Vraag van Jan Laeremans

In HLN van 25/6 lees ik dat gedeputeerde Zelderloo gewag maakt van verantwoorde prijsstijgingen voor het zwembad wegens het aanwerven van extra bewakingsagenten en de toenemende kost voor de verwarming van het zwembad.

Graag kreeg ik eens een tabel doorgestuurd met de kosten en inkomsten voor het zwembad van Huizingen sinds de maatregelen van 2007, dus voor de jaren 2008-2013.

Graag ook een uitsplitsing van de kosten: verwarming, onderhoud, extra bewakingspersoneel, …

Het eigen provinciepersoneel mag buiten beschouwing worden gelaten.

Antwoord

Geacht raadslid,

Betreft : uw vraag van 25.06.2014 i.v.m. de kosten en inkomsten voor het zwembad van huizingen.

Naar aanleiding van uw schriftelijke vraag betreffende de kosten en inkomsten voor het zwembad van Huizingen kan u hieronder het antwoord vinden.

De kosten en inkomsten van het provinciedomein Huizingen zijn terug te vinden in de jaarrekeningen van de betrokken jaren. Deze jaarrekeningen werden ter goedkeuring voorgelegd aan de provincieraad. Voor 2013 kunnen er nog geen cijfers gegeven worden, aangezien deze jaarrekening nog dient besproken te worden in de provincieraad.

De uitgaven zoals verwarming, onderhoud, energie zijn terug te vinden onder de volgende artikels: 135/0200/6133 (werkingskosten gebouwen, bevoorrading brandstoffen voor diensten en instellingen), 760/0200/6133 (waterverbruik en milieuheffing waterverbruik), 760/0200/6150 (kosten onderhoudscontract zwembad). Hierbij wordt gemeld dat deze kredieten voorzien worden voor uitgaven voor het geheel het domein en dat er geen afzonderlijke aanrekening is met betrekking tot kosten voor het zwembad. Het artikel met betrekking tot de energiekredieten omvat de totaliteit van de energievoorzieningen van alle instellingen en diensten. De ontvangst kan teruggevonden worden op artikel 760/0210/7020. Ook hierbij wordt melding gemaakt dat deze ontvangsten over de gehele ontvangsten van het domein kaderen en dus niet alleen voor het zwembad kunnen gehanteerd worden

Met vriendelijke groeten,
Namens de deputatie,

Betty Hoornaert
wd. provinciegriffier