Het Vlaams Belang reageert onthutst op de uitspraak van de Raad van State over het aanleggen van taalregisters in de faciliteitengemeenten. In een nieuw arrest vernietigt het administratief rechtscollege het besluit van voormalig minister van Binnenlands Bestuur Homans hieromtrent. ​​

​​Hierdoor kunnen faciliteitengemeenten een feitelijk tweetaligheidsbeleid voeren en wordt de omzendbrief-Peeters onder de mat geschoven. Die laatste zorgde ervoor dat anderstaligen voor elke Franstalige gemeentelijke administratieve handeling een afzonderlijke vraag moesten richten tot het lokaal bestuur. De filosofie hierachter was dat Franstaligen zich mettertijd zouden integreren en aldus geen Franstalige handelingen meer zouden aanvragen. Met die denkwijze wordt nu komaf gemaakt en dat stuit Vlaams Belang-parlementslid en randbewoner Klaas Slootmans tegen de borst. “Dit is niet alleen een mokerslag voor het broze Vlaams karakter van de Rand, het is ook een aanfluiting van de grondwet en van de taalwetgeving.” ​​

Nog straffer vindt Slootmans dat de Raad van State zich in de plaats stelt van de wetgever en op eigen houtje de invoering van taalregisters regelt.“Voortaan kunnen alle inwoners die dit verzoeken hun gemeentelijke documenten in het Frans krijgen tot het einde der tijden”, zo gaat hij verder. “Op die manier is er amper nog enig verschil met Brussel en mag men dus geen enkele bereidheid meer verwachten van anderstaligen om Nederlands te leren en zich te integreren.” Daarmee komt, aldus Slootmans, een einde aan de gevestigde rechtspraak van de Nederlandstalige kamer van de Raad van State die de omzendbrieven in het verleden gevalideerd heeft en de faciliteiten decennialang op een beperkende wijze heeft geïnterpreteerd.​​

​​“De Raad van State ontpopt zich hiermee tot een regelrechte‘Gouvernement des Juges’, die in de plaats mag treden van de wetgever en van de Vlaamse regering, en die een stuk van Vlaanderen ongehinderd mag verbrusselen”, besluit Slootmans, die de kwestie volgende week in het Vlaams Parlement zal voorleggen aan minister van Binnenlands bestuur Bart Somers (Open Vld). ​​

Wim Van Osselaer
Fractiesecretaris Vlaams Parlement

Zie ook op RingTV