Vandaag hield Groen een nationale ledendag in het provinciaal domein van Kessel-Lo. Dat vernamen we in het VRT-journaal van vanavond.
Dat is de allereerste keer dat er zo’n politieke publieke manifestatie in een van onze domeinen plaatsvindt.
Nochtans is dat flagrant in tegenspraak met het reglement op het gebruik van de infrastructuur in de provinciedomeinen dat wij hanteren, waar artikel 2 zegt dat partijpolitieke manifestaties verboden zijn, tenzij voor manifestaties uitgaande van de politieke fracties van de provincieraad. (http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/reglement-infrastructuur-provinciedomeinen-2011_tcm5-29770.pdf – pagina 1).
Misschien heeft hun fractie wel de aanvraag gedaan, maar dit was overduidelijk geen provinciale, maar wel een nationale manifestatie van Groen, waarop alle leden waren uitgenodigd (http://groen.be/agenda/agenda-ledendag_460.aspx)
“Voor het eerst in onze geschiedenis organiseert Groen een ledendag” vermeldt de nationale website.

Men maakt even verder in het reglement van de provincie wel nog een uitzondering door te stellen dat 
volgende activiteiten niet als partijpolitieke manifestaties beschouwd worden:
1. besloten vergaderingen van een politieke partij, waaraan enkel partijleden deelnemen
2. vormingsinitiatieven en sociaal-culturele activiteiten waarop ook niet-partijleden zijn uitgenodigd.

Maar aan geen van beide voorwaarden is voldaan: 

1) het ging niet om een besloten ledenvergadering, want in de nationale media werd ruim aandacht geschonken aan deze dag
2) het was geen vormingsinitiatief en het evenement stond duidelijk niet open voor niet-leden; die moesten zich trouwens inschrijven.

We zullen dan ook de deputatie hierover ondervragen op 4 juni, want zij heeft haar eigen reglement niet nageleefd of niet doen naleven.
Merkwaardig is dat er geen enkele beslissing van die aard in de notulen is terug te vinden sinds de installatie van de nieuwe deputatie in december. In de bureauvergaderingen is evenmin een opening in die richting gemaakt. Met de kwestie met de Woefdag (die gratis het domein van Huizingen mag gebruiken) is dit nu al het tweede incident dat we aanklagen.

Wij willen uiteraard weten waarom dit werd toegelaten, hoeveel Groen hiervoor heeft betaald en of men na dit precedent een nieuw reglement gaat opstellen, zodat ook de andere partijen in de toekomst in de recreatiedomeinen zullen terecht kunnen met hun manifestaties. Het zal dan misschien wel drummen worden in het voorjaar van 2014!

VRAGEN
1) Wanneer nam de deputatie deze beslissing, want ik vind die nergens terug in de notulen
2) Waarom heeft de deputatie deze publieke partijpolitieke manifestatie toegelaten, goed wetend dat ze flagrant ingaat tegen het eigen domeinreglement?
3) Heeft de deputatie intussen al een aanpassing van het reglement voorzien, zodat ook de andere partijen er in de toekomst gebruik kunnen van maken?
4) Hoeveel heeft Groen betaald voor het gebruik van het recreatiedomein en kan de deputatie ons hier vandaag een kopie van het contract en de factuur voorleggen?

Antwoorden
Gedeputeerde Zelderloo liet weten dat de deputatie vooraf niet op de hoogte was en dat de domeinbeheerder de toelating gegeven had. De deputatie deelde de interpretatie van de domeinbeheerder niet: die dacht verkeerdelijk dat de aanvraag mocht uitgaan van partijen die in de provincieraad vertegenwoordigd waren i.p.v. van de provincieraadsfractie.
Daarop werden de vier domeindirecteurs bijeengeroepen om duidelijk te maken dat dit niet voor herhaling vatbaar was.

Conclusie
1) Het Vlaams Belang heeft met recht en reden geprotesteerd en krijgt nu gelijk
2) Groen heeft zijn slag thuisgehaald: het betaalde een kleine 1000 euro voor het gebruik van het domein, een habbekrats om ruim in de nationale media te komen. Andere partijen krijgen die kans niet (meer)
3) Gedeputeerde Robijns – die zijn collega’s gedeputeerden niet informeerde over het initiatief – komt ook goed weg. Gedeputeerde Swinnen zorgde ervoor dat hij geen uitleg hierover moest geven in de raad.
4) Als het van ons afhangt, wordt het reglement herzien en kan elke partij een activiteit organiseren in een van de domeinen. In de provincie Antwerpen is dat ook toegelaten, behalve in een verkiezingsperiode. We zullen dat in het bureau aankaarten.