Vraag van Jan Laeremans

Geachte mevrouw Hermans,
Zou u volgende vraag willen doorspelen aan de deputatie?
Heeft er intussen een overleg plaatsgevonden tussen de provincie en VZW De Rand i.v.m. het Gordelfestival?
Zo ja, wat zijn daaruit de besluiten? Is daar een verslag van beschikbaar?
Zo neen, waarom niet en tegen wanneer is het gepland?

Antwoord:

Geacht raadslid,

Betreft : uw vraag van 27.12.2013 i.v.m. het gordelfestival

Ja, er werd na afloop van het Gordelfestival verscheidene malen informeel met vzw De Rand overlegd. Er had ook één formeel evaluatiemoment met alle projectpartners plaats (9 oktober 2013): kabinetten Vlaams ministers Geert Bourgeois en Philippe Muyters, BLOSO, vzw De Rand en het provinciebestuur. Samenvattend werden volgende conclusies over het Gordelfestival editie 2013 getrokken:
1. De publieksopkomst bleef – ondanks alle communicatie-inspanningen – onder de verwachtingen.
2. Voor het concept was de toeristische uitwerking (drie maanden) een verrijking, maar dit kan nog verder worden uitgewerkt.
3. De uitbreiding naar vrijdagavond met een muziekfestival bleek geen publiekstrekker.
4. Het initiëren van een focusgemeente – Pepingen – is een meerwaarde. Voor een volgende editie wordt op een gemeente gemikt die dichter bij Brussel ligt.
5. Het domein van Huizingen speelde zijn rol als trefpuntlocatie. Verbeterpunten werden opgesomd.
6. Wat het sportieve gedeelte betreft, blijkt fietsen nog steeds een ‘trekker’. Daarop dient verder te worden ingezet, met uitbreiding naar bv. mountainbike.
7. De samenwerking tussen de partners werd als positief ervaren. Verbeterpunt: het financiële kader moet zo vroeg mogelijk duidelijk zijn, net als de precieze rol van elke partner.
8. De samenwerking met het communicatiebureau was geen onverdeeld succes.

Met vriendelijke groeten,

Namens de deputatie