Af en toe worden er in onze provinciedomeinen grotere manifestaties gehouden, wat uiteraard te waarderen valt.
Daarbij moeten natuurlijk goede afspraken worden gemaakt.
Daarom hebben we hier in het verleden reglementen goedgekeurd zoals dat op het gebruik van infrastructuur en dat op de vrijstelling en groepsmanifestaties in de domeinen.

Een evenement dat nu al voor de zesde keer plaatsvindt is de Woefdag. Die lokt telkens enkele duizenden bezoekers, wat voor ons domein zeker een uitstraling betekent.

Maar de vraag is op welke manier de deputatie omgaat met de aanvraag hiervoor en of zij daarbij de eigen provinciale reglementen respecteert. Voor de edities van 2008 t/m 2012 nam de deputatie hier een beslissing op basis van een nota aan de deputatie. Het kwam erop neer dat de deelnemers aan de Woefdag een bon moesten uitknippen uit het hondentijdschrift en zo gratis toegang verkregen voor maximaal 4 personen.

Wat kreeg de provincie daarvoor in ruil? Enkel een advertentie in het maandblad. Woef moest dus niets betalen.Normaal gezien is het tarief toch 600 euro per dag (zonder indexatie) voor het gebruik van de evenementenweide en minstens 1 euro inkom per deelnemer. Daarvoor moet volgens ons eigen reglement een forfaitaire regeling worden afgesproken of een gelijkwaardige vorm van return.

Vreemd is dat er voor 2013 (deputatie 28/2) helemaal geen beslissing wordt genomen. Er wordt op enkel kennis genomen van het feit dat deze Woefdag wordt georganiseerd. Dit is niet voldoende, want de deputatie moet op zijn minst een afwijking toestaan op de provinciale reglementen. Er wordt ook niet meer verwezen naar een nota aan de deputatie die als basis dient voor een beslissing.
Wanneer we de regeling van 2008-2012 vergelijken met de Griekendag, waarop nog véél meer bezoekers opdagen, stellen we vast dat de deelnemers daar wél inkomgeld moeten betalen en de standhouders een standgeld, hetgeen de provincie een aardige stuiver oplevert. Zo kwam er in 2009 meer dan 47000 euro in het laatje.

Ik kom dan ook tot mijn vragen:

1) Waarom nam de deputatie geen beslissing in 2013 en is er alleen sprake van een kennisname? Waarom gebeurde dat de vorige jaren dan wel? Wat is er veranderd?

2) Hoe verklaart de deputatie het verschil in behandeling tussen de Woefdag (die niets moet betalen) en de Griekendag? Hoe leg je uit aan de bevolking dat dit geen vriendjespolitiek is? (ter info: Jaak Pijpen, VLD-raadslid, is verantwoordelijk voor het blad Woef – maar de interpellatie is niet tegen hem gericht)

3) Heeft de deputatie de afgelopen legislatuur andere gelijkaardige gunstmaatregelen genomen voor grote evenementen? Zo ja, voor welke?
Jan Laeremans
Vlaams Belang

Antwoord van gedeputeerde Zelderloo
1) Dit item in de notulen was een materiële vergissing, er werd verkeerd genotuleerd. Intussen is dat aangepast. Voor de Woefdag gelden dezelfde afspraken als de vorige jaren.
2) We krijgen een grote return van Woef: 3 pagina’s in het ledenblad (28000 ex), wat een waarde betekent van 7500 euro.
Er zijn ook 10 spots op radio2 en 3 op Ringtv
Bij de Griekendag is er geen gelijkaardige return. Bovendien zullen de deelnemers aan de Woefdag wellicht gemakkelijker terugkeren naar het domein.
3) Ook voor andere grote evenementen hebben we geen huurgeld gevraagd: Bloso sporttoer (2008 en 2010) , Eurofolies (Kessel-Lo), De dag van de kijker (Ringtv)

Repliek
1) Ik ben tevreden met de erkenning van de vergissing en de aanpassing. Maar dan zou men dat wel moeten aanduiden bij de notulen, want we kunnen die moeilijk 3 x gaan lezen.
2) Er is voor Woef niets zo gemakkelijk als een pagina in het tijdschrift aan de provincie te geven: dat kost hen niets.

Wij vragen ons ook af of de spots op Radio 2 te betalen zijn door Woef, aangezien zij daar met Jaak Pijpen een eminente contactpersoon hebben die dat wel geregeld krijgt. Of men moet ons van het tegendeel overtuigen met facturen. En zelfs dan nog gaat het wellicht om commerciële spots voor de woefdag en niet voor het domein van Huizingen, dus tellen ze niet mee om de return te berekenen.

Uit het verslag

Mevrouw de voorzitter gaat over tot de bespreking van de interpellatie nr. 97 over de Woefdag in het Provinciedomein van Huizingen.

Op 15 april 2013 werd deze interpellatie ingediend door de heer Jan Laeremans namens de Vlaams Belang-fractie.

Mevrouw de voorzitter herinnert eraan dat, zoals bepaald is in artikel 61 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad, interpellaties wel aanleiding kunnen geven tot een debat, maar niet tot het nemen van enig besluit.

De heer Laeremans geeft drie redenen waarom hij kiest voor een interpellatie en niet voor een mondelinge vraag. Hij zegt dat het de taak van een provincieraadslid is om de beleidsdaden van de deputatie te controleren. Ten tweede is spreker niet tevreden met het antwoord dat hij kreeg op de schriftelijke vraag over de Woefdag. En ten derde zegt hij bij een interpellatie woord en wederwoord te kunnen krijgen, wat niet kan bij een mondelinge vraag.

Spreker vindt het jammer dat een interpellatie op het einde van de raad wordt geagendeerd en niet bij het begin van de zitting.

Spreker verwijst naar de notulen van de deputatie van 28 februari waar hij zocht naar de voorwaarden die de deputatie aan deze Woefdag oplegde.

Voor de edities van 2008 t/m 2012 nam de deputatie hier een beslissing op basis van een nota aan de deputatie. Het kwam erop neer dat de deelnemers aan de Woefdag een bon moesten uitknippen uit het hondentijdschrift en zo gratis toegang verkregen voor maximaal 4 personen.

Wat kreeg de provincie daarvoor in ruil? Enkel een advertentie in het maandblad. Woef moest dus niets betalen.

Normaal gezien is het tarief toch 600 euro per dag (zonder indexatie) voor het gebruik van de evenementenweide en minstens 1 euro inkom per deelnemer. Daarvoor moet volgens ons eigen reglement een forfaitaire regeling worden afgesproken of een gelijkwaardige vorm van return.

Vreemd is dat er voor 2013 (deputatie 28/2) helemaal geen beslissing wordt genomen. Er wordt enkel kennis genomen van het feit dat deze Woefdag wordt georganiseerd. Dit is niet voldoende, want de deputatie moet op zijn minst een afwijking toestaan op de provinciale reglementen. Er wordt ook niet meer verwezen naar een nota aan de deputatie die als basis dient voor een beslissing.

Wanneer we de regeling van 2008-2012 vergelijken met de Griekendag, waarop nog véél meer bezoekers opdagen, stellen we vast dat de deelnemers daar wél inkomgeld moeten betalen en de standhouders een standgeld, hetgeen de provincie een aardige stuiver oplevert. Zo kwam er in 2009 meer dan 47000 euro in het laatje.

Spreker stelt volgende vragen:

1. Waarom nam de deputatie geen beslissing in 2013 en is er alleen sprake van een kennisname? Waarom gebeurde dat de vorige jaren dan wel? Wat is er veranderd?
2. Hoe verklaart de deputatie het verschil in behandeling tussen de Woefdag (die niets moet betalen) en de Griekendag? Hoe leg je uit aan de bevolking dat dit geen vriendjespolitiek is?
3. Heeft de deputatie de afgelopen legislatuur andere gelijkaardige gunstmaatregelen genomen voor grote evenementen? Zo ja, voor welke?

De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt op de eerste vraag dat de Woefdag dit jaar voor de 6e keer georganiseerd wordt in het Provinciedomein Huizingen en dat er sinds de 1ste editie in 2008 dezelfde afspraken gelden.

De notulen van de beslissing deputatie zijn: “akkoord te gaan met de organisatie van de zesde Woefdag in het Provinciedomein Huizingen op 2 juni 2013 volgens de modaliteiten zoals omschreven in onderhavige nota met ref. REC/13/HUI/Woefdag 2013.”

Door een materiële vergissing werden deze in het Predosasysteem niet ingevoerd. De foute notulen werden inmiddels aangepast.

Op de tweede vraag antwoordt de gedeputeerde dat de Woefdag doorgaat in het domein van Huizingen en op de evenementenweide. Woeflezers hebben op vertoon van een bon gratis toegang tot het domein maar ze moeten wel vergezeld zijn van hun hond, voor alle andere bezoekers is de toegang betalend.

De Woefdag geeft ruime bekendheid aan het domein: 3 volledige pagina’s publiciteit in maart, april en mei-nummer van Woef (oplage 28.000 exemplaren, leesbereik: 100.000 gezinnen, commerciële waarde 7.500 euro) + 10-tal gratis spots op Radio 2 waarin het domein gepromoot wordt. En 3 spots op Ring-tv.

De organisatie van de Griekendag gebeurt sinds 2012 door de vzw Community Events. Voordien gebeurde de organisatie i.s.m. met het domein, maar de verantwoordelijkheden en risico’s waren niet duidelijk afgebakend. Voor een evenement van die grootorde (maximum 17.000 bezoekers uit alle uithoeken van Europa) was het beter de organisatie formeel in handen van de Griekse vzw Community Events te leggen.

Voor het gebruik van de recreatiezone betaalt organisator een door de deputatie bepaald forfait van 4.000 euro. Spreker benadrukt dat de toegang tot het domein betalend is voor alle bezoekers.

De promotionele return voor het provinciedomein is beperkter dan bij de Woefdag, het moet genoteerd worden dat deze dag toch wel een grote (maar aanvaarde) druk zet op de buurt.

Het verschil schuilt in de promotionele return, gericht op het stimuleren van herhaald bezoek. Bezoekers van een woefdag zullen eerder terug naar het domein komen dan een Griek uit bv. Duitsland die op pinkstermaandag afzakt naar Huizingen.

Op de 3de vraag antwoordt spreker dat er inderdaad nog grote evenementen zijn. Zo organiseerde BLOSO in 2008 en 2010 sportieve activiteiten op het domein. Deelnemers die op voorhand waren ingeschreven waren mochten gratis binnen, andere bezoekers moeten betalen.

In het provinciaal domein Kessel-Lo vindt jaarlijks “Eurofolies” plaats. de organisator betaalt geen huurgeld voor het gebruik van het domein.

Voor “Dag van de kijker” in 2010 werd ook geen huurgeld of lasten voor deze organisatie.

De heer Laeremans zegt dat de oppositie notulenaanpassingen moeilijk kan nagaan. Spreker vraagt of er een vermelding kan komen op de website of de raadsleden kunnen verwittigd worden wanneer notulen achteraf nog worden aangepast.

De heer gouverneur zegt dat naar aanleiding van deze interpellatie de fout werd vastgesteld en verbeterd.

De heer Laeremans stelt vast dat het nu om 3 pagina’s advertenties gaat, ter waarde van 7.500 euro commerciële waarde, terwijl men in de notulen van de voorbije jaren telkens spreekt van een bedrag 2.300 euro voor 1 pagina advertentie.

Spreker stelt zich vragen over de gratis commerciële spots op radio 2. Hij vindt het eigenaardig dat de provincie gratis spots krijgt op radio 2 terwijl het toch ten voordele van de Woefdag is en niet ten voordele van het provinciedomein.

De provincie maakt reglementen op voor dergelijke evenementen en daar wijkt men à la carte van af. Spreker vindt het niet verkeerd, zoals bij De Gordel en BLOSO. Hij heeft begrip dat dit soms gebeurt.

Hij vraagt of de organisatoren ook een veiligheidsdraaiboek hebben opgemaakt en de organisatoren zelf instaan voor de opruim.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, zegt dat alles wat met verzekeringen te maken heeft, voor alle schade en ongevallen die door 3de veroorzaakt worden, zorgt Woef. De organisatie Woef is ook verantwoordelijk voor het opmaken van een veiligheidsdraaiboek. En ook de opruiming wordt ten laste gelegd van de organisatie.