Vraag van Jan Laeremans

Na de problemen met woonwagenbewoners in Zemst (begin juli) kregen we vergelijkbare situaties in Strombeek-Bever en Meise. (eind juli- begin augustus)

Graag wou ik vernemen:
1) of er in die periode (tussen 19 juli en 6 augustus) plaatsen vrij waren op het doortrekkersterrein in Huizingen. Graag ook een tabel met het aantal beschikbare plaatsen sind 1 juli.
2) Of die bewuste groep dezelfde is als die in Zemst
3) Of die bewuste groep gevraagd heeft om in Huizingen te mogen kamperen3) Of die bewuste groep of een deel ervan ooit al op het doortrekkersterrein gestaan heeft
4) Ingeval er plaats was en deze groep daar geen gebruik van wenste te maken, wat is daar dan de reden voor?
5) Heeft de provincie met de betrokken gemeentebesturen contact opgenomen over deze problematiek? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat is er geadviseerd en wat is daaruit als conclusie naar voor gekomen?

Antwoord:

Geacht raadslid,

Betreft : uw vraag van 19.08.2013 i.v.m. problemen met woonwagenbewoners & doortrekkersterrein Huizingen

Wij wensen u volgende antwoorden te geven op uw vragen:
1) Tussen 1 juli en 4 augustus 2013 waren er geen plaatsen vrij op het doortrekkersterrein van Huizingen dat maximaal 15 plaatsen telt aangezien het terrein gesloten was. Vanaf 5 augustus waren er 15 standplaatsen vrij.
2) Voor zover bekend was zeker een deel van de groep van Zemst dezelfde als die in Meise. Over de samenstelling van de groep in Strombeek-Bever zijn geen gegevens bekend.
3) Neen. Toch niet als groep of deelgroep. Het is niet uit te sluiten dat individuen deel uitmaakten van een andere groep die ooit op het doortrekkersterrein heeft gestaan.
4) Er was geen plaats aangezien het terrein gesloten was. Zelfs indien er plaats was geweest, was deze in het beste geval (als er geen andere woonwagenbewoners op het terrein stonden) beperkt tot maximaal 15 standplaatsen.
5) Er is contact geweest tussen de provincie en de betrokken gemeentebesturen, ofwel op initiatief van het lokaal bestuur en/of politiezone, zo niet op initiatief van de provincie zodra de provincie hiervan op de hoogte was.De provincie adviseert lokale besturen en politiezones om rondtrekkende woonwagenbewoners op een adequate manier lokaal op te vangen op doortrekkersterreinen of pleisterplaatsen in uitvoering van het beleid van de Vlaamse regering. Een ondersteuningspakket voor lokale autoriteiten wordt aangeboden afkomstig van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Het Kruispunt Migratie/Integratie en de provincie zelf.Met Zemst bv. was er, op initiatief van de provincie, een overleg tussen de provincie en de waarnemend burgemeester. Door bemiddeling van de provincie werd geregeld dat de 25 woonwagens die in Zemst stonden op het doortrekkersterrein van Gent terechtkonden. Achteraf bleek dat de groep in Zemst uit 40 wagens bestond en niet rechtstreeks naar het doortrekkersterrein van Gent is doorgereisd maar eerst nog Evergem en Gent (privéweide) hebben aangedaan voordat ze op het doortrekkersterrein in Gent (maximaal 25 standplaatsen) gingen staan.Ook met Grimbergen was er contact met het lokaal bestuur en werd hetzelfde advies verschaft. Met Meise werd door de provincie zelf contact genomen met de politiezone en werd dezelfde ondersteuning aangeboden.Hoelang een groep lokaal blijft en onder welke omstandigheden is in handen van de lokale autoriteiten.

Wij hopen u voldoende antwoorden gegeven te hebben.

Met vriendelijke groeten,
Namens de deputatie,

Betty Hoornaert,
wd. provinciegriffier