Vraag van Jan Laeremans

De eerste editie van het Gordelfestival was maar een zeer mager beestje, met nog geen 12000 deelnemers, dus slechts een fractie van de vroegere Gordel. In Huizingen waren er vrijdagavond bij het begin van de muziekoptredens amper honderd aanwezigen, op het einde nog geen 500. Zondag daagden er in het domein van Huizingen 2283 mensen op, wat bedroevend weinig is. In Pepingen waren er méér! Ook op de officiële ontvangst in het kasteel was er amper volk: misschien 20 prominenten, terwijl er anders een paar honderd deelnamen aan het ontbijt in Zaventem.

Volgens ons heeft dat te maken met 5 factoren:
1) het schrappen van de vier vertrouwde vertrekpunten – als je de vier hoekzuilen van een gebouw onderuithaalt, weet je wat er zal gebeuren
2) het wegmoffelen van het Vlaams karakter, met bovendien een volledig tweetalige stand in Hofstade en de weigering om de Vlaamse Volksbeweging een standje te laten opzetten in de domeinen. Natuurpunt mocht dat wél.
3) Het spreiden over 2 dagen – waarom werden die Vlaamse artiesten niet zondag ingezet zoals tevoren?
4) een veel te laattijdige en gebrekkige voorbereiding, in plaats van de jarenlange expertise van de Bloso-medewerkers te gebruiken
5) een veel te beperkte reclame – zeer veel mensen wisten gewoon niet dat er een opvolger van de Gordel was.

Graag wou ik van de deputatie vernemen
1) Welke conclusies zij tot hiertoe heeft getrokken uit de cijfers

Met vzw De Rand is afgesproken dat er een evaluatie wordt gehouden na het evenement. Een exacte datum hiervoor is nog niet bepaald. (blijkbaar niet dringend!)

2) Of er een grondige nabespreking komt in de raadscommissie, waar ook een vertegenwoordiger van VZW De Rand aanwezig kan zijn

Er is geen nabespreking in de commissie gepland (maar Zelderloo sloot niet uit dat dit op een later tijdstip nog zou kunnen)

3) Waarom de VVB geen stand mocht hebben in het domein van Huizingen en Natuurpunt wel. Blijkbaar heeft de deputatie daarover vergaderd begin augustus, maar zonder enig spoor in de notulen. Is daar een formele beslissing over genomen, waar staat dat op papier en wat was de motivatie erachter?

De vraag voor een stand van de VVB werd gesteld aan de coördinator van het Gordelfestival, vzw De Rand, en betrof het domein Huizingen en het BLOSO-domein Hofstade. Beide instellingen adviseerden dit negatief. Met een gemengd cultuur- en taalpubliek (op een zonnige zondag vele duizenden) die het domein sowieso bezoeken, is het goed beheer om mogelijk conflicthaarden proactief te benaderen. Een evenement van één dag mag het opgebouwde imago (na een periode enkele jaren geleden van conflicten) niet hypothekeren. Deze ambtelijke zienswijze werd aan de deputatie meegedeeld. VZW De Rand bood alternatieve locaties op haar terraspunten (Gemeenschapscentra) aan de VVB aan, maar deze organisatie ging daar niet op in. In overleg met de arrondissementscommissaris werd de aanwezigheid van Vlaamse actievoerders tijdens het Gordelfestival gedoogd. Dit verliep zonder incidenten. Gezien het weer en de daardoor beperkte opkomst van de traditionele domeinbezoekers deden er zich geen conflicten voor. De toestemming aan Natuurpunt werd gegeven door vzw De Rand die de praktische organisatie van het niet-sportieve deel van het Gordelfestival in het domein te Huizingen opnam.

4) Waarom er geen nadruk meer werd gelegd op het Vlaams karakter, terwijl dat de afgelopen 32 jaar steeds het geval was

VZW De Rand, betwist dat er geen nadruk meer werd gelegd op het Vlaams karakter. Zij stelt dat de nieuwe formule en aanpak terdege het Nederlandstalig karakter van de Rand ondersteunt en uitstraalt en als doelstelling meegenomen werd doorheen het aanbod.

5) Waarom er geen bindende afspraken werden gemaakt i.v.m. het taalgebruik van de sponsors

Dit is een verantwoordelijkheid van VZW De Rand als coördinator van het Gordelfestival. Niet van het provinciebestuur. Voor alle duidelijkheid: het provinciebestuur stelde zijn domein Huizingen gratis ter beschikking van het Gordelfestival, maar was geen organisator van de activiteiten die er plaatshadden.

6) Waarom de provincie het Gordelfestival niet eens op haar eigen website in de kalender, laat staan in de verf heeft gezet?

De communicatie rond het evenement werd gevoerd door vzw De Rand. De UiT in Vlaams-Brabant kalender wordt ingevuld door de organisator van het evenement. Dit is niet gebeurd.
Het provinciebestuur leverde bij komende inspanningen door ruim aandacht te besteden aan het evenement in de Vlaamse Brabander (editie juni), De Zondag, enz.. VZW Toerisme Vlaams-Brabant adverteerde zowel het Gordelfestival zelf als haar eigen drie maanden durende aanbod in een e-nieuwsbrief, de website www.verliefdopvlaamsbrabant.be en een eigen folder waarin het aanbod samen met kortingsbonnen in belangrijke attracties in de Groene Gordel werden opgenomen. Samen gaat dit om een zeer aanzienlijke investering in bij komende publiciteit voor het Gordelfestival en het toeristisch aanbod.

7. Hoeveel inbreng de provincie in de organisatie heeft gehad, qua mankracht en op financieel vlak. Was dat meer of minder dan vorig jaar?

Er werden vanuit de werkingsmiddelen van het domein Huizingen een aantal‚ operationele uitgaven gedaan (o.a. receptie na persvoorstelling Gordelfestival op 21/6, extra verlichting parking, aangepast domeinplannetje, bewakingsagenten G4S op vrijdag en op zondag). Het gaat om 4.300 euro, die uit de normale werkingsmiddelen van het domein werden betaald. Door gratis domeintoegang op zondag 1 september, was er derving van inkomsten ten belope van 15.000 euro (theoretische berekening bij een mooi weer dag). De VZW Toerisme Vlaams-Brabant investeerde 40.000 euro (25.000 euro afkomstig uit het TRAP-budget aangevuld met 15.000 euro vanuit de communicatiedienst van de provincie Vlaams-Brabant) in het toeristische luik, dat over drie maanden loopt. De Gordel 2012 kreeg een subsidie van de dienst sport van 55.800 euro. Voor het Gordelfestival (2013) deed de dienst sport geen bijdrage. Op het vlak van personeel hielpen domeinmedewerkers bij de opbouw en afbraak van het evenement, de organisatie van het VIP-gedeelte, de veiligheid op de dag zelf, enz. Het gaat om het reguliere domeinpersoneel (geschat aantal mandagen 8). De Dienst sport organiseerde op zondag l september een aantal demonstraties, activiteiten rond G-sport. Daarvoor werden 3 mensen ingezet.

8. Hoe ziet de deputatie haar rol in de komende editie?

De deputatie zal gevraagd worden hieromtrent een standpunt in te nemen. De evaluatie die binnenkort tussen partners zal worden gemaakt, zal hier een belangrijke basis voor zijn.

Conclusie: de deputatie schuift alles van zich af, op VZW De Rand. Dat is wel heel gemakkelijk! Op geen enkel ogenblik wijkt zij ook maar één millimeter af van het standpunt van vzw De Rand. Misschien moeten de N-VA-ministers eens grondig nadenken alvorens zij nog eens de opdracht geven aan VZW De Rand.

Uitdelen van leeuwenstickers en –vlagjes (vorige jaren steeds zonder problemen verlopen) is dus blijkbaar een “mogelijke conflicthaard” die men “pro-actief moet benaderen”. Een tweetalige stand in Hofstade is dan blijkbaar weer geen probleem.

Kortom, de provincie helpt een beetje, maar meer moet je daar niet van verwachten…

Wat een verschil met de politici in Catalonië, die wel haar op hun tanden hebben!