Vraag van Jan Laeremans

In HLN van 17 februari lees ik dat het aantal buurtinformatienetwerken in Vlaanderen verdubbeld is in 7 jaar. Op het bijgevoegde kaartje wordt duidelijk dat onze provincie sterk achterop loopt in vergelijking met Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

Nochtans is het aantal inbraken in Halle-Vilvoorde zeer hoog te noemen en werpen de BIN’s hun vruchten af.

Graag zou ik daarom willen weten wat de reden is van de achterstand bij ons en of de gouverneur en de provincie daar geen tandje kunnen bijsteken om die achterstand weg te werken.

Antwoord:

De heer De Witte, provinciegouverneur, bevestigt dat de woninginbraken in Vlaams-Brabant een reëelprobleem zijn. Hij zegt dat dit een aandachtspunt is in het volledige veiligheid- en politiebeleid. Deeffectiviteit van dergelijke buurtinformatienetwerken hangt echter sterk samen met de manier waaropdit lokaal wordt georganiseerd.Hij zegt dat in het najaar van 2013 nog overleg werd gepleegd met alle gerechtelijke diensten, de politiediensten en de lokale besturen over de manier waarop woninginbraken kunnen aangepakt worden. Vragen zoals hoe woningen beter te beveiligen en hoe de sociale controle te verhogen,kwamen aan bod. Hij zegt dat de buurtinformatienetwerken daar zeker een onderdeel van zijn maar dat er eveneens wordt gerekend op de band tussen verschillende buren. Om dit te stimuleren worden bijvoorbeeld straatfeesten gesubsidieerd. Deze initiatieven hebben zeker een groot effect. De provincie heeft niet tot doel de buurtinformatienetwerken bovenlokaal te organiseren maar biedt wel informatie aan over de manier waarop dit initiatief kan opgestart worden. Er zijn lokale trekkers nodig om dergelijke initiatieven draaiende te houden. Hij stelt dat deze buurtinformatienetwerken wel dienen te passen in een goed algemeen preventiebeleid.

De heer Laeremans vraagt naar de reden waarom er op dit vlak een achterstand is in Vlaams-Brabant. Hij zegt dat dergelijke constructies lonen en wenst te weten waarom dit in onze provincie niet zo ontwikkeld is.

De heer De Witte, provinciegouverneur, licht toe dat dergelijke initiatieven pieken in periodes wanneer er zich meer woninginbraken voordoen. Daarnaast is er nog het feit dat een lijst met een opsommingvan alle buurtinformatienetwerken nog niets zegt over de effectiviteit of functionaliteit ervan.