Vraag 205 gesteld door Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (7 november 2022) aan minister Lydia Peeters en diens antwoord (11 december 2022)

Schoolroutes Vlaams-Brabant  –  Aanpak knelpunten Haacht

Eind 2020 werden gemeentebesturen opgeroepen om plaatsen door te geven waar de verkeersveiligheid te wensen overlaat op veelgebruikte schoolroutes op gewestwegen. Met het op deze manier in kaart brengen van knelpunten op schoolroutes wordt er ingespeeld op de kennis van lokale besturen. Die hebben vaak een directe kijk op wat er kan en moet veranderen op weg van en naar school om de veiligheid te verhogen. Het aanpakken van deze knelpunten via deze weg is een manier op verdere stappen te zetten richting veiligere schoolroutes, dit conform operationele doelstelling 4.2. Verminderen van de conflictzones, in het bijzonder voor de kwetsbare weggebruiker uit de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2019-2024. Samenwerking met de lokale besturen is dan ook noodzakelijk om de verkeersveiligheid in Vlaanderen te verhogen, zowel voor onze schoolkinderen als voor andere weggebruikers.

Op 17 oktober 2022 berichtte de minister in de media dat bij dit initiatief sinds eind 2020 al voor 523 van de 708 geselecteerde verkeersknelpunten op veel gebruikte schoolroutes op gewestwegen een oplossing is gevonden of in voorbereiding is. Op 182 van die knelpunten zijn effectief al werken uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om de fiets- en voetpaden verbeteren, kruispunten veiliger maken en zebrapaden of oversteekplaatsen voor fietsers aanleggen of ook verbeteren. Op 92 andere plaatsen zijn werken momenteel in uitvoering, op 21 plaatsen is de uitvoering gepland en op 228 plaatsen is die uitvoering in voorbereiding. 88 andere locaties worden nog onderzocht, terwijl 97 locaties ‘on hold’ staan, wat betekent dat er nog extra input van externe partners verwacht wordt.

Antwoord Lydia Peeters mbt verkeersveiligheid Stationsstraat/Provinciesteenweg

QW1: Bestaande scheidingselementen tussen het fietspad en de rijbaan verbreden en zodoende de breedte van de rijbaan verkleinen tot 5.5 meter. Initieel via verdrijvingsvakken in markeringen.

QW2: asfaltlaag van het fietspad op de rotonde vernieuwen en een nieuwe rode slemlaag aanbrengen

Kostprijs 28809 euro

QW1: rand van de rijbaan aangeven met witte randmarkering QW3: verwijderen van de VOP-markering t.h.v. de middenberm

Kostprijs 5880 euro

Slot (Joeri Philippot, afdelingsvoorzitter Haacht en Jan Laeremans, Vlaams Volksvertegenwoordiger): De reeds uitgevoerde werken zijn weliswaar maar een pleister op een open wonde. De geplande herinrichting van de Stationsstraat/Provinciesteenweg gaat tevens nog meer onveilige situaties creëren, alhoewel de plannen besproken zijn met het gemeentebestuur van Haacht.

Wat houdt de herinrichting in:

Er komt een 3 meter breed fietspad met tweerichtingsverkeer langs de dichtbebouwde straatzijde (richting Kampenhout-sas) en een 1 meter breed voetpad langs dezelfde straatzijde

Gevolg: fietsers die richting Haacht centrum rijden moeten 2 maal de drukke baan over om naar Don Bosco Haacht te gaan ipv niet oversteken

Bewoners van de dichtst bebouwde straatzijde moeten met de wagen dit fietspad en voetpad kruisen om op de openbare weg te geraken, dit is vragen om ongevallen

-Aanleg verhoogde busbaan tussen de twee rijstroken

Gevolg: bewoners van de pare straatzijde die richting Haacht centrum willen met de wagen moeten eerst mee in de file (richting Kampenhout-sas) gaan staan om dan ter hoogte van de Leibeek een u-bocht te maken en hun weg te vervolgen richting Haacht centrum.

De spoorwegoverweg is als men alles optelt meer dan 6 uren per dag gesloten wat uiteraard de nodige file met zich meebrengt tijdens de ochtendspits.

Momenteel kan er in de Stationsstraat/Provinciesteenweg door de bewoners reglementair geparkeerd worden in de berm, met de komst van het fietspad/voetpad voor de woningen (onpare zijde) zal er een parkeerproblematiek gecreëerd worden voor deze mensen.

treinreizigers die te voet richting Haacht centrum willen moeten ook nodeloos deze drukke gewestweg oversteken

Wij van Vlaams Belang Haacht zijn voor meer verkeersveiligheid en keuren deze ondoordachte plannen dus af. Waarom voorziet men het fietspad en voetpad niet aan de in onze ogen juiste straatzijde, richting Haacht?