Antwoord van 21/3/2016 op vraag van Jan Laeremans

Geacht raadslid,

Betreft: uw vraag van 24/02/2016 i.v.m. de noodzaak van voldoende schietstanden.

1. Zijn er voldoende schietstanden om elke agent 4x /jaar te laten trainen?
Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen schietopleidingen en schiettrainingen.
• De schietopleidingen in het kader van een basisopleiding agent, aspirant inspecteur & aspirant hoofdinspecteurs vallen onder de verantwoordelijkheid van het PIVO . Deze worden door het PIVO gegeven en maken deel uit van de opleiding. Daarnaast verzorgt het PIVO de opleiding voor “specialisten geweldbeheersing” van de Vlaams-Brabantse politiezones. PIVO beschikt over voldoende capaciteit om deze opleidingen te laten doorgaan (zie vraag 3).
• Schiettrainingen die jaarlijks dienen te worden gevolgd door politieambtenaren vallen onder de verantwoordelijkheid van de lokale overheden en de minister van Binnenlandse Zaken . Deze trainingen worden georganiseerd door de politiezones zelf en dat behoort tot hun opdracht.

2. Zo neen, wat is er nodig om het tekort weg te werken?
Deze problematiek valt onder de bevoegdheid van de lokalen overheden en de minister van Binnenlandse Zaken.

3. Waar trainen onze kandidaat-agenten die opleiding volgen aan het PIVO? Hebben zij voldoende schiettraining?
De aspiranten in opleiding aan het PIVO krijgen schietopleiding in de politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel) en bij Interleuven. Momenteel kan aan de behoeften in het kader van de opleidingen worden voldaan. Zodra de schietstand van Interleuven sluit, zal er een andere oplossing moeten gezocht worden.

4. Is er ooit overwogen om op het PIV0 zelf een schietstand op te richten? Zo ja, om welke reden werd dat nooit uitgevoerd?
Dit is ooit overwogen en besproken met de korpsen uit Halle-Vilvoorde (anno 2005), voor Leuven stelde er zich toen op dat vlak geen probleem. Er was toen geen bereidheid van de lokale overheden om mee te Investeren in dergelijke schietstand in het PIVO die dan gemeenschappelijk kon gebruikt wonden. Na de bouw van de schietstand in AMOW werd geen behoefte meer geuit om een schietstand in het PIVO te realiseren.
Mochten er terug nieuwe vragen bestaan in dat verband, dan is de provincie terug bereid om dat verder te onderzoeken.

5. Bestaat de mogelijkheid om de ballonloods op termijn in te richten als schietstand?
Eigenlijk is dit geen optie. Als dat al mogelijk zou zijn omwille van:
• aanvaardbaar voor de administratie Onroerend Erfgoed Vlaanderen;
• technisch mogelijk (werd nog niet onderzocht);
dan zal de kostprijs van dergelijks schietstand alleszins aanzienlijk hoger liggen dan bij de realisatie van een schietstand in een ander bestaand of nieuw gebouw. Ook de uitvoeringstermijn zou aanzienlijk langer zijn aangezien de ballonloods een beschermd
monument is.

Namens de deputatie,
Marc Collier
Provinciegriffier