‘Ik wens iedereen warme, gezellige Kerstdagen toe. Geniet van het samen-zijn. Maar laten we deze dagen ook even stilstaan en denken aan hen waarvoor deze dagen door omstandigheden helemaal geen fijne dagen zijn. Probeer voor deze mensen iets te betekenen op welke manier dan ook. Geef wat warmte door en jouw feestdagen zullen hierdoor nog mooier worden.
Voor 2020 wens ik dat het een jaar mag worden gevuld met vriendschap en liefde, geen tegenslagen of verdriet maar vooral met een goede gezondheid!
Mijn belofte voor dit nieuwe jaar: ik zal me blijven inzetten voor de hulpbehoevenden in onze maatschappij. Warme groet, Suzy’

Op de gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem van donderdag 19 december stelden burgemeester en schepen van Financiën respectievelijk de strategische en financiële nota van het Meerjarenplan voor.

De oppositie had zich voorbereid op een beleidsverklaring waarbij de meerderheid van CD&V en OVLD een aantal opvallende vernieuwende projecten zou voorstellen. Maar publiek en oppositie bleven op hun honger zitten. De burgemeester las ongeïnspireerd een lijst kleinere en grotere projecten voor die de volgende vijf jaar worden ingepland. Grote verrassingen zaten daar niet bij en bruisend en wervend klonk het ook allemaal niet.  

Opvallend is wel dat men naar het einde van de legislatuur toe budgettaire ruimte voorziet om dan met nieuwe en echte plannen te komen. Men kan gerust stellen dat dit het Meerjarenplan is van een overgangsploeg. Het echte werk zal pas worden voorgesteld wanneer de meerderheidspartijen hun nieuwe koplui gaan voorstellen.

Wanneer er weinig nieuws te bespreken is, dan maar komen met eigen voorstellen die me niet in de plannen voorkomen.

Analoog aan de negen prioriteitendomeinen van de strategische nota, stelde de Vlaams Belangfractie de eigen speerpunten en prioriteiten voor om aan de kiezers duidelijk te maken waar het beleid hier te kort schiet  en hoe het anders kan.

 1. Eén van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van de meerderheidspartijen was naast het verder afbouwen van de torenhoge schuld, die men overigens voordien zelf heeft gecreëerd, de vermindering van de belastingen. We hebben het reeds gezien in de lijst van retributies tijdens vorige gemeenteraad, alle belangrijke heffingen  en kosten gaan de hoogte in. Men stelt dat door de zogenaamde Tax Shift van de federale overheid er een de facto belastingvermindering is… Slim gesteld, maar dat zijn natuurlijk truken van de foor… Het is niet te danken aan de beslissingen van het College dat de Scherpenheuvel-Zichemnaar nu voorlopig wat minder belastingen betaalt. De belastingvoeten blijven dezelfde. Wat als de gevreesde paarse belastingregering er komt?  Vlaams Belang wil de komende jaren een reële lastenverlaging voor de werkenden en gepensioneerden.
 • Als een belangrijke prioriteit zien we een nieuwe bestuurscultuur opduiken. Men wil de adviesraden anders aanpakken. Men wil de betrokkenheid van de burger verder verhogen maar concrete ideeën zijn daar niet over. Men slaagt er al jaren niet in om samen met de betrokken middenstanders in de kernen efficiënt rond de tafel te gaan zitten. Is dan toch het inzicht gekomen? Vlaams belang vindt participatie heel belangrijk en wil concrete voorstellen doen, in de eerste plaats op het vlak van veiligheid dat niet veel aandacht krijgt in de plannen van de meerderheid. De veiligheid op het vlak van verkeer kan verhoogd worden door het oprichten van een verkeersadviesraad. Dit functioneert in heel wat gemeenten heel goed. En een tweede voorbeeld van veiligheidsparticipatie is het project van de Buurt Informatie Netwerken waar een deel van de meerderheid om onbegrijpelijke redenen schrik van blijft hebben. Vlaams Belang wenst een verkeersadviesraad en de actieve ondersteuning van oprichting van Buurt InformatieNetwerken, BIN.
 • De meerderheid wil een attractieve gemeente ontwikkelen met aandacht voor toerisme, erfgoed (een erfgoedhuis en de ontwikkeling van het geboortehuis van Ernest Claes zijn schitterende initiatieven) stadsvernieuwing en lokale economie. Lokale horeca en middenstand spelen hierin een belangrijke rol. In Scherpenheuvel-Zichem moet iets te beleven zijn schrijft men. Laat ons dan degenen die initiatieven nemen en onze kernen aantrekkelijk maken voor bezoekers, ondersteunen!
  Vlaams Belang stelt voor de terrassenbelasting en de retributies bij inname van straten voor eenmalige evenementen af te schaffen.
 • Het is ons niet ontgaan dat er in de gemeente een grote nood aan betaalbare en goedkope woningen is. De instroom van vluchtelingen en hun families zorgt voor een grotere druk op de reeds krappe huurwoningwoningmarkt. Het is positief dat er aandacht is voor sociale woningen voor mensen die reeds langer in onze gemeente wonen.
  Vlaams Belang vraagt bijkomende inspanningen voor het bouwen van betaalbare, kleine woningen voor alleenstaanden en alleenstaanden met jonge kinderen, al of niet in alternatieve woonvormen. De voorrangsregels moeten worden herbekeken. Kangoeroewoningen moeten worden gepromoot.
 • Het lokaal bestuur wil een participatiebeleid en ondersteuningsbeleid ontwikkelen voor zogenaamde kansengroepen. Gezinnen met werkende ouders, al of niet alleenstaand, vallen bij deze kansengroepen zeer vaak uit de boot. Het ondersteuningsbeleid moet vooral naar de verborgen armoede gaan. Werkende mensen, gepensioneerden, ipv nieuwkomers die nog nooit aan onze samenleving iets hebben bijgedragen en dat in vele gevallen ook niet zullen doen.
  Vlaams Belang wil een prioritair sociaal ondersteuningsbeleid voor ONZE mensen en gezinnen.
 • Immigratie, identiteit en integratie krijgen door de steeds stijgende immigratiedruk uit niet-EU-landen maatschappelijk veel aandacht. Desondanks blijven vele gevestigde besturen en ook onze lokale overheid doof voor de bekommernissen van de burgers en de kiezer. Het asielcentrum zorgt voor een bepaald aanzuigeffect van immigratie van mensen die helemaal niet vertrouwd zijn met onze Europese waarden en normen. Vaak denken zij dat ze in een “gratissamenleving” zijn terecht gekomen. Indien jongeren in onze gemeente leefloon willen ontvangen dan moeten zij studeren of een beroepsopleiding volgen. Onze sociale regelgeving is helemaal niet aangepast op de huidige immigratiedruk en creëert een aanzuigeffect.
  Vlaams Belang wil dat het OCMW er op toe ziet dat vluchtelingen die een leefloon ontvangen zo snel mogelijk onafhankelijk worden. Een leefloon is een tijdelijk vangnet, geen hangmat! 
 • Ook in de scholen zorgt de immigratiedruk voor een aantal verschijnselen die het vanzelfsprekende samenleven bemoeilijken. Onderwijs wordt in de strategische nota niet besproken. Het is geen kerntaak van een gemeente maar aangezien onze stad deze verantwoordelijkheid op zich neemt, moet hier ook bredere aandacht aan worden besteed. Bijkomende zorg in het stedelijk onderwijs  gaat vaak naar kinderen die aan de zogenaamde SES-voorwaarden voldoen. Kinderen met werkende ouders zonder een immigratieachtergrond vallen bij een grote belasting van de zorgleerkrachten, uit de boot en moeten op eigen houtje hulp zoeken.  Hieraan moet verholpen worden. Vlaams Belang wil dat extra zorg ten goede komt aan alle kinderen die dit nodig hebben  en niet enkel aan nieuwkomers en andere zogenaamde kansengroepen.
 • Met de aandacht voor lokaal verworteld erfgoed, cultuur en kunst is het Vlaams Belang zeer tevreden. Ook met de voorziene kredieten voor de instandhouding van de waardevolle en kenmerkende kerk van Zichem is onze fractie blij. Maar het ambitieniveau moet hoger liggen. Het restauratiedossier in een latere fase vergt het uiterste van onze financiële inspanningen. Vlaams Belang wil dat alle betrokkenen bij het dossier op een positieve manier werken aan het restauratiedossier en een dynamiek ontwikkelen voor een breed draagvlak dat het plaatselijk niveau overstijgt. De kerk moet, ook in de steigers, een aantrekkelijke plaats blijven waar gemeenschap, cultuur en spiritualiteit kunnen beleefd worden. Informatieve hekspandoeken moeten daartoe bijdragen.
 • In het hoofdstuk klimaat en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen stelt men zonder schroom de waanzinnige en onbetaalbare EU-klimaatdoelstellingen te onderschrijven. Vele studies hebben uitgewezen dat temperatuurschommelingen van de aarde en hun effecten veel beter kunnen worden opgevangen door het massaal aanplanten van bomen, vooral in de leefomgeving van de mens. Bovendien hoor ik de meerderheid vaak zeggen dat Scherpenheuvel-Zichem een groene gemeente is. We hebben gelukkig een aantal mooie eersteklasnatuurgebieden op ons grondgebied. Maar onze woonstraten, wijken en onze kernen zijn in de meeste gevallen allesbehalve groen. Mooi, gezond en functioneel groen is amper te vinden. Wij staan achter het idee om groene ontmoetingsplaatsen te creëren. Maar het moet meer zijn. Scherpenheuvel-Zichem zou een bomenplan moeten opstellen en een begroeningsambtenaar moeten aanstellen, eventueel via samenwerkingsverbanden. Grote landeigenaars zoals Natuurpunt, , de Gewestelijke Agentschappen, de lokale overheden, bedrijven en particulieren zouden bermen, hoekjes en kantjes, voortuinen, straatranden… overal waar er plaats is, samen moeten beplanten met streekeigen bomen en haagstruiken. Vlaams Belang wil dat in onze gemeente, onder impuls van het lokaal beleid, de volgende vijf jaar 25.000 bomen en struiken, voor ongeveer elke inwoner 1, worden geplant zodat we een echte groene gemeente worden!

Joris De Vriendt, 19 december 2019.