De voorzitter deelt mee dat, conform art. 64 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad, de provincieraadsleden het recht hebben aan de deputatie mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Hij vraagt dan ook aan de heer Laeremans zijn vraag te richten aan de voltallige deputatie en niet aan een afzonderlijk lid.

De heer Laeremans licht toe dat in het huis-aan-huisblad van Groen wordt gesteld dat gedeputeerde Roefs 20.000 euro heeft toegekend aan het project Caritas internationaal voor het project “opstap naar integratie”. Volgens de website van Caritas worden hiermee coaches betaald om erkende vluchtelingen twee jaar bij te staan om hun weg te vinden in de administratieve mallemolen. De Vlaams Belang-fractie dacht dat het de bedoeling was om met dit budget mensen in het Zuiden te helpen.

In deze context stelt hij de volgende vragen:

1) Waar is deze beslissing terug te vinden in de notulen van de deputatie?
2) Hoeveel tijd wordt per vluchteling hieraan gespendeerd op die 2 jaar en hoeveel worden die coaches daarvoor betaald? Wat is de totale kostprijs per vluchteling voor die periode?
4) Wie kiest de vluchtelingen hiervoor uit, want er zijn allicht veel meer gegadigden dan begunstigden?
5) Op welke manier weet men zeker dat men niet met criminelen te maken heeft (voormalige strijders, mensensmokkelaars enz.)?
6) Bestaan er gelijkaardige coaching-projecten voor vierdewereldburgers van bij ons, die ook grote moeite hebben met de administratieve mallemolen of voor gehandicapten van bij ons en worden die ook door de provincie ondersteund?

Mevrouw Roefs, gedeputeerde , antwoordt dat deze beslissing werd genomen op 10 september 2015. Deze subsidie is een gereglementeerde subsidie i.h.k.v. noodhulp en kan op basis van een projectaanvraag toegewezen worden aan 7 erkende noodhulporganisaties, waaronder Caritas. Het project werd door Caritas aangevraagd n.a.v. de vluchtelingencrisis en focust op integratie na afloop van de asielprocedure.

Ze stelt dat de cel integratie van het departement sociale programma’s van Caritas International, erkende vluchtelingen begeleidt tijdens hun eerste 2 jaar in België. De coaches fungeren als vertrouwenspersoon en waken erover dat:

– alle administratieve en juridische procedures in orde zijn;
– volwassenen aan de lessen Nederlands kunnen beginnen en kinderen naar school kunnen gaan;
– medische en psychologische problemen kunnen opgevolgd worden;
– de rechten van vluchtelingen gerespecteerd worden, maar dat ze ook hun plichten kennen;
– ze toegang krijgen tot mainstream of gespecialiseerde diensten;
– ze op termijn werk kunnen vinden.
De intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de familiale situatie en steeds op maat van de behoeften.

Zij legt uit dat Caritas International met de subsidie van 20.000 euro heel concreet aan 10 gezinnen een basisinstallatiekit (matras, tafel, stoelen, een kookkit en een hygiënische kit) wil uitreiken. Dat betekent dat 10 gezinnen kwalitatief worden begeleid met het oog op huisvesting, toegang tot medische zorgen, onderwijs en juridische en administratieve procedures. Aan 15 kinderen en jongeren wordt ondersteuning verleend voor vrijetijdsactiviteiten bij socioculturele verenigingen en sportverenigingen en 10 onder hen worden ondersteund bij de aankoop of huur van het materiaal dat zij nodig hebben voor hun hobby. Op die manier wordt de creatie van een sociaal netwerk gestimuleerd en een vlotte integratie bevorderd. Met de medefinanciering van de provincie wordt door Caritas International gedurende twee jaar een 0,25 VTE personeel ingezet, wat neerkomt op een salariskost van 12.647,29 euro.

Ze vervolgt dat Caritas International, zoals het subsidiebesluit voorziet, ten laatste op 30 november 2017 de wettelijk voorgeschreven bewijsstukken van de toegekende subsidie zal voorleggen, namelijk een kort verslag en een balans en resultatenrekening.

Caritas International zet in op de meest kwetsbare groepen onder de erkende vluchtelingen: mensen met een handicap, ongeletterden, alleenstaande moeders, enz. Aangezien het enkel gaat om erkende vluchtelingen werden zij door de bevoegde diensten reeds uitgebreid gescreend n.a.v. hun asielaanvraag. Caritas International selecteert in overleg met de OCMW’s en andere bevoegde instanties zelf de gezinnen die zij begeleiden. Zij hebben op dit vlak reeds heel wat expertise opgebouwd. Het provinciebestuur heeft er dan ook alle vertrouwen in dat deze selectie grondig en professioneel gebeurt.

Ze benadrukt dat de provincie wel degelijk inspanningen doet voor mensen in armoede en personen met een handicap en zegt dat er organisaties actief zijn in Vlaanderen die ondersteuning bieden op administratief, financieel en psychosociaal vlak. Denk hierbij aan de OCMW’s, buurtwerkingen, verenigingen waar armen het woord nemen, samenlevingsopbouw, vakantieparticipatie, KVG vzw en VFG. Verschillende provinciale diensten werken met deze organisaties samen en bieden ondersteuning qua netwerkvorming en samenwerking tussen verschillende organisaties en/of lokale besturen en via de verschillende subsidiemogelijkheden. Via het reglement vernieuwende projecten van de dienst welzijn werd bijvoorbeeld de opstart van een ‘Rap op stap’-kantoor in het Hageland ondersteund (http://www.horizontvzw.be/site/kantoren_vlaamsbrabant). De dienst kansenbeleid heeft in het verleden op zijn beurt de CAW’s binnen onze provincie ondersteund voor de uitbouw van inloopcentra in Leuven, Tienen, Diest, Halle, Vilvoorde en Asse-Zellik. Een inloopcentrum is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar iedereen terechtkan met allerlei vragen.