Vraag van Mireille Buyse

Naar aanleiding van de vorige provincieraad waarbij de meeste geheime stemmingen verliepen via elektronische stemming heb ik een paar vragen hieromtrent. Een geheime stemming via elektronisch uitgebrachte naamstemming met de absolute garantie dat het geheim van de stemming wordt bewaard lijkt mij niet mogelijk te zijn.

Mijn vraag is dan ook de volgende:

1) Hoe kan een raadslid weten dat een uitgebrachte stem niet geregistreerd wordt onder zijn of haar naam? Welk systeem wordt hier gehanteerd ter registratie zodat achteraf niet kan achterhaald worden wie voor wie heeft gestemd?
2) Hoeveel mensen hebben inzage in dit systeem of wie beheert dit? Is er mogelijkheid tot manipulatie? Op welke manier worden de tellingen bewaard?

Antwoord:

Betreft : uw vraag van 19.02.2013 i.v.m. geheime stemming

In de vergadering van het bureau van de provincieraad op 9 november 2004 werd gevraagd om de Televic-stemapparatuur zodanig aan te passen dat ook geheim zou kunnen gestemd worden, zoals in het Vlaams Parlement.

De toenmalige dienst centraal gebouwenbeheer meldde in de bureauvergadering van 7 december 2004 dat dit met de huidige stemapparatuur van Televic mogelijk is.

De software van de stemapparatuur is zodanig geprogrammeerd dat voor de stemmingen alle loggings bewaard worden in een x.mdb file, genoemd “LOG_yyyy_mm_dd_M.mdb”, die kan gezien worden via TMS SW of via MS Access.

Wanneer geheim gestemd wordt, worden echter enkel de algemene stemresultaten bewaard in de “logfile”, maar niet de individuele keuzes om de geheimhouding te garanderen. Op het scherm in de raadzaal is dan ook enkel het globale resultaat te zien.

Met andere woorden, bij de geheime stemmingen worden de individuele stemmingen niet geregistreerd. Niemand heeft het beheer hierover of kan ze raadplegen, aangezien er geen logfile wordt aangemaakt door de software.

Het beheer van de software van de apparatuur gebeurt door Televic en niet door de administratie.

Wie wat heeft gestemd kan dus niet achterhaald worden.

Het Provinciedecreet bepaalt uitdrukkelijk dat er elektronisch geheim kan gestemd worden, op voorwaarde dat de apparatuur het geheim van de stemming garandeert. Met de apparatuur van Televic is dit het geval.

Met vriendelijke groeten,
Namens de deputatie,

Marc Collier,
provinciegriffier