De provincie is al jaar en dag deelgenoot van deze huisvestingsmaatschappij, die de voorbije jaren herhaaldelijk in opspraak kwam wegens wanbestuur en interne afrekeningen binnen de CD&V en tussen de coalitiepartners. Noch vanuit de gemeenteraad, noch vanuit de provincieraad kregen we antwoord op onze vragen, de stinkende potjes moeten immers gedekt blijven en de politici van de meerderheid buiten schot!

Vandaag kregen we het jaarlijkse overzicht van de 103 verenigingen en vennootschappen waaraan de provincie deelneemt. Daarin zetelen bijna uitsluitend raadsleden van de meerderheidspartijen, tenzij de wet voorschrijft dat ook oppositieraadleden moeten afgevaardigd worden.
N.a.v. de perikelen bij Inter-Vilvoordse die zelfs de nationale pers haalden, hield Jan Laeremans een netelige tussenkomst :

Dit overzicht van de instellingen is voor ons een goed document, maar ons probleem blijft huizenhoog: hoe kunnen wij vanuit de oppositie de gang van zaken daar controleren?

Voorbeeld: Inter-Vilvoordse kwam zwaar in opspraak de voorbije jaren: eerst in 2010 met de interne vete tussen de voormalige CD&V-voorzitters van de raad van bestuur, Van Asch en Symoens, dit jaar met het rapport van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

“De Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting IVMW heeft zich in de periode 2008-2010 schuldig gemaakt aan wanbeheer, wetsovertredingen en mogelijk zelfs fraude.” (Deredactie 16/2/12)

Dat leidde tot zware ruzie tussen de coalitiepartners Sp.a en CD&V (hoofdrolspelers Bonte en Van Asch)

Dan is het toch niet abnormaal dat je als provincieraadslid daar vragen bij hebt, omdat de provincie deelneemt aan deze vennootschap.

De oppositie is echter overal vakkundig buitengehouden, waardoor wij zo goed als totaal onwetend zijn, tenzij er eens iets in de pers verschijnt.

Jaarverslagen kun je vinden op de webstek van IV, maar het laatste is dat van 2009.

Verslagen van de Raad van bestuur of het directiecomité dan? De deputatie laat mij doodleuk weten dat de provincie niet over de verslagen beschikt, en dat ik mij hiervoor dien te wenden tot de Inter-Vilvoordse. Van het kastje naar de muur dus…

Vraag 1 aan de deputatie
Geldt dit voor al die 103 instellingen dat er daar geen verplichting om die verslagen te bezorgen aan de provincie?
(Stilte – blijkbaar is er dus geen verplichting)

Vraag 2
Kan ik een lijst krijgen van de instellingen die deze documenten wel aan de provincie bezorgen?

Ja, dat kan, knikt gedeputeerde Olbrechts

Vraag 3
Is de afgevaardigde (in dit geval CD&V-raadslid Absillis) dan verplicht om die documenten te bezorgen op aanvraag van een provincieraadslid?
(Alweer stilte – Absillis houdt de lippen op mekaar, de voorzitter probeert de zaak af te leiden met de mededeling dat hij dat zal laten nakijken)

Want als dat niet het geval is kan men dus gewoon alle potjes toegedekt houden.

Drie vragen voor AA (als bestuurder van IV, niet als provincieraadslid!)

1) Is de afgevaardigde bereid om ons de verslagen van het directiecomité en de RBV te bezorgen van de laatste 3 jaar?

– geen antwoord

2) Uit de antwoorden op mijn twee schriftelijke vragen blijkt dat de provincie deze legislatuur amper 1 renteloze lening van 388.905,66 euro aan de Inter-Vilvoordse gaf in 2006. Er werden geen aanvragen van de IV geweigerd voor subsidies of renteloze leningen. Dus de IV deed nauwelijks beroep op de provincie, hoewel zijn in slechte papieren zat en er een provinciaal mandataris in het directiecomité zetelt.
Kan Albert Absillis aantonen dat hij op zijn minst suggesties heeft gedaan?
– geen antwoord

3) We lezen op internet “Open Vld Vilvoorde heeft in het verleden meerdere vragen gesteld bij de werkwijze van het management van de huisvestingsmaatschappij. Nog in juni 2010 vroeg bestuurder Nathalie Laquiere namens Open Vld in de raad van bestuur van de Intervilvoordse, transparantie in een aantal dossiers en stelde ze zich deontologische vragen. Nathalie Laquiere: “Ik lanceerde toen namens Open Vld het voorstel om een deontologische code én een interne auditfunctie in het leven te roepen. De toenmalige directeur heeft dit als lasterlijk en overbodig beschouwd en de raad van bestuur heeft mijn voorstel toen niet gevolgd. Ik moet tot mijn spijt vaststellen dat we het toen terecht hebben aangekaart.” Vandaag wil de partij dit voorstel opnieuw naar voren schuiven.”

Heeft Albert Absillis dit voorstel gesteund of weggestemd? Zo ja, waarom?
– geen antwoord

De voorzitter wordt lastig en zegt dat het niet de bedoeling kan zijn dat dit soort vragen over de interne werking hier worden gesteld.

Op mijn antwoord dat ik daar kan inkomen, maar dat ik dan zou willen weten waar en wanneer en hoe dat dan wel kan, blijft hij het antwoord schuldig…

Straks vertrekt in elk geval een e-mail naar Albert Absillis! Zou hij dan antwoorden, denkt u?