WE HETEN U GRAAG WELKOM OP DE PROTESTACTIE TEGEN HOOGBOUW EN VERSTEDELING VAN DE WIJK SAVIO IN DILBEEK. AFSPRAAK MAANDAG 20/6 OM 11u AAN HET STATION DILBEEK

Heeft u al gehoord van de nieuwe plannen van het gemeentebestuur voor de Savio- en stationswijk? Het betreft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP Stationsbuurt). Deze plannen werden de voorbije jaren voorgesteld aan de stationsbuurtraad, maar wat blijkt nu? Ze druisen diametraal in tegen de wil van de omwonenden. Na het toelaten van hoogbouw in Groot-Bijgaarden trekt men deze visie nu door in Dilbeek. Men trekt de grootstad bijna letterlijk binnen in onze landelijke gemeente.

Vervreemding

Onze gemeente en de gezellige Saviowijk heeft hoegenaamd geen nood aan meer verstedelijking en al zeker niet aan de ‘grootstedelijke’ problemen die dit met zich meebrengt. Het is de taak van een gemeentebestuur om criminaliteit, vervreemding en verfransing tegen te gaan, niet om het in de hand te werken.  Dit megalomaan project staat dan ook haaks op de kleinschalige structuur en de belangen van lokale dorpsgemeenschap. Het contrast tussen de geplande hoogbouw en de omliggende woningbouw is hallucinant. De plannen laten immers wolkenkrabbers toe die tweemaal zo hoog zijn als de bestaande bebouwing.

Dergelijke projecten met hoge woondichtheid en vooral hoogbouw werken ook niet in het voordeel van de bewoners. Te veel bewoners op een te kleine oppervlakte werken averechts op de sociale samenhang. Buren vervreemden van elkaar, het verenigingsleven kalft af en de sociale cohesie verdwijnt.  

Dilbeek ≠ grootstad

In 1977 werd er in Halle -Vilvoorde -Asse een gewestplan opgesteld om de verdere verstedelijking van de Vlaamse rand rond Brussel tegen te gaan en een “Groene Gordel” te bewaren. Het was dan ook één van de beweegredenen achter het fietsevenement De Gordel. In die optiek werd er gekozen voor een bouwhoogte van 2 maximaal verdiepingen en een dak. Vandaag wil het bestuur in Dilbeek deze visie volledig overboord gooien en voluit gaan voor hoogbouw tot 6 verdiepingen. Dit staat in schril contrast met de visie van hun voorgangers die Dilbeek wilden behoeden voor de stad en zijn uitwassen.

Vlaams Belang-Dilbeek verzet zich dan ook met klem tegen deze plannen. Het is bedroevend dat de bestaande stedenbouwkundige voorschriften flagrant worden omzeild en dat de typologie van de bestaande bebouwing niet naar waarde wordt geschat. Wat voor zin heeft het om inspraak van de burger toe te laten als men toch geen rekening houdt met hun visie? De vraag stellen is ze beantwoorden.