Vraag van Jan Laeremans

Op de komende provincieraad zou ik graag een mondelinge vraag stellen i.v.m. het Project- MER rond de geplande bouw van het stadion op parking C.
Ghelamco heeft daartoe een kennisgeving opgesteld; zowel het publiek als de betrokken administraties hebben de kans gekregen om daarbij opmerkingen te maken.
Uiteraard heeft de gemeente Grimbergen dit document ook ter beschikking gesteld; zij moet voor 19/9 haar opmerkingen naar de dienst MER sturen.
Ook andere gemeenten waar ev. gevolgen te verwachten zijn, mogen die procedure volgen.
Ik neem aan dat dan zeker ook de provincie dat mag doen, aangezien de gevolgen voor heel de Noordrand aanzienlijk kunnen zijn.

Vandaar nu enkele vragen

1) Heeft de provincie hierover tot dusver een grondig dossier voorbereid met verschillende directies om een gefundeerd standpunt te kunnen innemen? Zo is er de te verwachten toename van de verkeersdrukte op de ring, een bedreiging voor de leefbaarheid voor de omgeving (toename van fijn stof bv, impact op de klimaatdoelstellingen) en zelfs een gevaarlijke economische impact (firma’s die dreigen weg te trekken) enz.
2) Heeft de deputatie deze kennisgevingsnota ontvangen of opgevraagd? Zo neen, waarom niet?
3) Heeft zij het document bestudeerd en een aantal opmerkingen geformuleerd hierbij?
Zo neen waarom niet? Zo ja, wat heeft ze ingestuurd?
4) In welke commissie(s) wordt dit dossier opgevolgd?

Antwoord van Dehaene:

1) De deputatie geeft op vlak van milieu geen formeel advies omdat ze kan gevat worden door de aanvraag van een vergunning. De cel MER volgt dit dossier wel informeel op.
2) Onze bekommernis i.v.m. de mobiliteit hebben we al eerder laten blijken
3) Er zijn enkele werkgroepen hiermee bezig, i.v.m. fietsen, parkeren, openbaar vervoer