Als je een spannend boek wil schrijven, bouw je dit op naar een hoogtepunt toe, naar een ontknoping ergens achteraan het boek, meestal enkele honderden pagina’s verder. 

Wel beste collega’s, ik zal dat nu opzettelijk eens niet doen.

Ik ga dus een slecht boek schrijven, waarbij het hoogtepunt reeds vooraan wordt geplaatst .

Het zal tevens een “snellezer” zijn die op minder dan een kwartier dient te zijn  beëindigd.

Vlaams Belang heeft tijdens de eerste helft van de legislatuur deze meerjarenplanning gevolgd als een “trein van verandering” . Het leek alsof een meerjarenplan 2020-2025 voor de Provincie Vlaams-Brabant hiervoor een uitstekende gelegenheid en een geschikt instrument was.

Ondertussen heeft de trein reeds een halve legislatuur dienst gedaan en is grondig gewijzigd zowel in samenstelling als in functie. Oorspronkelijk gestart als een omnibus met een CD&V, Open VLD, NVA bestuur geflankeerd door een SP.a Gouverneur werd deze tegen 2021 omgebouwd tot een potentiële sneltrein met NVA aan het stuur (2 gedeputeerden en de Gouverneur dirigeren er nu de 2 andere leden van de deputatie).

Maar schijn bedriegt : Vlaams Belang zal in dit korte bestek aantonen dat het hier niet gaat over een sneltrein, maar over een rangeertreintje, dat zijn wagonnetjes braaf en netjes ordent in het station van de Vlaamse regering.

Typisch aan een rangeertreintje is dat het meestal in hetzelfde station blijft en zelden naar een nieuwe bestemming rijdt.

In het verder betoog zullen we aantonen dat deze door NVA gedirigeerde deputatie in wezen een rangeertreintje is ten dienste de Vlaamse Regering en aangeven welke hand- en spandiensten het voor dit bestuursniveau zoal verricht.

Laten we beginnen bij de samenstelling : De samenstelling  van de deputatie is sinds 2021 volledig identiek met deze van de Vlaamse regering. Je kan het een “copy paste” noemen.

In de toelichting van vorige week  bij de “aanpassing Meerjarenplan 20-25” creëerde  gedeputeerde Coppens (als een ware copy paste van Jan Jambon) absolute duidelijkheid over de rangeerdersfunctie van deze deputatie : “Er zijn vertragingen door Covid. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen, enkel financiële verschuivingen naar 2025 waarbij budgetneutraliteit centraal staat om de veranderingen op te vangen.”(sic)

Eigenlijk zouden we de inhoudelijke  bespreking van vandaag over de aanpassing van het meerjarenplan hierbij al kunnen afsluiten : “er verandert niets ; alleen worden de cijfertjes soms in een ander vakje geplaatst”.

Toch wensen we het rangeertreintje vanuit de oppositie verder op te volgen naar de ware intenties:

De oppositie maakt zich  evenwel zorgen of dit nog lang gaat kunnen doorgaan. Gedurende een half jaar, rond de jaarwissel 2020-2021, vergaderde enkel nog de deputatie; commissies en bureauvergaderingen werden systematisch geannuleerd . Het democratisch Vlaams Belang-voorstel van 23 maart 2021 sprak evenwel een aantal leden van CD&V en Open VLD aan. Het werd ei zo na zelfs goedgekeurd.

Achteraf diende deze meerderheidsleden te verklaren dat hun” ja-stem” een vergissing was. Hoe ernstig kan men zijn ?

In elk geval had ons voorstel zijn effect niet gemist: de commissies en bureauvergaderingen verliepen terug normaal tot… vorige week de NVA-fractievoorzitter haar tussenkomst afsloot met…”we moeten ernstig nadenken over afschaffing van de commissies”.

NVA dreigt hiermee het huishoudelijk reglement aan hun laars te lappen.

Vlaams Belang zal zich hier met hand en tand tegen verzetten en wil, in tegenstelling tot een andere oppositiepartij, om praktische redenen verder VOORUIT met volwaardige digitale commissies, ook na Corona !

Commissies zijn eerder informatief en digitaal leveren ze een kleine bijdrage tot een vlottere mobiliteit op onze verzadigde autowegen.

Mobiliteit is veel meer dan fietspaden, waar CD&V zo prat op gaat; “In deze legislatuur hebben we al hard gewerkt en hebben we reeds 28,5 km nieuwe fietspaden aangelegd. Het doel is 100 km” (Sic).

De legislatuur is half en tegen dit tempo haalt de deputatie amper 57 % van de doelstelling.

Is de doelstelling dan te hoog gegrepen ?

Voor de aardigheid heb ik eens uitgerekend hoeveel km een slak op 6 jaar kan afleggen.

Slakken verplaatsen zich namelijk aan een gemiddelde snelheid van  5 m per uur. Op 6 jaar legt een slak (als ze zolang zou leven) dus 6X8760uX5m/u= 262,8 km af.

M.a.w. een slak kruipt 4 keer sneller dan dat de provincie fietspaden aanlegt.

Is dat nu het paradepaardje van onze provincie ?

Zou de deputatie, als SMART Regio niet beter uitkijken om baanbrekend werk te verrichten op het vlak van inductieve oplading van elektrische wagens ?

Het embryonaal project hier rond, i.s.m. Rhein-Neckar, ligt zo goed als stil, terwijl in Stockholm dit principe al wel in de praktijk wordt toegepast.

Wil men een elektrische wagen geschikt maken voor non-stop reizen doorheen Europa dan zal dit enkel kunnen mits het al rijdend inductief opladen.  Uiteraard vergt het uitrusten van de Europese autowegen hiervoor een enorme investering en een hoge technische know-how. Als SMART Regio kan Vlaams-Brabant hier baanbrekend werk verrichten. 

Vanaf 2029 wil de Vlaamse regering immers enkel nog elektrische auto’s  op de markt.

Beseft NVA-CD&V en Open-VLD wel goed dat zonder inductief opladen het voor de burgers onmogelijk zal worden om doorheen Europa te reizen.

De Vlaming zal nog hoogstens enkele honderden km over de landsgrens geraken.

Na het Corona-uitreisverbod van 2020 zal dit allicht in dit land defacto leiden tot een nieuw beleidsinstrument om DDR-achtige opsluiting van de gewone burger in eigen land  in praktijk te brengen.

Dit kunnen jullie de Vlaams-Brabanders toch niet aandoen? 

Maak aub werk van de door CD&V aangekondigde nieuwe samenwerking met Scandinavië om deze technologie via SMART Regio ingang te laten vinden vanuit onze provincie naar Vlaanderen en zeker naar Europa toe .

Voorgaand thema sluit naadloos aan bij het dogma van klimaatneutraliteit.

Ook inzake elektriciteitsproductie legt de deputatie de Vlaamse regering geen strobreed in de weg. De gascentrale in Vilvoorde werd door de deputatie negatief geadviseerd, zodat Vlaanderen makkelijk kan oordelen.

De vergunning wordt door Demir dan ook geweigerd.

Hoe rijmt de deputatie hun negatief advies voor een moderne gascentrale samen met het streven naar klimaatneutraliteit, wanneer men weet dat het verder in dienst houden van de oude vervuilende centrales in Vilvoorde en Drogenbos en met de stinkende turbojets in Elsene erbij, de gevolgen zullen zijn?

Wil de deputatie deze dan niet sluiten ?

Waarom durft de deputatie de bouw van nieuwe kerncentrales, om minder CO2 en stikstof uitstoot te bekomen, niet te verdedigen?

Het Vlaams Belang heeft altijd onomwonden gepleit voor nieuwe kerncentrales volgens de modernste technologieën en de hoogste veiligheidsnormen.

Gascentrales dienen eigenlijk louter regelcentrales te zijn.

Blijkbaar is alleen Frankrijk in West-Europa nog in staat om rationeel te denken over elektriciteitsproductie. In het Oosten spant momenteel Hongarije de kroon. Twee weken geleden heeft premier  Viktor Orbán een samenwerkingsakkoord gesloten met Zuid-Korea op vlak van nucleaire elektriciteitsproductie en de productie van batterijen  in Hongarije om beide landen tegen 2050 klimaatneutraal te maken en om zo van Hongarije de nummer één te maken binnen Europa op het vlak van klimaatneutraliteit.

Dat zijn concrete ambities !

Wanneer komt onze SMART Regio met een sluitend en betaalbaar energie- convertie voorstel ?

Het is overduidelijk dat de hogere overheden in dit land er niets van bakken. De burger voelt dit nu reeds op  dramatische wijze in de portemonnee en dreigt letterlijk in de kou te worden gezet.

Opmerkelijk is ook de bekommernis van Open-VLD waarbij “het Ruimtebeleidsplan 2022 een stap naar klimaatneutraliteit dient te zijn om tegen 2035 50.000 nieuwe huishoudens te kunnen verwelkomen”’Sic).

Dit is een complete contradictie : een bijkomende immigratiegolf zal de CO2 uitstoot juist significant doen stijgen!

Sinds de oprichting van de provincie Vlaams-Brabant zijn er al meer dan 200.000 inwoners bijgekomen, hoofdzakelijk door immigratie. De laatste5 jaar is er een ganse stad bijgekomen. De bevolkingsdichtheid situeert zich nu rond 550 inwoners /km². Dit geeft een steeds grotere druk op de woningmarkt; steeds meer verkeer, OCMW- en integratiekosten tot gevolg. 

Vlaams-Brabant zit vol !

De consequenties in het onderwijs laten ook niet op zich wachten :  gemiddeld heeft 29% van de kleuters thuis niet het Nederlands als voertaal.  In onze provincie zijn er vele scholen met meer dan 50% anderstalige leerlingen. De  dalende kwaliteit van het onderwijs komt hierdoor in een regelrechte stroomversnelling. Daar waar 25 jaar geleden enkel de rand rond Brussel voor taalproblemen zorgde, is dit nu uitgebreid tot in de uithoeken van de  provincie. Bijvoorbeeld in Diest steeg het aantal anderstaligen in het onderwijs op 10 jaar tijd van 13 naar 19 %. Vlaams-Brabant dreigt cultureel ten onder te gaan aan het lakse Westerse immigratiebeleid .

Taalacties van vzw De Rand en taalbad klassen zijn broodnodig om een deel van de meubelen te redden, maar zullen nooit volstaan als het vuur niet aan de bron wordt gedoofd. Bovendien stellen we vast dat “Corona” de kwaliteit van ons onderwijs verder doet imploderen.

Ontwikkelingshulp werd wat technischer georiënteerd . Dit is goed. Maar de klimaathysterie,waarbij het Noorden beladen wordt met alle schuld,wordt nog steeds uitgedragen naar het Zuiden. Dit terwijl problemen met toenemende CO2-uitstoot en massa migratie niet zullen kunnen worden opgelost zolang in het Zuiden de bevolkingsaantallen blijven exploderen. Op dit vlak zien we  nog geen enkel initiatief bij de deputatie. Het Vlaams Belang wil ontwikkelingshulp koppelen aan het invoeren van programma’s van geboortebeperking in deze landen  . Wat in Vlaams-Brabant geldt, geldt ook voor de rest van de wereld : Klimaatneutraal = Bevolkingsneutraal.  Het ene kan niet zonder het andere.

Financiële middelen :Deze zijn volgens het meerjarenplan weer ruim voldoende : De opcentiemen op de onroerende voorheffing, opgehoest door de Vlaams Brabantse eigenaars blijft jaarlijks groeien met ongeveer 2 miljoen euro. Deze opcentiemen werden tot 2023  geblokkeerd door de Vlaamse overheid . Het is dan ook merkwaardig dat Open-VLD het een hele prestatie vindt de begroting 2022 rond te krijgen zonder een verhoging van de opcentiemen.

Vlaams Belang daarentegen pleit al vele jaren om met verlaagde opcentiemen het wonen in Vlaams-Brabant iets goedkoper te willen maken en  dit zonder de invoering van een provinciale taks.

Zelfs al heeft Vlaanderen de beloofde fietspadenvergoeding maar voor de helft betaald, dan nog blijft de deputatie het door Vlaanderen te betalen deel van de kosten (50%) netjes uitbetalen aan de gemeenten.

Ook het niet indexeren van de Vlaamse subsidies in 2020 tot en met 2024 blijkt geen probleem te zijn.

De deputatie beweert zoveel mogelijk Europese subsidies te willen binnenhalen.

Toch blijft de niet onbelangrijke randbemerking actueel: de site van de Citadel in Diest ligt er nu al 12 jaar niet gerestaureerd bij. Waarom komt hiervoor zo weinig hulp en initiatief vanuit de provincie Vlaams-Brabant  ?

25 jaar geleden deed de Provincie dat wel via een Europees Leaderproject voor de restauratie van de Petrolpoort.

Misschien moet de Vlaamse regering wat meer aandringen, zoals voor de uitbetaling van subsidies aan de moskeeën. Deze blijven in opdracht van de Vlaamse regering  rustig verder lopen. Vorig jaar werd de heisa rond de al dan niet opheffing van de erkenning van de Leuvense moskee en het verscherpt toezicht door binnenlandse zaken door de deputatie onvoldoende aangegrepen om van deze oncontroleerbare subsidieopdracht af te raken. Dit jaar vormde het niet vooraf ingediende advies van de omstreden Moslimexcecutieve evenmin een reden tot inhouden van de subsidies.

Het feit dat de Diestse moskee om de 5 jaar wordt herbemand met een  nieuwe Nederlands onkundige imam vanuit Ankara gestuurd door het Erdogan-regime en hierdoor de etnisch-taalkundige segregatie doelbewust in standhoudt, zal wellicht ook volgende jaren voor NVA niet echt een punt zijn, tenzij…Vlaanderen misschien anders beveelt.

Maar er is ook goed nieuws : de criminaliteit op de provinciale domeinen is drastisch gedaald . De reglementen voor de toegang werden eindelijk strenger en afdwingbaar gemaakt en ook werd het “boerkini verbod” in de zwembaden ondubbelzinnig geformuleerd en ingevoerd. Door Corona was 2021 evenwel nog geen volledig representatief testjaar; hopelijk kan  2022 dit wel worden en kunnen we eindelijk met fierheid tonen dat onze Provinciale domeinen echte toeristische pareltjes zijn voor mensen met goede bedoelingen.

Om af te ronden graag nog deze technische bemerkingen betreffende prioritaire en niet-prioritaire beleidsdoelstellingen: hoe kan het dat doelstellingen inzake leefmilieu (pagina 9 van de Strategische nota), Ruimtelijke planning (pagina 10), waterbeleid (pagina 11) met inschrijvingen tussen 0 en pakweg amper 10.000 euro als Prioritair worden beschouwd en anderen zoals personeel met 70 miljoen euro dit niet zijn?

Het geeft sterk de indruk dat de deputatie zich met prioritaire kleinigheden bezighoudt en dat het personeel het eigenlijke beleid voert in deze provincie.

De zeer expliciete, bijna onderdanige dank vanwege al de meerderheidspartijen aan het personeel viel ons dit jaar bijzonder op en is in bovenvermelde context dan ook volledig op zijn plaats.

Ik dank U bij deze allemaal voor uw aandacht.

Willy Smout   Vlaams Belang-fractievoorzitter  16/11/2021.