Gisterenavond hadden we met onze fractie van Vernieuwing een reeks vragen op de agenda van de Grimbergse gemeenteraad geplaatst en een motie neergelegd, waarin de gemeente afstand zou nemen van de plannen voor een voetbalstadion op Parking C en waarin alternatieven werden voorgesteld voor een betere invulling van dit terrein. Het gemeentebestuur reageerde met een tegenmotie waarin verwezen werd naar een persbericht van 27 mei. Daarin werd gesteld dat een nieuwe voetbaltempel “niet noodzakelijk in tegenstrijd is met de verwachtingen van Grimbergen.”

Vernieuwing is ten zeerste geschokt door de behoorlijk laffe houding van het schepencollege, dat zich kennelijk al helemaal heeft neergelegd bij de komst van het stadion, zonder dat het over een dossier beschikt én zelfs zonder formeel op de hoogte te zijn gesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Blijkbaar hebben noch de stad Brussel, noch het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, noch de Vlaamse Regering tot op heden de moeite gedaan om Grimbergen formeel in kennis te stellen van de Brusselse plannen. Ook het gemeentebestuur zelf heeft in de voorbije maand geen inspanningen gedaan om enig overleg te organiseren, zo bleek uit de antwoorden op onze vragen.

Niettemin liet het gemeentebestuur gisterenavond een motie goedkeuren die overduidelijk gunstig staat tegenover de komst van de voetbaltempel, ook al heeft men geen flauw benul van de vele gevolgen op vlak van verkeersdrukte en al evenmin van de eisen die hieromtrent op taalvlak zullen gesteld worden.

Een amendement van onze fractie “De gemeenteraad bevestigt dat Grimbergen een eentalig Nederlandstalige gemeente is; wij wensen respect voor dit Nederlandstalig karakter op heel ons grondgebied, ook wat betreft de naleving van de wetgeving op het taalgebruik in het bedrijfsleven” werd door de meerderheidspartijen samen met s.p.a en UF weggestemd. Heel opmerkelijk is dat het persbericht dat later door het schepencollege werd rondgestuurd, andere elementen bevat dan de motie zelf. In de ‘visie van het gemeentebestuur’ die de eigenlijke motie voorafgaat en die dus niet aan de gemeenteraad was meegedeeld, staat te lezen: “Wij zullen ook alle mogelijke pistes onderzoeken om, binnen het wettelijk kader, de hoogst mogelijke taksen te heffen op activiteiten gaande van het parkeren tot vermakelijkheden.”

Hiermee is duidelijk wat voor de Grimbergse coalitie het zwaarste weegt: hoeveel valt er aan dit stadion te verdienen. De meerderheid van CD&V, VLD en Groen laat zich in dit belangrijke dossier dus leiden door ordinair geldgewin. Lager konden ze moeilijk vallen. Met de zinsnede “Het is duidelijk dat Grimbergen een kleine speler in dit dossier is,” onderschat het gemeentebestuur bovendien op een haast onvoorstelbare wijze de cruciale rol die de gemeente zelf in dit dossier kan spelen. Wanneer Grimbergen echt gaat dwarsliggen, is het voor de Vlaamse regering in de praktijk immers uitgesloten om een bouwvergunning af te leveren. Daarvoor is namelijk een totale herziening van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) nodig, vermits dat GRUP slechts 5 hectare recreatiezone voorziet of amper één derde van wat gevraagd wordt. Dat GRUP werd nog maar in december 2011 goedgekeurd, na een jarenlange voorbereiding. Grimbergen kan de herziening van dit GRUP in de praktijk gedurende jaren vertragen, zodat het stadion er nooit voor 2020 kan komen. Op die manier kan er opnieuw ruimte komen voor het alternatief van Schaarbeek-Vorming, dat veel beter bereikbaar zou zijn met het openbaar vervoer, maar dat slechts vrijkomt vanaf 2020.

Onze fractie van Vernieuwing reageert bijzonder ontgoocheld over de onbegrijpelijke houding van de meerderheidspartijen. Vanzelfsprekend zullen we het hierbij niet laten en alle nuttige initiatieven nemen die ons noodzakelijk lijken. We hebben nog maar pas een belangrijke procedureslag tegen de Vlaamse regering gewonnen in het Potaardedossier. We kennen de weg.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter
Vernieuwing
0476 46 98 85