Vraag van Jan Laeremans

Kan men mij een overzicht bezorgen van de buitenlandse reizen op kosten van de provincie die de leden van de deputatie en de gouverneur maakten in de huidige legislatuur, tot op heden? (uitgesplitst per persoon: bestemming, duur en kostprijs)

Antwoord:

Geacht raadslid,

Betreft : uw vraag van 20.02.2012 i.v.m. overzicht buitenlandse reizen leden deputatie en gouverneur

Er waren 3 buitenlandse reizen tijdens de huidige legislatuur.

– 17 en 18 april 2008
De provinciegouverneur bracht een geleid bezoek aan het oefenterrein van het “Centre Nationale pour Protection et Prévention ” (CNPP) te Vernon (Frankrijk) naar aanleiding van de samenwerkingsovereenkomst PIVO -CNPP , goedgekeurd door de provincieraad op 11 september 2007. De kosten hiervoor bedroegen 114,95 euro.
Het bezoek gebeurde op uitnodiging van CNPP zelf.

– 15 en 16 oktober 2009
Er vond een extra muros deputatie plaats in Rijsel waaraan de 6 gedeputeerden, de provinciegouverneur en de provinciegriffier deelnamen. Van de gelegenheid werd ook gebruikgemaakt om kennis te maken met de economische ontwikkeling van de regio rond Rijsel (metropool) die symbool staat voor een dynamische regio in volle expansie.
De globale kosten voor deze tweedaagse bedroegen 3.679,70 euro (vervoer, hotel, maaltijden, kosten bezoek).

– 18 tot 26 september 2010
Er werd een bezoek gebracht aan Chengdu, provincie Sichuan, China. Aan dit bezoek namen 2 gedeputeerden deel. De kosten ten laste van het provinciebudget voor de leden deputatie bedroegen 8.500 euro (vliegtuigtickets ook voor de vluchten in China zelf, verblijf ter plaatse…). Een deel van de globale kostprijs werd door elke gedeputeerde zelf gefinancierd.
Aan deze reis nam ook de provincieraadsvoorzitter deel alsook een tweetal provincieraadsleden. Daarnaast maakten eveneens nog een aantal Vlaams-Brabantse actoren deel uit van deze missie.

Doel van de reis:
§ versterking internationale profilering provincie;
§ provincie Vlaams-Brabant als regio vermarkten als de toptechnologische regio van de lage landen met de kenniseconomie en de slimme logistiek als belangrijke componenten;
§ het partnerschap met zowel de kennisinstellingen als de bedrijven vergroten.

– 25 mei tot 2 juni 2011
Er werd een 2de bezoek gebracht aan de stad Chengdu, provincie Sichuan, op uitdrukkelijke uitnodiging van deze stad. Aan dit bezoek namen 4 gedeputeerden deel. De kosten ten laste van het provinciebudget bedroegen 5.211,40 euro (enkel de vliegtuigtickets).

Doel van de reis
§ het afsluiten van het verzusteringsakkoord met Chengdu;
§ het feest van de verzustering vieren samen met de andere 30 zustersteden;
§ tonen wat de provincie Vlaams-Brabant te bieden heeft aan immaterieel erfgoed.