“Bewoners van de wijk Guldentop in Werchter, deelgemeente van Rotselaar, zijn terecht ongerust over de vergunningsaanvraag voor een aantal ingrepen die de Vlaamse overheid wil uitvoeren om Demer en Grote Laak weer met elkaar te verbinden” stelt volksvertegenwoordiger Joris De Vriendt (Vlaams Belang) die samen met lokaal VB-voorzitter Sven Weenen de situatie ter plaatse is gaan bekijken. “De hoge waterstanden in november hebben duidelijk gemaakt dat de werken die de Vlaamse overheid wil uitvoeren in het kader van de Sigmaplannen, geen rekening houden met de te verwachten intenser wordende neerslagperiodes. De wijk Guldentop wordt blijkbaar vergeten.”

“De aanpassingswerken in de Demervallei om het water meer ruimte te geven maar ook verdroging in de zomer tegen te gaan, passen in het zogenaamde Sigmaproject dat de Vlaamse rivieren wil aanpassen en klaar maken voor klimatologische omstandigheden van de toekomst” stelt De Vriendt. “Men wil de Grote Laak opnieuw voeden met water van de Demer zodat de Demer wordt ontlast en de Grote Laak minder snel droogvalt. Men houdt echter te weinig rekening met de bescherming van een aantal woonzones zoals de zone kleinschalig wonen Guldentop.”

Volgens De Vriendt heeft de intense regenperiode in november duidelijk gemaakt dat de geplande werken om bij hoge waterstand van de Demer water in de Grote Laak te bergen voor grote problemen zullen zorgen. De omgeving van de wijk Guldentop zal volgens hem haar overtollige water niet meer kwijt kunnen in de Laak. De Vriendt benadrukt dat “het plan om een terugslagklep te plaatsen aan de beek die ter hoogte van de wijk Guldentop in de Grote Laak uitmondt, onvoldoende zal zijn om de wijk te vrijwaren van overstromingen. Er moet een pompinstallatie komen om ook bij hoge waterstand water in de Grote Laak te krijgen zodat de wijk droog blijft en de tuinen niet onder water lopen zoals de afgelopen weken het geval was. Maar ook de doorstroming van de Grote Laak die is gestremd door slibophoping en beverdammen moet aangepakt worden!”

Maar volgens het Vlaams Belang Kamerlid is er meer aan de hand: “Men heeft de afgelopen jaren winterdijken beloofd om woongebieden te beschermen wanneer de omliggende valleigebieden onder water zouden komen. In de huidige stand van het project is het onduidelijk of de winterdijk die de wijk Guldentop moet afschermen wel degelijk nog staat ingepland. Deze moet alleszins worden aangelegd voor er Demerwater in de Grote Laak zal worden gevoerd. De wijkbewoners maken zich volgens mij terecht  terecht zorgen en ik zal mijn collega’s in het Vlaams Parlement de nodige vragen aan de bevoegde ministers laten stellen.” “Het gemeentebestuur van Rotselaar heeft een belangrijke rol te spelen in de lopende vergunningsaanvraag voor de geplande werken” aldus lokaal afdelingsvoorzitter voor Vlaams Belang Sven Weenen. “Het is heel teleurstellend dat de bewoners vanuit die hoek nog geen antwoorden op hun bekommernissen of de nodige ondersteuning hebben gekregen. Wij luisteren wel naar de mensen en willen de verschillende betrokken instanties wakker schudden.”