Vandaag werd in de provincieraad het voorstel besproken “Visienota ruimte”, als eerste stap op weg naar een nieuw ruimtelijk structuurplan. We waren de enige partij die dit grondig hebben aangekaart. Hieronder vindt u de tussenkomst van fractieleider Jan Laeremans.

In grote lijnen komt onze kritiek hierop neer

1) De deputatie sleurt er onder druk van Groen de zogenaamde “klimaatopwarming” bij en de CO2-reductie. Wij vinden dat een vals probleem, waar veel te veel overheidsmiddelen naartoe zullen vloeien om doelstellingen na te streven die we nooit zullen kunnen halen.

Bovendien vrezen we dat dit ten koste zal gaan van onze open ruimte. “We zullen fysiek en mentaal ruimte moeten maken voor hernieuwbare energievormen” en “energieopwekking zal overal in het landschap een plaats moeten vinden”.

2) Op het vlak van demografie zien we een tweede bedreiging: 76000 nieuwe inwoners erbij tegen 2030, dat is de bevolking van de steden Halle + Vilvoorde er nog eens bovenop! Dat betekent extra verkeer, extra energieverbruik, stijgende woningprijzen, extra scholen en leerkrachten, meer criminaliteit en politie, meer uitgaven voor sociale zekerheid. Maar terwijl de deputatie dat blijkbaar geen probleem vindt, eisen wij een immigratiestop.

3) Waarom moet men de Luchthaven en de Vlaamse Rand per se als groeipolen zien? Ons protest leidde alvast tot een amendement vanuit de raadscommissie: “groeikansen voor Zaventem ja, maar binnen ruimtelijk aanvaardbare grenzen”

4)  De verder afgelegen, landelijke gebieden worden  weggezet als “perifeer” – het is precies een of andere ziekte waar we dringend medicatie tegen nodig hebben. De “verdere ontwikkeling van perifere locaties is niet aangewezen”. “Het provinciale ruimtelijk beleid kiest ervoor om de aangroei van het ruimtebeslag door perifeer wonen zo snel mogelijk af te bouwen”.  Wij blijven ijveren voor werken en wonen in eigen streek, en als de provincie zichzelf wil opwerpen als streekmotor, dan moet ze dat ook zijn voor het Pajottenland en het Hageland en kan het niet zijn dat we daar alles laten stilvallen.

Tussenkomst bij voorstel Visienota Ruimte 26/02/2018

“Geachte collega’s

Het Vlaams Belang zal deze visienota niet goedkeuren, en ik zal een viertal argumenten geven waarom wij het er niet mee eens zijn.

 • De allereerste “uitdaging” is blijkbaar de klimaatopwarming
  Anno 2017 stellen we vast dat de aarde snel opwarmt en dat dit het gevolg is van de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten. Het is van fundamenteel belang om de opwarming tegen te gaan om zo de negatieve gevolgen in te perken. Een drastische vermindering van onze uitstoot van broeikasgassen is dus noodzakelijk. Welnu, steeds meer wetenschappers beginnen dit dogma in vraag te stellen, vooral omdat het misbruikt wordt voor politieke en mediatieke doeleinden maar ook omdat de cijfers en de interpretatie daarvan vaak niet blijken te kloppen en het klimaatvraagstuk véél ingewikkelder is dan men ons wil wijsmaken.
  Afgelopen week was het op een bepaalde plaats in Groenland even boven nul, en dus schrijven de media meteen alarmerende artikels over de opwarming van het klimaat. Maar in de middeleeuwen vestigden de Vikingen zich daar omdat de temperatuur er heel wat hoger lag dan nu, zonder al de zogenaamde menselijke ingrepen.
  En nu het hier te lande even wat kouder is dan de voorbije maanden en het ook overdag vriest, spreekt men meteen van Polar Vortex of een verschrikkelijke poolwervel, waarop men dan meteen alle bezitters van hout- en pelletkachels gaat viseren. Terwijl het gewoon doodnormale winterse toestanden zijn.

  Gisteren zag ik nog een bericht van de NASA uit 2016, waaruit blijkt dat er de afgelopen 35 jaar een significante toename is geweest van de vegetatie op onze aardbol, van pakweg 2 x de oppervlakte van de VS, dankzij de toename van de CO2. Die heeft dus duidelijk niet alleen nadelen, dat heeft Willy Smout hier ook al eerder betoogd. Het is zoals met cholesterol: van een teveel kun je ziek worden, maar je hebt het nodig, je mag het dus niet proberen uit te roeien.

  a.w. we zijn ons aan het blindstaren op een vals probleem, en gaan schandalig grote sommen overheidsgeld verkwisten aan waanzinnig hoge doelstellingen die we toch nooit kunnen halen. Zowel onze eigen CO2-reductieplannen als die van pakweg Duitsland heeft men al moeten terugschroeven.
  Het wordt tijd dat men terug met beide voeten op de grond komt en de klimaathysterie van zich afschudt.
  Bovendien heeft een politiek die zich laat leiden door deze onevenwichtige visie een grote impact op onze ruimte. Telkens wanneer ik door Duitsland rijd, stel ik met ergernis vast dat steeds meer open ruimte wordt in beslag genomen door gigantische windmolenparken en voetbalvelden vol zonnepanelen.
  Bij onze oosterburen komt daar meer en meer protest tegen, en dat lijkt me meer dan terecht. Je krijgt landschapsvernietiging, het is rampzalig voor heel wat vogels, de mensen in de buurt hebben er heel wat nadelen aan zoals slagschaduw en geluidsoverlast, de winst gaat naar een zeer beperkt aantal mensen, de energie wordt een pak duurder, en dan hebben we nog niet gesproken over de enorme milieu-impact van de ontginning van de materialen en de onefficiënte energie-opbrengst. Eén kerncentrale vervangt 500 windmolens en levert het hele jaar door onafgebroken stroom, ook als het niet waait en er geen zon schijnt. Gisteren dekten zon en wind amper 10% van onze behoeften, nucleaire energie 63%.

  Maar onze minister Tommelein wil dezelfde nefaste koers gaan varen en wij houden bijgevolg ons hart vast over de inplantingsplannen van zijn windmolenparken.
  In dit werkstuk wordt er gesteld dat we fysiek en mentaal ruimte moeten maken voor hernieuwbare energievormen en dat energieopwekking overal in het landschap een plaats zal moeten vinden. Wij kunnen daarin maar beperkt meegaan, juist omdat we vrezen voor toestanden zoals in Duitsland. (foto’s)
  Versta me niet verkeerd, ik houd hier geen pleidooi tegen hernieuwbare energie, – ik heb zelf zonnepanelen op mijn dak en we hebben steeds gepleit voor zonnepanelen op het dak van dit provinciehuis – maar we moeten goed genoeg beseffen dat je daar maar een beperkt deel van onze energiebehoefte zult kunnen dekken.

 • Een tweede uitdaging is de demografie.
  Hier spreekt men van 76000 nieuwe inwoners tegen 2030, vooral dan in de Vlaamse Rand. Dat lijkt ons nog een onderschatting, maar de impact hiervan wordt louter gereduceerd tot de nood aan geschikte woningen. Alle andere factoren worden onvermeld gelaten: extra verkeer op onze wegen, extra energieverbruik, stijgende woningprijzen, extra scholen, meer leerkrachten, meer criminaliteit, meer uitgaven voor sociale zekerheid enzovoort enzovoort.
  Hier wordt nergens geprobeerd om deze evolutie tegen te gaan, het is enkel weerloos ondergaan. En dan krijg je situaties zoals in Vilvoorde, Machelen, Zaventem, Sint-Pieters-Leeuw enz, waar je amper nog Nederlandstalige kinderen in de klas ziet en waar je dus nauwelijks nog kunt integreren.
  Maar ook hier weer liggen de oplossingen op hoger niveau: een veel strikter immigratiebeleid en uitwijzen van buitenlandse criminelen.
 • Op de commissie heb ik ook gesteld dat we ons fel verzetten tegen het ongenuanceerde pleidooi om de luchthaven en de Vlaamse Rand als groeipolen te bestempelen.
  Dat heeft gelukkig al geresulteerd in een amendement dat we de luchthaven enkel groeikansen willen geven binnen ruimtelijk aanvaardbare grenzen. Nog te vaag voor ons, maar toch al een zekere correctie.
  Ook de Rand willen wij niet zomaar als groeipool zien, omdat zoiets al te gemakkelijk geïnterpreteerd kan worden in het creëren van grootschalige nieuwe ontwikkelingen die extra verkeer aantrekken zoals het Eurostadion.
 • De verder afgelegen, landelijke gebieden worden hier weggezet als “perifeer” – het is precies een of andere ziekte waar we dringend medicatie tegen nodig hebben. De “verdere ontwikkeling van perifere locaties is niet aangewezen”. “Het provinciale ruimtelijk beleid kiest ervoor om de aangroei van het ruimtebeslag door perifeer wonen zo snel mogelijk af te bouwen”.

Dat lijkt me helemaal te passen in de filosofie van de Vlaamse Bouwmeester die iedereen daar weg wil. Waarom zouden mensen niet meer rustig op de buiten mogen wonen en werken? Waarom moeten die allemaal zoveel mogelijk opeen gepropt worden? Wij blijven ijveren voor werken en wonen in eigen streek, en als de provincie zichzelf wil opwerpen als streekmotor, dan moet ze dat ook zijn voor het Pajottenland en het Hageland en kan het niet zijn dat we daar alles laten stilvallen.

Kortom, collega’s, dit document mag dan nog een heel stuk verstaanbaarder en beter geïllustreerd zijn dan de structuurplannen, het mag ook heel wat nuttige ideeën bevatten, wij zouden het grondig willen bijsturen.

 

Jan Laeremans   Vlaams Belang”