Vraag van Jan Laeremans

In de notulen van de deputatie van 16/2/12 lees ik dat de deputatie beslist om “als gevolg van het stopzetten van het huidig passiefschoolproject PSBO-De Sterretjes” een aantal schadevergoedingen uit te betalen.

Graag zou ik willen weten:

1) waarom de deputatie dit belangrijke nieuws niet als een agendapunt op de provincieraad heeft geagendeerd, aangezien het een van de grootste projecten betreft die deze legislatuur op stapel werden gezet?
2) Waarom dit niet geagendeerd staat op de raadscommissie onderwijs van vandaag?
3) Wat de stand van zaken is: waarom is de deputatie tot deze beslissing overgegaan en wat zijn de gevolgen van die keuze?

Antwoord van gedeputeerde Jiroflée

Ze was verbaasd dat we die vraag stelden, want dat was toch al besproken op de raadscommissie van oktober!
Tja, toen waren er nog 3 mogelijkheden over, en wij stelden toen voor om te kiezen voor een weliswaar energiezuinig maar goedkoper alternatief ipv het prestigieuze passief-project. Dat vond men toen voorbarig. (zie verslag hieronder)
Vier maanden later komt men dan toch tot hetzelfde inzicht, maar het zou toch van een minimum aan respect voor de raad getuigen om mee te delen dat de deputatie een van de belangrijkste raadsbeslissingen niet kan uitvoeren?

Verslag raadscommissie 18/10/2011

Karin Jiroflée zegt dat het goede nieuws is dat de drie aannemers zijn voorgelegd en uiteindelijk na onderhandelingen daar één is uitgekomen. Ook Agion heeft besloten subsidies te verlenen. Zij vervolgt met het slechte nieuws dat de aannemer Vaessen failliet is. Wij zijn dan gaan samenzitten met dienst gebouwen en hebben 3 scenario’s besproken.
– Overnemer zet het project verder;
– Er wordt onderhandeld met de andere aannemers. Hierbij hebben we de bevestiging dat de subsidies van Agion behouden blijven.
– Van nul af aan alles terug opnieuw opstarten en gaan voor een energiezuinige school ipv passiefbouw.
De deputatie heeft gevraagd om alle kosten te berekenen. Op dit moment wordt er overlegd met de twee andere aannemers.

Jos Mertens vult aan dat de oorspronkelijke deadline voorzien was op september 2012, dit is dan verschoven naar december 2012. De twee volgende firma’s hebben een timing opgesteld tegen ten vroegste september 2013. De prijs zal spijtig genoeg hoger liggen, dit zal voorzien moeten worden in de volgende begrotingswijziging. De energiezuinige school zal pas afgerond kunnen worden in september 2014 of 2015. Wat de huur van de containers betreft, dit is voorlopig een goede situatie. Maar natuurlijk op langere termijn zullen ook hier enkele herstellingen noodzaak zijn.

Karin Jiroflée vult aan dat het comfort van de school momenteel zeer goed is. De mensen zitten daar beter dan waar ze voordien gevestigd waren. Een werkpunt is de speelplaats, hiervoor kan best uitgekeken worden naar een grotere ruimte. Wat de containers betreft zullen er een aantal kosten bijkomen doorheen de jaren om het comfort te waarborgen.
Dit is de stand van zaken en wij volgen dit heel nauw op met de deputatie.

Jan Laeremans begrijpt niet goed waarom dit laatste scenario (energiezuinige bouw) nooit eerder uitgewerkt is als plan B. Het is inderdaad een financiële meerkost, maar het zou wel vele maanden tijd bespaard hebben in dit geval. Anderzijds voegt Jan Laeremans hieraan toe dat hij graag het financiële plaatje van de verschillende scenario’s had te zien gekregen.

Karin Jiroflée zegt dat deze cijfers nog onduidelijk zijn en dat dit zal verteld worden van zodra hier zekerheid over is. Anderzijds is het voorzien van een plan B totaal overbodig bij een goed en duurzaam project.

Jan Laeremans vraagt zich af of er enige aanwijzing is dat Agion niet zou subsidiëren bij een nieuw project?

Karin Jiroflée zegt dat hier geen aanwijzing voor is, maar dat deze subsidie wel herzien zal worden als het projectvoorstel zou wijzigen.