zijn?

Hoogachtend,

Jan Laeremans
Fractievoorzitter

Antwoord:

Geacht raadslid,

Betreft : uw vraag van 24.01.2014 i.v.m. de doortrekkersterreinen

In antwoord op uw vraag kunnen wij u de volgende informatie geven:

De term ‘rondtrekkende dadergroepen’ waarvan sprake was op de raadscommissie werd ter informatie gebruikt om aan te geven dat dit geen woonwagenbewoners zijn. Volgens de definitie gebruikt door de minister van Justitie en de minister van Buitenlandse Zaken:

‘Een rondtrekkende dadergroep is een vereniging van misdadigers,

– die systematisch woninginbraken, of inbraken in bedrijven en handelszaken, waaronder ramkraken, ladingdiefstallen, metaaldiefstallen of diefstal van werf(voer)tuigen pleegt ;
– waarvan de leden hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de voormalige Oostbloklanden of een sedentaire dadergroep in België uitmaken, en
– opereren of aangestuurd worden vanuit het buitenland, of vanuit de grote agglomeraties in België, en
– die een belangrijk aantal feiten op een groot gedeelte van het grondgebied plegen, en
– waarbij mogelijks wordt gebruikgemaakt van minderjarigen.’

We hebben deze term gebruikt om weer te geven dat men woonwagenbewoners niet zomaar kan vergelijken met rondtrekkende dadergroepen.

We verwijzen voor aanvullend antwoord op de vragen naar het huishoudelijk reglement van het doortrekkersterrein te Huizingen, goedgekeurd op de provincieraad van 3 mei 2005.

Daarin staat dat:

Artikel 4, pagaraaf 2:

Om een vergunning tot inname van een van de standplaatsen te verkrijgen dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden: (…) de aanvrager vermeldt zijn/haar identiteit, die van de andere gezinsleden en de bij hen verblijvende personen op het betreffende formulier; (…).

Artikel 6:

De gebruikers van het doortrekkersterrein zijn verplicht zichzelf en hun voertuigen te identificeren op eenvoudig verzoek van de politie, de toezichter of een andere door de provincie/gemeente daartoe aangesteld persoon. De nummerplaten van de woonwagens, aanhangwagens en autovoertuigen van begunstigden hangen zichtbaar op de voertuigen.

De daden die u voorstelt onder vragen 1, 2 en 3 kunnen enkel door de politie uitgevoerd worden. Medewerkers van het provinciebestuur zijn hier niet toe gemachtigd.

Het provinciebestuur heeft met de gemeente en de politie afspraken gemaakt om toe te laten dat de openbare orde en veiligheid goed worden bewaakt. Er is overleg met alle betrokkenen waar planningen, aandachtspunten en acties worden besproken.

Voor het doortrekkersterrein zijn een reglement en politiereglement (specifiek voor het doortrekkersterrein) van toepassing. De terreintoezichter gebruikt deze bij het beheer van het terrein.

Handelingen die in het kader van een onderzoek door de politie kunnen worden gesteld, worden duidelijk door de wet omschreven. De wet omschrijft ieders plichten maar vrijwaart ook de individuele rechten.

Het provinciebestuur verbindt zich ertoe om met respect voor de gebruikers, de omwonenden en de bezoekers van het domein, het doortrekkersterrein zo professioneel mogelijk te beheren.

De nieuwe inrichting van het terrein (vanaf 2015) is daar in een volgende stap. Deze nieuwe inrichting werd toegelicht in een vroegere raadscommissie.

Om volledig te zijn bezorgen we u hierbij het huishoudelijk reglement en politiereglement van het doortrekkersterrein als bijlage.

Met vriendelijke groeten,
Namens de deputatie,

Marc Collier,
provinciegriffier