Minister Schauvliege distantieert zich na vragen van Stefaan Sintobin van ontwerptekst T.OP Noordrand en kondigt grondige bijsturing aan.

Zoals bekend is een ‘territoriaal ontwikkelingsprogramma’ (T.OP) voor de Brusselse Noordrand in opmaak dat een ruimtelijke visie op het gebied moet ontwikkelen. Er was door een dagelijks bestuur bestaande uit Ruimte Vlaanderen, Brussel Stedelijke Ontwikkeling, de Provincie Vlaams-Brabant en OVAM een eerste ontwerptekst opgesteld onder de titel ‘ceci n’est pas un rand’ waarop belanghebbenden kritiek konden formuleren. In die tekst was er sprake van de bouw van nieuwe woonwijken, tienduizenden nieuwe woningen en het verhogen van de toegelaten bouwlagen in het gebied.

Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin maakte op 17 februari in het Vlaams Parlement al duidelijk dat de in de ontwerptekst vooropgestelde uitgangspunten voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar zijn omdat die zouden neerkomen op een ruimtelijke onderbouwing van de Brusselse metropolitane gemeenschap en zouden leiden tot een verdere aantasting van het groene en Vlaamse karakter van de Noordrand.

Gisteren confronteerde Stefaan Sintobin minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege in de bevoegde parlementaire commissie met een vernietigend advies van vzw de Rand op de ontwerptekst. Deze vzw die deel uitmaakt van het Vlaamse Agentschap voor Binnenlands Bestuur en als doel heeft het Nederlandstalige karakter van de Rand te ondersteunen, bevestigde de kritiek van het Vlaams Belang dat de nota uitgaat van een zeer doorgedreven verstedelijking, een uitgangspunt dat diametraal staat tegenover het gevoerde Vlaamse beleid met betrekking tot de Rand. Volgens Sintobin toont het advies aan dat onmogelijk kan worden verdergewerkt met de huidige ontwerpnota.

In antwoord op vragen van ons parlementslid distantieerde de minister zich nu zelf van de ontwerptekst. Ze stelde: “Ik geloof in het samenbrengen van belanghebbenden. Ik hoop dat het nu niet verloren is door die proeve van programma, waarin zaken stonden die voor mij niet aanvaardbaar zijn, waar ik trouwens niet achter sta.” “Onze diensten gaan nu na hoe dit territoriaal ontwikkelingsprogramma kan worden bijgestuurd en een politiek gevolg kan krijgen”, zei ze nog. Stefaan Sintobin toont zich tevreden met de aankondiging van een grondige bijsturing en wacht nieuwe teksten af met het oog op verder politiek debat. Voor het Vlaams Belang kan er in ieder geval geen sprake van zijn dat de Brusselse olievlek verder wordt uitgesmeerd naar Vlaams-Brabant.

Hier vindt u het volledige verslag van het debat: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1064180/verslag/1065245

Wim Van Osselaer
Persverantwoordelijke fractie Vlaams parlement