Onze gemeenteraadsleden blijven niet bij de pakken zitten wat betreft het opvolgen van de politieke actualiteiten. Hieronder kan een voorbeeld terugvinden van een schriftelijke vraag die ons gemeenteraadslid uit Tremelo, Alain Verschaeren desgevallend voorlegt aan het gemeentebestuur.

Steden en gemeenten hebben een omvangrijk takenpakket. Binnen dat pakket zijn er taken die zij moeten opnemen, taken die zij willen opnemen en taken die ze toebedeeld krijgen. Steden en gemeenten kiezen ervoor een aantal van die taken gemeenschappelijk uit te voeren. Ook onze gemeente Tremelo doet dat. In een aantal gevallen gebeurt dat uit noodzaak, omdat Tremelo de taak alleen niet aankan: ze is te complex of te omvangrijk. Soms gebeurt dat omdat de taak dan efficiënter zou uitgevoerd worden.

Tremelo is intussen lid van verscheidene samenwerkingsverbanden en vaardigt daar mandatarissen in af. Het gevolg hiervan is dat rond de gemeentelijke kernadministratie een kluwen van autonome entiteiten is ontstaan. Om een kijk te krijgen op die afvaardiging, had ik graag een overzicht van:

– Alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en eventueel daarvan afgeleide organisaties (met en zonder rechtspersoonlijkheid) waarvan Tremelo lid is.
– De mandaten die de schepenen, de raadsleden en de burgemeester in intercommunales en eventueel daarvan afgeleide organisaties bekleden.

Hierbij had ik zeker graag vernomen of er mogelijk ook vertegenwoordigende mandaten zijn (en welke) in eventuele ‘dochterverenigingen’ van de intercommunales die een statuut dragen dat buiten de strikte toepassing van de decreetgever valt. Ik bedoel dus die structuren met een rechtspersoonlijkheid als bijvoorbeeld NV of CVBA, … en die dus niet onder de regels van de intercommunales vallen, maar er wel uit voortgevloeid zijn.

Gelet op de sfeer die recent is ontstaan omtrent de ondoorzichtigheid van deze structuren en vooral dan de verloning die eraan gekoppeld is, had ik ook graag een overzicht van de verloning die aan de genoemde mandaten verbonden is: voor elk mandaat de aard van de vergoeding en het bruto jaarbedrag.

Deze interpellatie heeft tot doel transparantie te creëren in een constructie die ook voor Tremelo door de jaren heen bijzonder ingewikkeld is geworden en waarop de raadsleden, laat staan de inwoners, nog weinig zicht hebben.

Alvast dank voor uw bereidwillige medewerking.

Met vriendelijke groeten

Alain Verschaeren
Gemeenteraadslid