Een Volksvertegenwoordiger in een gemeenteraad, hoe doet hij dat dan precies?

Wel, hieronder kan u enkele mondelinge vragen terugvinden die Klaas Slootmans zal stellen op de eerstkomende gemeenteraad van Beersel. Een perfect voorbeeld van politiek voeren in zowel de Wetstraat als de Dorpstraat.

Mondelinge vragen Vlaams Belang-fractie – gemeenteraad 28 september 2020

  1. Feestzaal Huizingen

Op de gemeenteraad van 30 oktober jl stelde de schepen van Ruimtelijke Ordening, Savenberg, dat het gemeentebestuur alle juridische middelen zal aanwenden teneinde te voorkomen dat een omgevingsvergunning betreffende OMV_2020052254 (bouwen van een feestzaal ter hoogte van H. Torleylaan kadastrale ligging BEERSEL 4 AFD/HUIZINGEN/, sectie A, perceel 0557B3.) zou worden toegekend. 

Conform de bepalingen van het omgevingsvergunningendecreet dient in tweede aanleg de indiener van het beroep (in deze de heer Murat Kazankaya) binnen de 30 dagen een afschrift te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen.  

Graag verneem ik of het college reeds op de hoogte is gesteld van een dergelijk afschrift, ja dan neen? Indien ja, zal het college dan gebruik maken van zijn recht om gehoord te worden door de deputatie, teneinde de uitgebreide argumentatie – zoals weergegeven in het collegebesluit van 30 september 2020 – toe te lichten?

  • Beerselbon

In zitting van 16 september 2020 besliste het college te voorzien in promotiemateriaal in het kader van de lancering van een Beerselbon. Aansluitend werd via de pers een oproep gelanceerd om zich als ondernemer te registreren voor het project. Anderhalve maand na de aankondiging lezen we op de betreffende link (www.beersel.be/beerselbon) nog steeds dat het project “binnenkort” wordt gelanceerd. Wie een bon wenst te kopen, kan dat vooralsnog niet, zo blijkt.

Graag verneem ik van het college:

  • Vanaf welke datum de aankoop van de Beerselbon zal kunnen geschieden? 
  • Hoeveel handelaars/ondernemers zich intussen hebben ingeschreven om deel te nemen?
  • Snelheidscontrole

Begin september verrichte de lokale politie een snelheidscontrole ter hoogte van Alsembergsesesteenweg 495, Dworp. Het politievoertuig en het apparaat stonden echter volledig op eigendom van de betrokken bewoner, zonder dat die daar toestemming toe had gegeven of ter zake werd ingelicht. Tot nader order biedt de verkeerswetgeving weinig duidelijkheid ter zake. Maar in 2011 stelde de woordvoerster van de federale politie formeel dat er wel degelijk toestemming vereist is. Graag verneem ik van de korpschef welke de werkwijze is van onze politiezone in deze en of men in de toekomst eigenaars van waarop men controles verricht systematisch in kennis zal stellen? 

  • Inbraken

Bronnen binnen de politie melden ons dat er zich momenteel een opvallende stijging voordoet van inbraken in auto’s in deelgemeente Beersel en Alsemberg. Ruiten worden ingeslagen om vervolgens waardevolle spullen zoals laptops edm te ontvreemden.  Graag verneem ik van de korpschef:

  • of er zich inderdaad een significante stijging voordoet ter zake?
  • zo ja, of dit fenomeen kan worden toegelicht met cijfermateriaal?
  • of er in deze reeds daders werden gevat? 
  • of men overgaat tot doelgerichte acties om dit fenomeen aan te pakken?