Het Vlaams Belang heeft vanmiddag kennis genomen van het advies van de Raad van State inzake de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel. We zijn ten zeerste verheugd over de kritiek van de Raad op de absurde willekeur die in de hervorming vervat zit en waarvan de Nederlandstalige magistraten én de Vlaamse burgers het slachtoffer zijn.

De kritiek is met name op twee vlakken glashelder. Vooreerst is er de uitdrukkelijke bepaling dat de procureur des Konings van Brussel tot de “Franse taalrol” behoort en zijn adjunct tot de Nederlandse. Niet alleen is dit een breuk met de traditie dat de procureur-generaal van Brussel en de procureur steeds tot een verschillend taalstelsel behoren. Veel erger is dat de Vlamingen hiermee op justitieel vlak definitief in een ondergeschikte rol worden geduwd: iemand met een Nederlandstalig diploma kan hierdoor nooit meer opklimmen tot het hoogste ambt. Dit is een aanfluiting van het tweetalig karakter van Brussel en van de gelijkwaardigheid van Nederlands- en Franstaligen in de hoofdstad. De Raad van State eist nu dat de wetgevende kamers deze bepaling zouden verantwoorden. Vermits deze discriminatie van Nederlandstalige parketmagistraten gewoon niet objectief kàn verantwoord worden, rest het parlement slechts één mogelijkheid: deze vernederende willekeur schrappen.

Het zelfde geldt voor de schandelijke 80F/20N-verhouding voor de magistraten van eerste aanleg en arbeidsrechtbank. Het Vlaams Belang heeft maanden geleden reeds met onbetwistbare cijfers aangetoond dat deze verhouding allerminst gebaseerd is op objectieve gronden en uiterst nadelig is voor de Vlamingen. Nadien werd door de onderhandelaars zelf toegegeven dat zij tijdens de besprekingen niet over de juiste cijfers van het werkvolume beschikten. Het werkvolume van 30 tot 33% Nederlandstalige dossiers versus 66 tot 70% Franstalige dossiers komt overeen met de huidige wettelijke regeling dat minimum één derde van de magistraten Nederlandstalig moet zijn. Vlaamse magistraten en advocaten hebben terecht gewaarschuwd dat de inkrimping van het aantal Nederlandstaligen van 1/3 naar 1/5 zal leiden tot regelrechte chaos in de Nederlandstalige rechtbanken. Ook deze regeling is willekeurig, discriminatoir en vernederend. Het getuigt van een onvoorstelbare hoogmoed en arrogantie dat de octopuspartijen de verhoudingen intussen nog altijd niet hebben herzien en dat ze vorige week zelfs verhinderden dat de magistraten hieromtrent in de Kamer zouden gehoord worden.

De Raad van State is over de 20/80-regeling vlijmscherp: “De toelichting bij het wetsvoorstel bevat geen inlichtingen over de wijze waarop deze verdeelsleutels zijn vastgelegd. Indien het wetsvoorstel de gerechtelijke achterstand beoogt te bestrijden, moeten de wetgevende kamers kunnen aantonen dat de gekozen percentages in een redelijk verband staan met de nagestreefde doelstelling. In dit verband wordt gewezen op de eventuele aansprakelijkheid van de wetgevende macht ingeval de “redelijke termijn” wordt overschreden.”

Het gaat hier om een zelden geziene waarschuwing die de octopuspartijen onmogelijk kunnen negeren. Ook hier is er slechts één oplossing: de willekeur ongedaan maken en terugkeren naar de bestaande taalverhoudingen, met name minimaal één derde Nederlandstaligen.

Bart Laeremans
Senator
0476/46 98 85

Gerolf Annemans
Fractievoorzitter Kamer