Vraag van Mireille Buyse

De oprit palend aan het doortrekkersterrein in Huizingen is geworden tot een waar vuilnisbelt en openbaar toilet. Overal liggen plastic flessen, zakken afval en tussen de struiken ligt het overal vol toiletpapier. Nochtans zijn er drie toiletten geplaatst. Voor ons provinciaal domein is dit zeker geen reclame en ook het doortrekkersterrein krijgt er een slechte naam door. Aangezien dit een vaste standplaats betreft zal dit nog voorvallen in de toekomst.

Daarom volgende vragen:

1) Is het provinciebestuur hiervan op de hoogte? Zo ja, wat gaat men voor de realisatie van 2015 ondernemen?
2) Kan er een bord worden geplaatst wat betreft onze gewoonten qua hygiëne? Waarom dienen deze toiletten anders?
3) Zijn er misschien meer doortrekkers op het terrein dan toegelaten en komen ze niet toe met drie toiletten?
4) Als men de daders op heterdaad dient te betrappen, zullen er dan camera’s worden geplaatst?
5) Deze inbreuken vallen onder GAS-boetes. Kunnen deze boetes dan onmiddellijk worden geind, aangezien het hier om doortrekkers gaat?
6) Zijn er voldoende containers aanwezig waar ze hun vuil kunnen droppen?
7) Kwamen er al klachten van omwonenden ivm dit probleem?
8) Wie gaat de opkuis voor zijn rekening nemen?

Foto 1:

img_0657

Foto 2:

img_0662

Antwoord

Geacht raadslid,

Betreft : uw vraag van 08.01.2014 i.v.m. het sluikstorten op de oprit naar Brussel ter hoogte van het doortrekkersterrein in Huizingen

In antwoord op uw vragen kan ik u het volgende meedelen.

De oprit van de snelweg valt niet onder de verantwoordelijkheid van de provincie maar van het Agentschap Wegen en Verkeer. Wij zullen aan AWV melden dat aan beide zijden van de oprit zwerfvuil ligt.

Momenteel zijn er 4 toiletten die wekelijks worden gewisseld. Er is geen mogelijkheid voorzien om een chemisch toilet te ledigen, maar in de definitieve inrichting zal dit wel voorzien worden.

De Gemeentelijke Administratieve Sancties zijn een lokale bevoegdheid. De vaststelling ervan wordt gedaan door de lokale politie. Het provinciebestuur is enkel bevoegd voor de administratieve afhandeling van de GAS-boetes.

In de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (B.S. 01.07.2013) is een mogelijkheid van onmiddellijke betaling van de geldboete voorzien voor zuivere GAS-inbreuken en voor parkeerinbreuken voor het geval de overtreder geen vaste woonplaats of verblijfplaats heeft in België. Bijkomende regels moeten nog in een uitvoerings-KB worden bepaald, dus de uitvoering hiervan is nog niet mogelijk. Wel is reeds in de wet voorzien dat de overtreder, die minstens 18 jaar oud moet zijn, op de hoogte moet gebracht worden van zijn rechten en dat een onmiddellijke inning slechts mogelijk is met zijn akkoord. Wanneer de zuivere GAS-inbreuk gepaard gaat met een gemengde GAS-inbreuk (= tegelijkertijd ook gesanctioneerd in het Strafwetboek bv. nachtlawaai, beschadigingen…) dan is een onmiddellijke inning niet mogelijk.

Op het doortrekkersterrein zelf zijn er 3 vuilniscontainers (1100 l per stuk) die wekelijks worden geledigd. Indien nodig kan de terreintoezichter extra ophalingen vragen. Voor vertrek gebeurt er een plaatscontrole en moet het terrein proper worden achtergelaten voordat men kan vertrekken.

Wij hebben nog geen klachten ontvangen van de omwonenden i.v.m. de problemen die u aangeeft.

Het provinciebestuur verbindt zich ertoe om met respect voor de gebruikers, de omwonenden en de bezoekers van het domein, het doortrekkersterrein zo professioneel mogelijk te beheren.

De nieuwe inrichting van het terrein (vanaf 2015) is daar een volgende stap. Deze nieuwe inrichting werd toegelicht in een vroegere raadscommissie.

Met vriendelijke groeten,

Namens de deputatie