Provincie betaalt rijbewijs B voor sommige personeelsleden

Vraag van Jan Laeremans
In de notulen van 13/6 lees ik dat de deputatie geld geeft om personeelsleden hun rijbewijs B te laten halen.
Kan men mij meedelen om hoeveel personeelsleden het per jaar gaat, om welk bedrag en wat de afspraken daarrond zijn? Ik kan me immers moeilijk indenken dat elk personeelslid daarvoor in aanmerking komt.

PER/180/BVDKVA360BIS/11de kosten van 2 extra uren praktijkles voor het behalen van rijbewijs BE te Aarschot (X) voor 156 euro aan te rekenenop het artikel 106/0300 6131 (kostprijs) van de dienstpersoneelsbeleid. Begrotingsjaar: 2013;de kosten van 1 extra uur praktijkles voor het behalen van rijbewijsB te Leuven (Y) voor 61,5 euro aan te rekenen op hetartikel 106/0300 6131 (kostprijs) van de dienst personeelsbeleid.Begrotingsjaar: 2013.

Geacht raadslid, Betreft :uw vraag van 14.07.2013 i.v.m. de notulen deputatie van 13 juni 2013 i.v.m. de kosten voor het behalen van een rijbewijs B door personeelsleden .

De tegemoetkoming in de kosten van de provincie voor het behalen van een bepaald type rijbewijs gebeurt slechts uitzonderlijk en altijd in functie van het takenpakket van de medewerker en de organisatie van de dienst. Indien er een vraag is vanuit een dienst om een bepaald type rijbewijs te behalen dan wordt vanuit de dienst personeelsbeleid altijd gekeken naar de noodzaak en wenselijkheid van dergelijke opleiding. De medewerkers voor wie de opleiding aangevraagd wordt, zijn altijd technische medewerkers voor wie het besturen van een specifiek voertuig met aangepast rijbewijs deel uitmaakt van hun takenpakket.

Indien de deputatie akkoord gaat met de vraag, dan betalen wij ook al de kosten die verbonden zijn aan het behalen van het rijbewijs. In principe betalen wij vanuit de provincie echter niet voor het behalen van een standaard rijbewijs B. Om een correct overzicht te geven van de bedragen die we betalen voor de rijopleidingen dienen een aantal kosten meegerekend te worden. Het gaat altijd over de combinatie van een theorie-examen met een doorgedreven praktijkopleiding onder begeleiding van een professionele instructeur. In het volledige pakket zit het theorie-examen, examenretributie, praktijkopleiding, examenbegeleiding en de kostprijs voor de uitbreiding van het rijbewijs. Indien de kandidaat-chauffeur niet slaagt voor zijn examen, komen daar nog de kosten voor een beperkt aantal uren praktijkopleiding bij. De kosten vermeld in de notulen van 13 juni 2013 hebben betrekking op extra uren praktijkopleiding voor twee medewerkers die herkansten.

In 2012 werd er aan twee medewerkers de toestemming verleend om een bepaald type rijbewijs te behalen. Het gaat over een medewerker van de technische ploeg (provinciehuis) die een rijbewijs C heeft behaald omdat het noodzakelijk was dat hij met een vrachtwagen kon rijden. Het volledige pakket van de rijopleiding komt neer op een bedrag van 1.233,50 euro. De tweede medewerker is de persoon die in de Wijnpers instaat voor het technisch onderhoud en in zijn functie materiaal dient te vervoeren en afval dient te verwijderen met de wagen. Deze medewerker heeft een opleiding gekregen voor rijbewijs B. Het volledige pakket komt neer op een bedrag van 1.233,50 euro. In 2013 werd er aan twee medewerkers de toestemming verleend om een rijbewijs BE te behalen. Het gaat over twee medewerkers van Technicon, de uitleendienst van de provincie. Zij hebben een wagen met aanhangwagen (≥ 3.500 kg) ter beschikking voor het vervoer van hun uitleenmateriaal. Hiervoor heeft men het rijbewijs type BE nodig. Dit is een uitbreiding van het gewone rijbewijs B (voor het besturen van een wagen). Het gaat dus niet over het behalen van een standaardrijbewijs B, maar over een uitbreiding, noodzakelijk om met de aanhangwagen (≥ 3.500 kg) te mogen rijden. Het volledige pakket komt neer op een bedrag van 1.098 euro per medewerker.

Met vriendelijke groeten,
Namens de deputatie,
Betty Hoornaert,wd. provinciegriffier