In het Vlaams Parlement heeft volksvertegenwoordiger Joris Van Hauthem vanmorgen uitvoerig gedebatteerd met Vlaamse minister voor Ruimtelijke Ordening Muyters (N-VA) over de Grimbergse dossiers Potaarde en Parking C in het “Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel”. In beide dossiers had de Vlaamse regering immers ernstige inschattingsfouten gemaakt, waarbij ingegaan werd tegen de adviezen van de Vlaamse administratie. De antwoorden van Muyters waren ontluisterend.

° Potaardeveld (de laatste groene buffer van 6 hectare ten noorden van Strombeek-Bever). Hier werd een parkgebied van 2,5 hectare door Muyters teruggebracht naar 1,5 hectare, onder meer op basis van een bezwaarschrift van het Grimbergse schepencollege, dat evenwel was ingetrokken nadat de gouverneur een “verboden belang” had vastgesteld: de schepen van ruimtelijke ordening (CD&V) en zijn familie hadden zelf grond liggen op dit veld en bijgevolg had de schepen dit dossier niet mogen voorbereiden en zeker nooit hierover mogen beraadslagen. Het bezwaarschrift van het college ging overigens lijnrecht in tegen het (recente) Grimbergs gemeentelijk structuurplan, dat uitdrukkelijk bepaalt dat het gebied moet ingericht worden als “park” met “gegroepeerde wooneenheden aan de rand”. Ook de Vlaamse Commissie van Ruimtelijke Ordening (Vlacoro) had voor een groene invulling gepleit.
Door de intrekking van het advies van het schepencollege is de inkrimping van het parkgebied ongemotiveerd en zelfs gebaseerd op valse gronden.
Bijzonder pijnlijk was dat Muyters moest toegeven dat hij niet op de hoogte was van het intrekken van het bezwaarschrift door het Grimbergs schepencollege, een nochtans essentieel element in de besluitvorming. Het Grimbergs college had de beslissing doorgestuurd naar minister van Binnenlands Bestuur en partijgenoot Bourgeois, die het blijkbaar niet nodig vond zijn collega op de hoogte te brengen. Van coördinatie gesproken.
Toch was Muyters vanmorgen niet bereid om zijn beslissing te corrigeren “omdat het gebied vroeger was ingekleurd als woonreservegebied.”. Het Vlaams Belang is bijzonder ontstemd door dit antwoord en zal de ongemotiveerde en dus onwettige beslissing aanvechten bij de Raad van State.

° Parking C: al even ontluisterend was het antwoord van de minister over de invulling van Parking C aan de Heizel. Deze megaparking van ruim 27 hectare ligt volledig op het grondgebied van Grimbergen. Door de parkeerplaatsen te stapelen (in gebouwen boven- of ondergronds) wil men er ruimte vrijmaken voor andere bestemmingen. Zeer problematisch is dat de stad Brussel eigenaar is van deze gronden. Een erg Brusselse, meertalige invulling wordt daardoor zeer reëel. Het Vlaams Belang waarschuwt al jaren voor activiteiten die haaks zou staan op het Nederlandstalig karakter van Grimbergen en heeft dan ook gepleit om grote stukken van deze parking te onteigenen voor Vlaamse projecten. De Vlaamse regering heeft evenwel beslist om een zeer uitgebreide waaier aan bestemmingen mogelijk te maken, waaronder tot 50.000 m² stadsrecreatie (dat zijn tien voetbalvelden!) en zelfs woonmogelijkheden. Ondanks het advies van de Vlacoro om de recreatie fors in te krimpen, handhaaft de Vlaamse regering deze beslissing. Gevraagd over de nadelige gevolgen voor het Vlaams karakter van de Noordrand verwees Muyters vanmorgen naar zijn collega Bourgeois, die een “flankerend Vlaams beleid” zou gaan voeren i.v.m. de verdere invulling. Met andere woorden: Bourgeois mag komen dweilen met de kraan open.

De conclusie is overduidelijk: van enig “Vlaams Strategisch” beleid in de Vlaamse Rand is geen sprake.

Joris Van Hauthem
Vlaams parlementslid

Bart Laeremans
Senator