Kersvers fractieleider in de provincieraad Willy Smout hield een vurig pleidooi voor de intrekking van de subsidies voor Salafistische moskee van Leuven.

Hieronder kan u zijn toespraak terugvinden alsook de Vlaams Belang-amendementen.

Zie ook de reactie in de pers, hier.

 

Tussenkomst – visie – Vlaams Belang Fractie Provincieraad Vlaams-Brabant – 17 september 2019.

Al Ihsaan ; Advies procedure tot opheffing erkenning.

Eind 2017 kwam de Leuvense Al Ihsaan moskee in opspraak door een uitspraak van de imam over de toelaatbaarheid van het slaan van vrouwen indien zij niet gehoorzamen. Een flagrante schending van het gelijkwaardigheidprincipe van man en vrouw; een belangrijk criterium bij de erkenning van een moskee.

Door de schorsing van de imam kreeg de geloofsgemeenschap evenwel een tweede kans.

Deze werd al snel verkwanseld : volgens vertrouwelijke informatie van de minister is deze imam sedert december 2018 terug actief. De moskee wordt nu ook gelinkt met onderwijsactiviteiten van een salafistische vereniging.

Over salafistische moskeescholen is, na grondig onderzoek, de voorbije dagen in Nederland heel wat ophef ontstaan. Uit lesboeken leren kinderen hier bv. dat mensen met een ander geloof of andere levensovertuiging de doodstraf verdienen.

Binnen 10 jaar zijn deze kinderen volwassenen in onze maatschappij ! Wat staat ons te wachten ?

Ook in België is de radicale stroming in de islam in opmars. De Staatsveiligheid telt nu bijna 100 salafistische organisaties in ons land, zowel moskeeën,religieuze centra als onderwijsinstellingen.

Deze zijn in de praktijk dikwijls sterk met elkaar verweven.

In deze provincie is iedereen, over de partijgrenzen heen, het eens dat radicalisering en dito salafisme moet worden gebannen.

Evenwel vinden we dat niet terug in de toelichting en het advies dat de deputatie wenst te geven aan de minister.

Ten eerste tracht de deputatie zich te verschuilen door een denkbeeldig onderscheid te maken tussen de geloofgemeenschap en de VZW, waaronder de salafistische onderwijsactiviteiten zouden vallen. De deputatie heeft maar al te goed weet van de vele arbitraire boekhoudkundige kostenverdelingen tussen moskee en de VZW. M.a.w. financiële steun verlenen aan de moskee is onrechtstreeks ook steun verlenen aan de geviseerde VZW, waaronder de salafistische onderwijsactiviteiten resorteren.

Ten tweede heeft het Vlaams Belang al tientallen keren gevraagd controle te doen op de inhoud van korans, boeken en geschriften die de provincie met belastingsgeld elk jaar gul financiert. Het resultaat is nog altijd hetzelfde ; men weet zelfs niet in welke taal of talen deze geschriften worden verspreid, laat staan dat men de inhoud ervan zou kennen. Betreffende de boekhouding worden ook door collega’s van  andere partijen heel wat onbeantwoorde vragen gesteld.

De deputatie heeft op dit vlak tot op heden alle externe initiatieven afgehouden door te stellen dat de provincie niet over de middelen beschikt om dit te controleren. Het is de hogere, Vlaamse overheid, die dit moet doen.

Uiteraard is het dan gemakkelijk om te stellen dat “de provincie geen elementen kan toevoegen aan het dossier”.

Ten derde gaat de provincie onder druk van CD&V nog meer op de rem staan door te stellen dat :

“De provincie van mening is dat er voorzichtig omgegaan moet worden met het intrekken van de erkenning van een geloofgemeenschap aangezien het intrekken van de erkenning als gevolg heeft dat er helemaal geen controle meer is op de financiering en de activiteiten.”

Dit terwijl CD&V minister van justitie Koen Geens in “De ochtend” op Radio 1 in april jl. nog verklaarde i.v.m. radicalisering en salafisme dat “we uiteraard de financiering zeer goed in het oog houden en dat doet Staatsveiligheid”.

Er zijn in dit land wel 100 salafistische organisaties gekend.

Gaat de deputatie nu beweren dat de Staatsveiligheid de financiering hiervan niet kan opvolgen omdat deze religieuze fanatici niet erkend en gefinancierd worden met het belastingsgeld van de hardwerkende Vlaming ?

Ten vierde : De deputatie geeft zelf toe dat de toegewezen financieringsopdracht niet te controleren valt “omdat de huidige regels onvoldoende transparant zijn”.

Op 11/9/2019 blokletterde “De Standard” : “ België wacht tot het salafisme zichzelf oplost. EEN GROTE FOUT.”  En verder : “Pedagogisch onverantwoorde handboeken zijn hier vrij beschikbaar. Wanneer nemen we dit probleem serieus ?”

Het Vlaams Belang betreurt in dit dossier dan ook de “wollige” formulering door de Vlaams-Brabantse deputatie en wenst,ondubbelzinnig, alle steun te betuigen aan het initiatief van de minister in de bestrijding van het religieuze fanatisme dat onze maatschappij nu en in de directe toekomst  ernstig bedreigt.

Met voorliggende 2 amendementen hoopt onze Fractie een bescheiden steentje bij te dragen in het voorkomen van “DE GROTE FOUT”, welke onze nazaten ons allemaal tot in der eeuwigheid zouden verwijten.”

Wij rekenen op uw steun.

Willy Smout – Fractieleider Vlaams Belang – Provincieraad Vlaams-Brabant.

Amendement 1 bij voorstel nr 85

Amendement 2 bij voorstel nr 85